Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-02-25 09:48:11

Spacett AB: Komplettering av pressmeddelande: Spacett AB: Offentliggörande av bokslutskommuniké för 2021

I det pressmeddelande som publicerades den 25 februari 2022 kl 08.30 saknades bilagan med bokslutskommunikén. Bokslutskommunikén är bifogad detta pressmeddelande som i övrigt stämmer överens med det tidigare utskickade pressmeddelandet.

Spacett AB offentliggör härmed bokslutskommuniké för perioden januari – december 2021. Bokslutskommunikén finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.spacett.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

VD Marcus Bonsib kommenterar:

”SPACett noterades på Spotlight Stock Market den 27 december 2021 och blev det första bolaget att noteras enligt Spotlights regelverk för SPAC-bolag. Noteringsprocessen var intensiv men mynnade ut i en kraftigt övertecknad emission som tillförde bolaget 27 MSEK och 1400 ägare. I takt med att kunskapen om SPACett sprider sig så har vi sett ett stort inflöde av bolag som är intresserade av att börsnotera sig via SPACett och flera förvärvsdiskussioner pågår. Samtidigt har vi kapacitet att utvärdera fler affärer och välkomnar bolag att kontakta oss.”

Bolagets finansiella översikt för helåret 2021

 • Likvida medel uppgick per den 31 december 2022 till 27,1 MSEK.
 • Rörelsens kostnader uppgick till -252 TSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -252 TSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,04 SEK.

Väsentliga händelser under perioden

 • Spacett AB noterades på Spotlight Stock Market den 27 december 2021.
 • I samband med noteringen genomfördes en nyemission om 27 MSEK.

Väsentliga händelser efter balansdagens utgång

 • Det finns inga väsentliga händelser efter rapportdagen.

Föreslagen utdelning

 • Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ingen utdelning ska utgå.


  Ekonomisk utveckling i sammandrag

  TSEK 1 januari – 31 december 2021
  Intäkter 0
  Rörelseresultat -252
  Kassaflöde från den löpande verksamheten -89
  Periodens kassaflöde 27 103

  Bolaget har inte bedrivit någon verksamhet tidigare år och därför visas inga jämförelsetal.


  För mer information om Spacett AB, vänligen kontakta:

  VD Marcus Bonsib

  +46 721 82 72 90

  marcus@spacett.se

  Spacett AB är ett förvärvsbolag som avser att förvärva ett onoterat rörelsedrivande bolag som skall växa och skapa värde i noterad miljö.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Spacett AB

Prenumeration