Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2021-12-23 21:20:35

Abera Bioscience AB: Abera Bioscience genomför riktad nyemission om cirka 17 MSEK i syfte att accelerera forskning inom immunonkologi samt för att möta ett ökat marknadsintresse för Aberas teknologi

Abera Bioscience AB:s ("Abera" eller "Bolaget") meddelar att styrelsen, med stöd av bemyndigande beviljat av årsstämman den 9 juni 2021, har beslutat att genomföra en riktad nyemission om cirka 17 MSEK, före emissionskostnader, till en grupp befintliga och externa kvalificerade investerare där de största enskilda investerarna är Polynom Investment AB och Gainbridge Novus Nordic. Med likviden från den riktade nyemissionen ämnar Bolaget accelerera forskning och studier inom Bolagets andra fokusområde – immunonkologi. Bolaget har också för avsikt att fortsätta stärka organisationen och etablera ytterligare ett forskningslaboratorium för att möta ett ökat marknadsintresse för Aberas teknologi och möjliggöra fler samarbeten. I samband med den riktade nyemissionen har VD och styrelseledamöter som innehar aktier i Abera förlängt de lock-up avtal som ingicks vid Bolagets notering.

VD Maria Alriksson kommenterar:

”Det har varit en händelserik tid sedan Abera Bioscience noterades i februari 2021. Vi är i linje med våra ursprungliga planer som kommunicerades i samband med noteringen men vi ser nu ytterligare möjligheter. Under året har vi nått en viktig milstolpe med de påbörjade prekliniska studierna inom immunonkologi och vi avser nu att expandera dessa. Vi fokuserar på proof-of-concept-studier i syfte att etablera kommersiella samarbeten inom immunonkologi för att effektivt utveckla vårt koncept mot kliniska prövningar. Vi arbetar intensivt i laboratoriet för att ta fram material för olika vaccinstudier och samarbeten, och måste för närvarande tacka nej till eller skjuta upp potentiellt värdefulla samarbeten.  En utökad kapacitet i labbet är en förutsättning för att framgångsrik kunna driva expansion inom onkologi och samarbeten inom flera områden. Vi planerar också att stärka organisationen för att förbereda bolaget inför den nya fas där vi har vaccinkandidater inom både pre-klinisk och klinisk fas. Med likviden från den riktade nyemissionen kan vi fortsätta utvecklingen inom immunonkologi, utöka organisationen och etablera ytterligare laboratorium. Det skulle möjliggöra nya samarbeten och påskynda immunonkologiprogrammet, vilket i sin tur skulle ge ett stort långsiktigt värde för Bolaget och våra aktieägare.”

Motiv och bakgrund

Abera noterades på Spotlight Stock Market i februari 2021 efter att ha genomfört en övertecknad noteringsemission om cirka 24,1 MSEK. Emissionen var huvudsakligen avsedd att finansiera vidareutveckling och slutförande av det prekliniska programmet för Bolagets vaccinkandidat Ab-01.12 samt påbörja de regulatoriska förberedelserna för kliniska fas 1-studier. Kapitaliseringen var också avsedd att finansiera planeringen och uppstarten av Bolagets immunonkologiska program.

Abera har nått flera viktiga milstolpar sedan noteringen. Bolaget har under 2021 bland annat inlett prekliniska studier inom immunonkologi tillsammans med kontraktsforskningsföretaget Truly Labs i Lund. Studien fokuserade på att utforska användningen av Bolagets teknikplattform med redan godkända läkemedel för att uppnå bättre effekt. De första resultaten har gett mycket data om plattformen som är användbar för framtida utveckling och möjliggjort valet av två koncept att fokusera vidare på. Bolaget har också tagit flera viktiga steg mot kliniska prövningar med vaccinkandidaten Ab-01.12 mot pneumokocker och har förstärkt organisationen med en erfaren chef för vaccinutveckling och en projektledare med lång erfarenhet av uppskalning, tillverkning och kvalitet. Abera arbetar just nu med att anpassa vaccinkandidaten mot pneumokocker till storskalig produktion och formulering av slutprodukten. Bolaget upplever också ett stort intresse från forskarsamhället för sin vaccinplattform BERA som har nämnts och validerats i flera vetenskapliga tidskrifter, inklusive Microbial Cell Factories som publicerades i september 2021. Bidraget på 400 000 kronor från Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, som Abera mottog i september 2021 är också ett tydligt exempel på intresset för Bolaget och dess vaccinplattform.

Styrelsen bedömer att Bolagets rörelsekapital är tillräckligt för att uppfylla de mål som kommunicerades i samband med noteringen. Likviden som säkras genom denna kapitalisering kommer framför allt möjliggöra för Abera att accelerera utvecklingen av det immunonkologiska programmet. Nyemissionen är också avsedd att finansiera etableringen av ytterligare ett forskningslaboratorium samt stärka organisationen för att möta det ökande intresset för vaccinplattformen. Att säkra kapital genom en riktad emission bedöms bidra till att Abera kan accelerera utvecklingstakten, realisera uppsatta mål och därmed ges möjlighet att skapa betydande aktieägarvärde framöver.

Målsättningar

Bolagets målsättningar har inte väsentligt förändrats än vad tidigare kommunicerats i samband med noteringen i februari 2021, som går att läsa i detalj i Bolagets memorandum via följande länk: https://aberabio.com/wp-content/uploads/2021/01/Memorandum-Abera-Bioscience-AB.pdf.

2022 H1

  • Presentera färdplanen för vidareutveckling av Ab-01.12 med toxikologiska studier, GMP och genomförande av klinisk fas 1-studie med avseende på finansiering, partnerskap och detaljerad tidsplan.
  • Genomföra toxikologiska studier och god tillverkningssed för Ab-01.12.
  • Fortsatt arbete och proof-of-concept-studier för utvalda onkologiska koncept.

2022 H2

  • Start av den kliniska fas 1-studien Ab-01.12 genom bidrag eller partnerskap.
  • Fortsatt utveckling av prioriterade onkologikandidater mot klinisk utveckling genom primärt partnerskap.

2023

  • Inleda klinisk utveckling av en eller två utvalda onkologikandidater.

Utfästelse om Lock up
I samband med den riktade nyemissionen har VD och styrelseledamöter som innehar aktier i Abera förlängt de lock-up avtal som ingicks vid Bolagets notering till och med 2022-08-24. Styrelseordförande Anders Ericsson är den enskilt största aktieägaren i Bolaget med en ägarandel om cirka 6,7 procent av kapital och röster.

Riktad nyemission

Styrelsen i Abera har via styrelsebemyndigande, beviljat av årsstämman 9 juni 2021, beslutat om att genomföra en riktad nyemission. Den riktade nyemissionen omfattar 1 114 363 nya aktier till en teckningskurs om 15,30 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs cirka 17 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,9 MSEK. Teckningskursen motsvarar en emissionsrabatt om cirka 10 procent gentemot den volymvägda genomsnittskursen under de senaste 5 handelsdagarna till och med den 2021-12-22. Den riktade nyemissionen har tecknats av en grupp befintliga och externa kvalificerade investerare där de största enskilda investerarna är Polynom Investment AB och Gainbridge Novus Nordic.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser det vara fördelaktigt för Bolaget och aktieägarna att tillvarata möjligheten att tillföra nytt rörelsekapital på, för Bolaget, attraktiva villkor, särskilt sett till tids- och kostnadsaspekten för genomförandet av den riktade nyemissionen. Styrelsen har efter övervägandet landat i bedömningen att det kapitalbehov som identifierats behöver täckas på ett så kostnads- och tidseffektivt sätt som möjligt. En riktad emission är effektivare rent tidsmässigt och billigare ur en kostnadssynpunkt, än att lösa kapitalbehovet genom en företrädesemission. Utöver kapitalbehovet är det styrelsens uppfattning att det skulle kunna gynna Bolaget på sikt att ta in nya strategiska investerare i Bolaget såsom aktieägare. Skälen ovan har resulterat i slutsatsen att det enligt styrelsens bedömning funnits övervägande skäl att, genom den riktade nyemissionen, frångå aktieägarnas företrädesrätt till gynnande för Bolaget och aktieägarna på sikt. Grunden för emissionskursen har fastställts till ett av styrelsen bedömt marknadsvärde. Med förbehåll för marknadsmässig rabatt som fastställts av styrelsen i samråd med Bolagets finansiella rådgivare och större externa investerare. Den riktade nyemissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 9,6 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom nyemissionen ökar antalet utestående aktier och röster med 1 114 363 från 10 460 209 till 11 574 572. Aktiekapitalet ökar med 89 149,04 kronor från 836 816,72 kronor till 925 965,76 kronor.

Finansiell rådgivare, legal rådgivare och emissionsinstitut

I samband med den riktade nyemissionen har Abera anlitat Sedermera Fondkommission som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare, samt Nordic Issuing som emissionsinstitut.


Denna information är sådan som Abera Bioscience är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-12-23 21:20 CET.

För mer information om Abera, vänliga kontakta:
Maria Alriksson, VD
Telefon: +46 (0) 70 433 04 49

E-post: info@aberabio.com
Hemsida:
www.aberabio.com

Abera Bioscience AB är ett svenskt vaccin- och bioteknikbolag som bildades 2012 och är sprunget ur molekylärbiologisk forskning vid Vrije Universiteit Amsterdam och Stockholms universitet. Abera besitter flera egenutvecklade och patenterade plattformsteknologier som möjliggör effektiv utveckling av vaccinkandidater med fleratalet fördelar jämfört med befintliga vacciner. Utifrån sina plattformsteknologier har Bolaget utvecklat flera vaccinkandidater och fokuserar i dagsläget på två huvudspår pneumokocker och immunonkologi. Bolagets huvudkandidat, Ab-01.12, är ett  vaccin mot pneumokocker som befinner sig i preklinisk fas och inom immunonkologi har Bolaget flera möjliga kandidater under utveckling med avsikt att selektera ett par av dessa för vidareutveckling.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Abera Bioscience AB

Utskick från Spotlight Group