Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-12-09 08:00:00

SolidX AB: SolidX AB offentliggör halvårsrapport

SolidX AB ("SolidX" eller "Bolaget") offentliggör härmed halvårsrapporten för perioden maj-oktober 2021. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på hemsidan (www.solidx.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Sammanfattning av halvårsrapport

Andra kvartalet (2021-08-01 – 2021-10-31)

        Nettoomsättning uppgick till 10 806 KSEK (7 049 KSEK).

        Resultat efter finansiella poster uppgick till 50 KSEK (182 KSEK).

        Resultat per aktie uppgick till 0,0013 SEK (0,0047 SEK).
 

Halvårsperioden (2021-05-01 – 2021-10-31)

        Nettoomsättning uppgick till 21 478 KSEK (11 949 KSEK).

        Resultat efter finansiella poster uppgick till 2 089 KSEK (1 751 KSEK).

        Resultat per aktie uppgick till 0,053 SEK (0,045 SEK).

        Likvida medel per 2021-10-31 uppgick till 1 237 KSEK (703 KSEK).

Definitioner:

*Resultat per aktie baseras på periodens resultat i koncernen. För jämförbarhet har totala antal aktier efter årets genomförda split använts som kvot i beräkningen även för motsvarande period föregående år.
 

Väsentliga händelser under andra kvartalet

        Den 8 oktober 2021 meddelade SolidX att bolaget har godkänts för notering på Spotlight Stock Market. I samband med godkännandet offentliggjordes memorandum kopplat till erbjudandet och noteringen.

        Den 25 oktober 2021 meddelade SolidX att anmälningsperioden avslutades inför den planerade noteringen på Spotlight Stock Market. Erbjudandet tecknades till totalt cirka 69,1 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 277 procent. Genom erbjudandet fick SolidX cirka 4 600 nya aktieägare.

        Den 27 oktober meddelade SolidX att aktieägaren Filip Alexandersons innehav i Bolaget, till följd av kommunicerat utfall i SolidX:s erbjudande inför notering, har passerat flaggningsgränsen 90 procent.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

        Den 3 november 2021 inleddes handeln i SolidX på Spotlight Stock Market.

        Den 8 november meddelade SolidX att Bolaget har uppnått målsättningen att passera 70 anställda innan slutet av 2021. Målsättningen är en del av Bolagets ambition att skala upp konsultverksamheten och fortsätta växa i hög takt. Antalet anställda hos SolidX uppgår nu till 70.

        Den 1 december 2021 uppnådde Bolaget målsättningen att passera 80 anställda, vilket skulle uppnåtts under första halvåret av 2022. SolidX uppnådde således målsättningen sju månader tidigare än Bolagets målsättning.

 

Utdrag ur VD-ordet:

Under kvartalet har SolidX, trots parallellt arbete inför noteringen och de kostnader detta medfört, fortsatt växt starkt organiskt samt visat fina resultat. Det visar på att vår affärsmodell fungerar. I det andra kvartalet uppgick nettoomsättningen till 10,8 KSEK, vilket motsvarar en tillväxtökning om 24% jämfört med föregående kvartal, samt 53% bättre än samma period 2020. Under halvårsperioden har nettoomsättningen ökat till 21 478 KSEK, vilket är en tillväxtökning på 80% jämfört med föregående period.

 

 

För mer information om SolidX, vänligen kontakta:
Filip Alexanderson, VD
Telefon: +46 (0) 70- 621 53 27
E-post: filip.a@solidx.se   

Om SolidX

Om SolidX AB är ett konsultbolag, bildat 2001, med fokus på IT och digitalisering och verkar som kompetens- och resursförstärkning hos SolidX kunder. SolidX ingår i en koncern och har i dagsläget ett dotterbolag, Sekel AB. Genom att erbjuda sina konsulter mer fördelaktiga villkor än andra konkurrerande konsultbolag, har SolidX skapat en verksamhet som omfattas av en stadig tillväxttakt, låg personalomsättning och en bred kundbas. SolidX:s koncept och vision innefattar att vara den bästa arbetsgivaren och det självklara valet för konsulter. Detta innebär att vara en nytänkande arbetsgivare som ger mer åt den enskilda konsulten, med utgångspunkt i konsulternas egna önskemål och idéer. Visionen är att erbjuda konsulterna obegränsad kompetensutveckling, frihet och flexibilitet, en attraktiv lönemodell och full transparens.

Läs mer hos Cision
Läs mer om SolidX AB

Prenumeration