Hem

Reports

Publicerat: 2022-01-20 19:50:14

Taurus Energy AB: Kvartalsredogörelse Q1 Taurus Energy AB (publ)

Perioden 1 september 2021 – 30 november 2021

Första kvartalet september - november 2021

Koncernen

Intäkter under första kvartalet uppgick till 1 (3) kSEK

Resultat före skatt -1 662 (-1 462) kSEK 

Moderbolaget

Intäkter under första kvartalet uppgick till 1 (3) kSEK

Resultat före skatt -1 478 (-1 388) kSEK 

Perioden september 2021 - november 2021

Koncernen

  • Nettoomsättning under perioden september 2021 - november 2021 uppgick till - (-) kSEK
  • Övriga intäkter under det första kvartalet uppgick till 1 (3) kSEK
  • Resultat före skatt -1 662 (-1 462) kSEK
  • Summa eget kapital uppgick till 4 856 (15 531) kSEK vid periodens slut.
  • Likvida medel uppgick till 5 802 (5 712) kSEK vid periodens slut.

Moderbolaget

  • Nettoomsättning under perioden september 2021 - november 2021 uppgick till - (-) kSEK
  • Övriga intäkter under det första kvartalet uppgick till 1 (3) kSEK
  • Resultat före skatt -1 478 (-1 388) kSEK
  • Summa eget kapital uppgick till 4 424 (40 690) kSEK vid periodens slut.
  • Likvida medel uppgick till 5 540 (5 570) kSEK vid periodens slut.

Resultat och ställning

Resultat efter skatt för koncernen för första kvartalet 2021/2022 uppgick till -1 662 kSEK eller -0,01 kr per aktie. Antal utestående aktie per den 30 november 2021 var 2 723 112 A-aktier och 183 672 809 B-aktier, totalt 186 395 921 aktier.

VD-kommentar

Det har varit en omvälvande period för bolaget efter att oväntade avvikelser upptäckts i genomet hos bolagets produkt XyloFerm® under hösten 2021. En intensiv undersökning av genomsekvensen och genomgång av det patentskydd som täcker produkten genomfördes av bolagets ledning och forskare med hjälp av extern expertis de följande månaderna. Den genetiska undersökningen visade att avvikelserna funnits i den aktuella cellinjen sedan lång tid tillbaka och att produkten skiljer sig från vad som angivits i patentansökningarna för XyloFerm till den grad att patenten bedöms omöjliga att upprätthålla vid en tvist.

Styrelsen har därför beslutat efter periodens utgång att kommersialisering av XyloFerm inte är möjlig. Utan XyloFerm-patenten saknas även grund för nyttiggörande av övriga stödjande patent i bolagets patentportfölj, och styrelsen har följaktligen beslutat att värdet av bolagets patentportfölj skrivs ned till noll.

Bolaget befinner sig därmed i en kontrollbalanssituation. Styrelsen utvärderar nu ett antal affärsförslag för fortsatt drift med annan inriktning att föreslå ägarna vid kommande årsstämma eller extra bolagsstämma.

Om verksamheten

Taurus Energy AB är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006 att via licensavtal överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter på en global marknad. Taurus har 14 patentfamiljer som ett 20-tal internationellt erkända forskare har bidragit till. Taurus är noterat på Aktietorget. Läs mera på www.taurusenergy.eu

Väsentliga händelser under första kvartalet

Avvikelser i bolagets produkt XyloFerm® upptäckta, patentkonsekvenser utreds, FDA-ansökan avbryts

 Taurus Energy har upptäckt tidigare okända avvikelser i genomet hos bolagets produkt XyloFerm®. Upptäckten gjordes i samband med en helgenomsekvensering, d.v.s. en fullständig kartläggning av jästcellens hela DNA-sekvens. Analysen visar att produktens prestanda inte är baserad på de faktorer som bolagets forskare avsett. Upptäckten kom som en fullständig överraskning för både styrelse, ledning och forskare och en djupgående undersökning av anledning och konsekvenser av avvikelserna genomfördes. Styrelse och ledning kan inte längre kan stå bakom den pågående ansökan om marknadsgodkännande i USA från FDA då den genetiska information som lämnats till myndigheten inte är korrekt.

 Under sommaren 2021 beslutades att genomföra en fullständig genomsekvensering av bolagets jäststam T-13/XyloFerm med påföljande analys för att därigenom kunna skapa förutsättningar för användning av nya metoder för stamförbättring. Helgenomsekvensering har tills nyligen varit en mycket kostsam och tidskrävande insats i synnerhet för en organisation som Taurus Energy med begränsade ekonomiska resurser, men sekvenseringstjänster har sjunkit drastiskt i pris och analysverktygen har blivit kraftfullare under senare år. Bolaget har tidigare använt gängse och vedertagen metodik för att löpande kontrollera utvecklingsarbetet och dessa metoder har gett önskade resultat och tagits som kvitto på lyckade modifikationer. Under analysen av den kompletta genomsekvensen upptäcktes betydande avvikelser från vad som förväntades, vilket väckte misstanke om att den sekvenserade stammen på något sätt kontaminerats av celler från andra projekt som nyttjat samma laboratorier på Chalmers Tekniska Högskola. En utredning inleddes för att bland annat försöka bestämma när detta inträffat genom att undersöka tidigare iterationer av samma cellinje. Genom att ha identifierat avvikelserna i helgenomsekvensen kunde riktade sökningar göras internt. Bolagets bibliotek av jäststammar undersöktes avseende närvaro av de avvikande sekvenserna och man kunde konstatera att avvikelserna funnits alltsedan 2013, samtidigt som T13-stammen bedömdes redo för kommersialisering.

Avvikelserna i genomet för Taurus jäststammar T13-T17 har nu verifierats och styrelsen har beslutat att avbryta ansökan om marknadstillstånd från FDA då de sekvenser bolaget lämnat inte stämmer. Bolaget har begärt att XyloFerm® avlistas från distributionspartnern Lallemand Biofuels & Distilled Spirits produktsortiment.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Styrelsen beslutar om nedskrivning av patentvärden efter patentutredning och beslutar att upprätta kontrollbalansräkning

Styrelse och ledning i Taurus Energy har tillsammans med bolagets patentombud genomfört en grundlig analys och utvärdering av bolagets patentportfölj till följd av de genetiska avvikelser som upptäckts i bolagets jäststammar XyloFerm®, vilket kommunicerades genom pressmeddelande den 14 oktober 2021. Utfallet visar att de patent som skyddar de specifika jäststammarna, p.g.a. skiljaktigheter mellan beskrivning och produkt, med stor sannolikhet inte skulle hålla i en patenttvist och risken är mycket stor att patenten i både Europa och USA skulle anses vara ogiltiga. Det betyder att samtliga patent i XyloFerm-familjen förlorar sitt skyddsvärde. Styrelsens bedömning är att kommersialisering av XyloFerm inte är möjlig då patentskydd saknas.

Vidare visar utredningen att övriga patent i bolagets portfölj nu saknar plattform för värdeskapande då de var avsedda att komplementera XyloFerm-stammarna vid vidare utveckling eller tillämpning. Dessa komplementerande patent är giltiga men styrelse och ledning kan inte se någon realistisk möjlighet för Taurus Energy att exploatera dem utan XyloFerm som grund.

Med anledning av ovan har styrelsen beslutat att skriva ned värdet av dotterbolaget Scandinavian Technology Group, som äger samtliga patent, från 37 104 065 kr till 0 kr. Även koncernens goodwill-post om 10 982 892 kr skrivs ned till 0 kr. Detta kommer att återspeglas i årsredovisningen för 2020/2021, som kommer att framläggas vid kommande årsstämma.

Då patentens värdering utgjort en betydande del av moderbolagets balansräkning ger en pro forma översyn av moderbolagets balansräkning skäl att anta att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. En kontrollbalansräkning har därför upprättas och underställts bolagets revisor.

Kontrollbalansräkningen visar att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Styrelsen planerar att föreslå aktieägarna att skriva ner bolagets aktiekapital för att därigenom åtgärda bristen i eget kapital i den kommande årsstämman. Styrelse och ledning utvärderar också affärsförslag från externa parter för fortsatt drift i bolaget.  Efter utvärderingar och förhandlingar kommer styrelsen presentera förslag för ny verksamhet för aktieägarnas ställningstagande vid kommande årsstämma som planeras hållas innan utgången av februari 2022, eller vid separat extra bolagsstämma senare. Styrelse och ledning utvärderar ett antal affärsförslag för ny verksamhet i bolaget.

Styrelsen kommer att föreslå kommande årsstämma en minskning av bolagets aktiekapital utan indragning av aktier för att åtgärda kontrollbalansräkningssituationen. Styrelsen har ålagt VD att omgående se över möjligheterna att minska bolagets kostnader till ett minimum. Enligt en preliminär likviditetsplan förväntas bolagets kassa efter kostnadsnedskärningar räcka in på 2023.

Taurus Energy AB: Lantmännen omvandlar 1 735 221 aktier från serie A till serie B

Lantmännen ek. för. (reg. nr. 769605-2856) har begärde i november månad omvandling av 1 735 221 aktier i Taurus Energy AB från serie A till serie B.

Styrelsen i Taurus Energy AB har godkänt begäran och omvandlingen har genomförts av Euroclear. Lantmännen ek. för. har informerat Taurus Energy att de under omvandlingsprocessen även sålt 700 000 akter av serie B. Lantmännens innehav utgörs efter omvandling av 1 735 221 A-aktier till B-aktier samt försäljning av 700 000 B-aktier av 0 A-aktier och 7 002 990 B-aktier motsvarande ca 3,6 % av röstvärdet.

Antal utestående aktier efter omvandlingen är 987 891 aktier av serie A och 185 408 030 aktier av serie B, totalt 186 395 921 aktier.

Granskning av kvartalsredogörelsen

Denna kvartalsredogörelse har inte granskats av bolagets revisor.

Nästa rapporteringstillfälle

Datum för nästa rapporteringstillfälle är den 20 april 2022.     

För ytterligare information kontakta VD Fredrik Weschke, tel 070-454 74 69 eller mail fredrik.weschke@taurusenergy.eu

Taurus Energy AB (publ.)

Tel 070-454 74 69

Sven Hultins gata 9C, 412 58 Göteborg

Läs mer hos Cision
Läs mer om Taurus Energy AB

Prenumeration