Hem

Reports

Publicerat: 2022-02-17 08:30:00

Sustainion Group AB: Bokslutskommuniké januari - december 2021

Sammanfattning av perioden oktober – december 2021
Kvarvarande verksamheter

  • Nettoomsättningen uppgick till 23 754 TSEK (3 003), en tillväxt om 691,0 procent (-3,8)
  • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 4 399 TSEK (1 070), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 18,5 procent (35,6)
  • Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 2 757 TSEK (1 070)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,02 kr (0,05)

Sammanfattning av perioden januari – december 2021
Kvarvarande verksamheter

  • Nettoomsättningen uppgick till 68 149 TSEK (4 515), en tillväxt om 1 409,4 procent (111,5)
  • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 11 511 TSEK (748), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 16,9 procent (16,6)
  • Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 7 353 TSEK (748)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,04 kr (0,05)
  • Soliditet 50,4 procent (36,2)

Händelser under perioden oktober – december 2021

  • Sustainions dotterbolag Vindico Security avyttrade sin verksamhet inom professionell kameraövervakning, DNA-märkning samt konsumentprodukter under varumärket Safe´n´Sound vilket tidigare har varit en väsentlig del av koncernens verksamhet. Följaktligen presenteras denna verksamhet som avvecklad verksamhet. Alla tidigare offentliggjorda resultaträkningsuppgifter har omräknats för jämförelseändamål.

VD har ordet
En stark avslutning på året!
Koncernens fjärde kvartal blev en stark avslutning på året och visar att vi är på rätt väg. Med ett EBITDA i Q4 om 4,4 MSEK har vi en EBITDA-marginal om 18,5 procent vilket ligger över koncernens mål om 12 procent.

När jag summerar helåret, likaså koncernens första år i sin nya tappning, så måste jag säga att jag är både stolt och nöjd. Trots att flera av bolagen haft coronarelaterade utmaningar med komponentbrist, långa leveranstider och restriktioner så har vi kommit ur 2021 bra med ett EBITDA på helåret om 11,5 MSEK. Det motsvarar en EBITDA-marginal om 16,9 procent att jämföra med koncernens långsiktiga mål om 12 procent. Ett par av bolagen har gjort en fantastisk återhämtning från ett tufft 2020 och där utsikterna ser ännu bättre ut framöver. Ett exempel är Elpro som redan är tillbaka på tidigare nivåer och där orderstocken för 2022 nu i februari redan överträffar helårsomsättningen för 2021. Elpro gynnas av den rådande elektrifieringstrenden i samhället.

Q4 var ett händelserikt kvartal, inte minst i Vindico Security där vi valt att renodla verksamheten mer i linje med koncernens verksamhet i övrigt och med ett tydligare lönsamhetsfokus. Den 7 december avyttrades kameraverksamheten till LåsTeam Sverige AB, ett dotterbolag till TCECUR Sweden AB. Precis innan årsskiftet genomfördes även ett så kallat management buyout där Vindico Securitys VD tillsammans med ett par medarbetare fick förvärva verksamheterna inom Distribution och DNA, med bl.a. konsumentprodukter inom varumärket Safe’n’Sound.

Kvar i Vindico Security finns nu verksamheten inom säkra laddskåp där vi ser stor potential och där även tydliga synergier finns inom koncernen, inte minst med Elpro i Alingsås som tagit över delar av tillverkningen. En egenutvecklad produkt som fått mycket uppmärksamhet är Vindicos utomhusskåp för att ladda och säkert förvara elcykelbatterier på bl.a. arbetsplatser, i fastigheter och bostadsrättsföreningar.

Under året har Sustainion också förvärvat de tre bolagen EHC, EnviroClean och Elpro samt gjort en mindre investering i eSite. Utöver det så har vi som sagt även genomfört två avyttringar av verksamheter inom Vindico Security.

Med andra ord är det mycket som har hänt och mycket spännande ligger framför oss. I bolagen jobbar vi med nya produkter och nya marknader. EnviroClean arbetar till exempel med ett projekt att ta fram en partikelmätningsutrustning för att kontrollera utsläpp från i första hand dieselfordon, en marknad som lagstiftningsdrivet bedöms bli betydande i EU de närmaste 10 åren.

Utöver genomförda investeringar har vi under året tittat på många olika investeringscase och av olika skäl valt att inte gå vidare med flertalet av dessa. Det är viktigt att våra investeringar passar väl in i koncernen och när vi nu gått in i 2022 har vi en pipeline med möjligheter som vi fortsätter att jobba med.

Avslutningsvis skulle jag vilja tacka alla medarbetare för ett stundtals utmanande men lyckat 2021 och jag ser med spänning fram emot vårt fortsatta samarbete. Förhoppningsvis kommer vi under året att kunna lägga allt som har med coronautmaningar att göra åt sidan och istället fokusera vår tid och energi på det som skapar värde. Tack även alla trogna aktieägare för förtroendet och att ni vill vara med på vår spännande resa, det här är bara början!

Brodde Wetter, VD och koncernchef Sustainion Group AB

Se hela rapporten.
 

Denna information är sådan information som Sustainion Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2022 klockan 08:30 CET.


För ytterligare information:

Brodde Wetter
VD och koncernchef
Sustainion Group AB
070-799 78 72
brodde.wetter@sustainion.se

Kort om Sustainion Group
Sustainion Group AB investerar i teknikbolag för en säker och hållbar framtid. Verksamheten bedrivs idag i fyra dotterbolag:

- Vindico Security AB, som marknadsför och säljer säkra laddskåp

- EHC Teknik AB, som tillverkar och utvecklar partikelfilter och avgasfilter för fordon som används i inomhusmiljö

- EnviroClean Sweden AB, som tillverkar och utvecklar gas- och rökanalysatorer

- Elpro i Alingsås AB, som är verksamt inom avancerade automationslösningar

Sustainion Group har även en minoritetspost i intressebolaget eSite Power Systems AB och är listat på Spotlight Stock Market med tickern SUSG

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sustainion Group AB

Prenumeration