Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-01-11 08:30:00

Respiratorius AB: Godkännande av PK-studie för VAL001

Respiratorius meddelar att PK-studien nu är godkänd av läkemedelsmyndigheten i det aktuella landet för genomförandet av PK-studien. Etikkommittén har sedan tidigare godkänt studien men skall nu granska och godkänna de mindre ändringar som läkemedelsmyndigheten nyligen begärt. Därefter kan studien snarast initieras och rekryteringen av försökspersoner kan påbörjas.

Den patentsökta nya formuleringen, VAL001, kombinerar omedelbar frisättning och förlängd frisättning av natriumvalproat i en kapselformulering. Denna skräddarsydda frisättningsprofil kommer att utvärderas i en farmakokinetisk fas I-studie (PK) på friska försökspersoner.

"Att inleda PK-studien av VAL001 är ännu en betydande milstolpe, som möjliggör en ny produkt för behandling av DLBCL-patienter före R-CHOP immunokemoterapi," säger VD Johan Drott i en kommentar.


Denna information är sådan som Respiratorius är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-01-11 08:30 CET.

Johan Drott

VD Respiratorius AB

+46 709-22 41 40

johan.drott@respiratorius.com

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom innehåller projekt­portföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Respiratorius AB

Prenumeration