Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-12-10 09:31:40

Spacett AB: Nyemissionen i SPACett kraftigt övertecknad

Onsdag den 8 december 2021 avslutades teckningstiden i Spacett AB:s ("SPACett", "Bolaget") nyemission om 5 400 000 aktier, vilket tillför bolaget 27 MSEK, inför notering på Spotlight Stock Market. Emissionen tecknades till cirka 74 MSEK av över 2 600 tecknare, vilket motsvarar en teckningsgrad om 274 procent. Handeln i Bolagets aktie inleds den 27 december 2021.

VD Marcus Bonsib kommenterar:

”Vi är överväldigade av den positiva responsen från marknaden för vår SPAC. Erbjudandet till allmänheten övertecknades nästa åtta gånger i den del som inte tecknades med teckningsåtagande, trots minimal marknadsföring. Utfallet var glädjande, men givetvis tråkigt att inte kunna tilldela aktier till alla som tecknat. Alla de drygt 1 400 som fick tilldelning vill vi önska välkomna. Ni som blev utan aktier får redan den 27 december möjlighet att bli aktieägare i SPACett då vi har vår första handelsdag. Genom den framgångsrika emissionen får vi möjlighet att söka efter och sedermera förvärva ett attraktivt onoterat bolag. Sedan vi gick ut med SPACett och våra planer har ett stort antal bolag och rådgivare kontaktat oss. Nu blir vårt fokus på att ta hand om de förfrågningar vi fått, skapa nya kontakter, hjälpa ett bra bolag till börsen och samtidigt skapa värde för oss aktieägare. Vi tackar igen för förtroendet och hoppas att kunna presentera en affär inom en inte allt för lång framtid.”

Erbjudandet i sammandrag:

  • Priset i Erbjudandet var 5 kronor per aktie
  • Erbjudandet utgjordes av totalt 5 400 000 aktier
  • De nyemitterade aktierna kommer att tillföra Bolaget 27 miljoner kronor i emissionslikvid före emissionskostnader som beräknas uppgå till 0,4 MSEK.
  • Av emissionslikviden om 27 miljoner kronor kommer 90 % att deponeras på ett spärrat konto i Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”). SEB har försett kontot med en kontospärr, vilket innebär att SPACett inte kommer att kunna förfoga över det deponerade beloppet om inte de förutbestämda villkoren är uppfyllda.
  • Antalet aktier i Bolaget ökas med 5 400 000 aktier från 1 000 000 befintliga aktier till totalt 6 400 000 utestående aktier.
  • Bolagets sponsorer har förvärvat aktier till ett värde om 12 miljoner kronor, motsvarande cirka 44 procent av Erbjudandet. Sponsorerna äger efter nyemissionen cirka 53 procent av aktierna och rösterna i Bolaget. Sponsorernas aktier äger ej rätt till inlösen och har ingått lock-up avtal under maximalt 36 månader från och med första dag för handel på Spotlight, dock längst tills dess att ett förvärv godkänts av bolagsstämma och för notering av Spotlight efter noteringsprövning.
  • Handeln i SPACetts aktier på Spotlight Stock Market beräknas inledas den 27 december 2021, där aktierna kommer att handlas under kortnamnet ”SPAC1” med ISIN-kod SE0017083355.
  • Likviddagen för Erbjudandet beräknas vara den 15 december 2021.

Denna information är sådan information som Spacett AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 december 2021.

För mer information om Spacett AB, vänligen kontakta:

VD Marcus Bonsib

+46 721 82 72 90

marcus@spacett.se

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Spacett AB (publ) ("Bolaget"). Detta pressmeddelande ska inte, och får inte, distribueras utanför Sverige. Denna kommunikation är enbart ämnad för och riktar sig till investerare hemmahörande i Sverige.

Alla erbjudanden kopplade till de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer att lämnas i enlighet med ett prospekt (”Prospektet”). Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt förordning (EU) 2017/1129 och direktiv 2003/71/EG (tillsammans med relevanta implementeringar och delegerade förordningar "Prospektförordningen"). Investerare bör inte investera i de värdepapper som avses i detta pressmeddelande utan att ha beaktat informationen i det ovan nämnda prospektet. Aktierna i SPACett är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige. Erbjudandet i Prospektet kommer enbart lämnas till allmänheten i Sverige att förvärva nyemitterade aktier i Bolaget. Erbjudandet enligt ovan nämnda prospekt vänder sig inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

De värdepapper som avses i detta pressmeddelande har inte och kommer inte att registreras under den vid var tid gällande U.S. Securities Act ("U.S. Securities Act") och kan därmed inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller i enlighet med ett undantag från registreringskraven i U.S. Securities Act eller värdepapperslagstiftningen i relevant delstat. Något erbjudande av aktier i Bolaget kommer inte att riktas till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kommer inte att distribueras inom, och ska inte sändas till, USA. Värdepapperna som beskrivs häri har inte heller registrerats, och kommer inte att registreras, under tillämpliga värdepapperslagar i Australien, Kanada eller Japan och får inte erbjudas eller sälja inom eller in i, eller till förmån för någon person vars registrerade adress finns i eller som är lokaliserad eller boende i, Australien, Kanada eller Japan. Det kommer inte att ske något publikt erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri i Australien, Kanada eller Japan.

Ämnen som behandlas i detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta och innehåller uttryck som "tror", "förväntar", ”bedömer”, "uppskattar", "avser", "beräknas", "ska", "kan", "fortsätter", "bör" och andra liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter, tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, tillfälligheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon justerad syn på de framåtriktade uttalandena i syfte att spegla sådana händelser eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i denna kommunikation.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Spacett AB

Utskick från Spotlight Group