Hem

More from the company

Publicerat: 2021-12-01 13:48:34

Amhult 2 AB: Månadsrapport november, 11-2021

November månad och vi var mycket nöjda med att i början av november publicera vår kvartalsrapport för perioden januari-september 2021. 
 

Intäkterna för perioden uppgick till 46 563  (36 543) TSEK och resultatet för perioden slutade på 19 353 (14 098) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och efter utspädning) uppgick för perioden till 2,83 (2,06) kronor per aktie.

Finwire rapporterar också om det goda resultatet; det konstateras att hyresintäkterna uppgick till 15,3 miljoner kronor (11,4), en ökning med 34,2 procent mot föregående år. Driftnettot uppgick till 11,8 miljoner kronor (9,3), en ökning med 26,9 procent mot föregående år. Resultatet efter skatt blev 7 miljoner kronor (5,1), en ökning med 37,3 procent mot föregående år.

Vi är också nöjda med hotellets snittbeläggning. Beläggningen har under året trots Covid-19 pandemins påverkan på turist och hotellnäringen varit god med en total snittbeläggning för helåret 2021 på hitintills 70%, men för månaderna augusti och september är vi mycket nöjda med en beläggningssiffra på 82% samt 88%. 

Mer nyheter i november: Amhult 2 har i samarbete med Lysevägens Bostads AB sökt detaljplan för del av Skogens Gård, etapp 1, om ca 100 000 m2 markyta. Hela fastigheten Skogen 1:1 består av totalt 37 hektar markyta klassad som råmark och ägs idag av Lysevägens Bostads AB. 

Den första etappen utgör den nordligaste delen av fastigheten Skogen 1:1 och ansluter till ett befintligt villaområde. Ytan är tänkt att innehålla ca 165 nya bostäder i form av villor, radhus och punkthus med en byggrätt om ca 20 000 m2, fördelat på ca 5 600 m2 BTA för villor, 7 800 m2 BTA radhus och 6 600 m2 BTA avsett för lägenheter. 

I samband med att arbetet inleddes har Amhult 2 låtit Bryggan Fastighetsekonomi värdera markområdet. Värdeutlåtandet indikerar ett råmarksvärde på etapp 1, Skogens Gård om 22 till 24 miljoner kronor. Nyckeltalet för råmark är ca 10% av marknadsvärdet för planlagd mark.

Värdeutlåtande och planhandling finns tillgängliga på Amhult2.s hemsida.

Vi arbetar också fokuserat med bygglov för kvarter Hercules. Detta lämnades in i början av sommaren, men har krävt lite justeringar under resans gång. Allt skall nu vara klart och inlämnat och vi förväntar oss ett färdigt bygglov till julklapp. 

Kvarstår efter projekt H är slutligen fastigheten U som är sista kvarteret att bebygga i Amhult Centrum etapp II:s sydvästra hörn. Rörande detta kvarter pågår en konstruktiv och spännande dialog om möjligheterna med fastigheten. Det är ett stort kvarter med bra läge och idag är bestämmelsen kontor och handel i detaljplanen. En strategi för kvarteret som diskuteras är att utöka bestämmelsen till att även omfatta ändamålet bostäder. Detta skulle utöka möjligheten till en mera spridd utveckling av fastigheten. För detta krävs en detaljplaneändring som har lämnats in. Glädjande är att handläggare har utsetts. 

På återhörande.
 Maria Nord Loft
VD

Maria Nord Loft
0709-76 89 97
maria@amhult2.se

Amhult 2 AB är ett fastighetsbolag som prospekterar 44 000 m2 mark i Amhult, Torslanda, för att bygga ett nytt modernt köpcenter samt boendeområde i blandad stadsbebyggelse. En av idéerna är att området skall förena stadens och landets fördelar. Amhult 2 är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 16 maj 2005 under kortnamnet AMH2 B och handlas via banker och fondkommissionärer.

DOTTERBOLAG

Terrester AB
 Postflyget 7
423 37 Torslanda
Telefon: 031-92 38 35

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amhult 2 AB

Prenumeration