Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-01-04 14:52:37

Latvian Forest Company AB: Genomför företrädesemission om 25 Mkr för fortsatt expansion

Styrelsen för Latvian Forest Company AB (publ) ("Latvian Forest" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Emissionen omfattar totalt ca 25 Mkr och syftar till att finansiera en fortsatt expansion genom förvärv av ytterligare skogsfastigheter.

Genomför företrädesemission om 25 Mkr för fortsatt expansion

Styrelsen för Latvian Forest Company AB (publ) ("Latvian Forest" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Emissionen omfattar totalt ca 25 Mkr och syftar till att finansiera en fortsatt expansion genom förvärv av ytterligare skogsfastigheter.

Emissionen sker med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. För varje tio befintliga aktier oavsett aktieslag kan en ny B-aktie tecknas. Emissionskursen är 7,50 kronor per ny B-aktie. Teckning av nya aktier kan även ske utan företrädesrätt.

Avstämningsdag för rätt till deltagande i nyemissionen är 2022-01-12. Sista dag för handel inklusive rätt till teckningsrätter är därmed 2022-01-11. För varje innehavd aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter medför rätt att teckna en (1) ny B-aktie. Teckning sker mellan 2022-01-14 och 2022-01-28.

Teckningsrätterna kommer att handlas på Spotlight Stock Market mellan 2022-01-14 och 2022-01-25. Detta innebär att teckningsrätter kan köpas av de som önskar delta i emissionen med företrädesrätt eller som vill öka sitt deltagande genom att köpa fler teckningsrätter. Erhållna teckningsrätter måste således antingen användas för teckning av aktier senast 2022-01-28 eller säljas senast 2022-01-25 för att inte förfalla. Handel i betalda tecknade aktier ("BTA") kommer äga rum på Spotlight Stock Market från och med 2022-01-14 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket. Slutlig registrering av emissionen förväntas ske i mitten av februari 2022.

Totalt omfattar emissionen högst 3.333.047 nya B-aktier och tillför vid full teckning Bolaget 24.997.856 SEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till sammanlagt ca 0,5 Mkr. Antalet aktier efter emissionen kommer att uppgå till högst 36.663.521 st varav 36.583.521 B-aktier.

Syftet med den förestående nyemissionen är att finansiera en fortsatt expansion genom förvärv av ytterligare skogsfastigheter samt att återbetala skulder om ca 1,5 MEUR. Skulderna avser krediter från befintliga aktieägare som använts för finansiering av förvärv under 2021.

Emissionsmemorandum beräknas kunna offentliggöras omkring den 4 januari 2022. Direktregistrerade aktieägare kommer att få emissionsredovisning och relevant information tillsänt sig. Övriga aktieägare erhåller information genom respektive förvaltare/bank. Memorandum och teckningssedlar kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.latvianforest.se.

Emissionsinstitut i samband med emissionen är Aktieinvest FK AB.

För ytterligare information kontakta

Aleksandrs Tralmaks, VD

+37129203972

info@latvianforest.se

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Latvian Forest Company AB

Prenumeration