Hem

Reports

Publicerat: 2022-02-25 16:01:42

Amnode AB: Bokslutskommuniké Januari – December 2021

Sammanfattning av bokslutskommuniké - Koncernen

Fjärde kvartalet - Oktober - december 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (18,3)
 • Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till 0,1 MSEK (-0,5)
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,6 MSEK (-1,0)
 • Resultat efter skatt blev -1,0 MSEK (-1,4)
 • Resultat per aktie blev -0,58 SEK (-0,82)

Perioden - Januari - december 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 70,7 MSEK (55,5)
 • Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till 1,9 MSEK (-2,3)
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,7 MSEK (-5,1)
 • Resultat efter skatt blev -2,3 MSEK (-6,5)
 • Resultat per aktie blev -1,34 SEK (-4,61)
 • Soliditeten uppgick vid periodens slut till 34,1 % (28,0)
 • Eget kapital per aktie uppgår till 6,01 SEK (8,42)

Väsentliga händelser under perioden

 • Den 22 november beslutade styrelsen att genomföra en företrädesemission om högst 1 695 534 aktier, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 30 juni 2021. Emissionen var fullt garanterad och tillförde Bolaget cirka 10,2 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,8 MSEK. Syftet med emissionen var att emissionslikviden ska användas för investeringar i produktionsapparaten och stärka rörelsekapitalet. Teckningskursen var fastställd till 6,01 SEK per aktie.

Händelser efter kvartalets utgång

 • Emissionen registrerades den 22 januari 2022 och efter att emissionen registrerats har bolaget 3 391 068 aktier.

Vår aktie

 • Volymvägt genomsnittlig avslutskurs för perioden januari – december 2021, har varit per aktie 11,61 SEK under 253 handelsdagar. Avslutskursen per 31 december 2021 var 6,02 SEK.

VD Har ordet

Nettoomsättningen för Q4 ökade med 1.8 % jämfört med samma period föregående år, vilket var något lägre än förväntningarna. De stora volymminskningarna hos Europas lastbilstillverkare (vilka utgör cirka 60% av gruppens försäljning) orsakat av deras svårigheter att få tag i elektronik kretsar, vilket i sin tur bromsat deras utleveranstakt. Denna tillfälliga volymminskning utanför vår kontroll har slagit hårt mot framför allt vår enhet i Skultuna.  Vi har delvis kunnat kompensera oss för detta med andra kunder eftersom det råder en fortsatt hög efterfråga generellt. Kompensationen har delvis utgjorts av produkter med hög materialandelen och där produktionskapaciteten redan varit hårt ansträngd vilket inneburit att det inte gåtta att skala upp i samma takt som efterfrågan på andra produkter försvunnit. Detta har lett till att man haft svårt att helt kompensera för den förändrade efterfrågemixen, främst i vårt dotterbolag i Skultuna.

Rörelseresultatet förbättrades med 0,6 Msek jämfört med föregående år vilket var något lägre än våra förväntningar och kan till stor del kopplas till den lägre omsättningsökningen på grund av våra kunders långsammare leveransförmåga trots stor efterfrågan på tunga fordon i världen.

Amnode fortsätter att navigera sin verksamhet i en omvärld med många och hastiga förändringar av efterfrågan på vår produktionskapacitet. Brist till överskott växlar hastigt och helt utanför vår kontroll  inom väldigt korta tidsperspektiv. Kombinationen råvarubrist i allmänhet, prishöjningar på råmaterial samt omkastningar av produktmix och omställningar i produktionsapparaten skapar dåliga förutsättningar för att kunna planera produktionen på ett bra och kostnadseffektivt sätt.

Vi ser en fortsatt god orderingång och vi har stabila orderstockar i bägge enheterna. Vår oro är nu inte orderingången utan mer storleken på avropen på lagda ordrar samt en fortsatt brist på vissa typer av råmaterial. De senaste dagarnas händelser i Ukraina kommer troligen medföra ytterligare prishöjningar på råmaterial samt ökade svårigheter att få leveranser av råmaterial. Samtidigt fortsätter utleveranserna att vara oregelbundna under en tid framåt då många av våra kunder drabbas på olika sätt av svårigheter att få inleveranser av elektronik från asien. Detta återverkar på deras möjligheter att ta emot vår produktion i den takt som vi har planerat för och vårt lager kommer att öka då vi måste ha fortsatt hög leveranskapacitet, då våra kunder avropar oregelbundet och stötvis.

Osäkerheter kring situationen ovan påverkar vårt rörelsekapitalbehov negativt då vi sett oss tvingade att öka våra lagernivåer på råmaterial och färdiga produkter för att kunna behålla vår leveransprecisionen, vår kanske viktigaste konkurrens parameter.

Under december slutfördes företrädesemissionen vilken tillförde koncernen ca 5,1 Msek i likvida medel efter emissionskostnader och kvittningar av förfallna skulder. Tillskottet ger oss viss arbetsro men behovet av rörelsekapital är fortsatt mycket kritiskt för oss och vi arbetar intensivt med frågan.

Nu när vi avverkat nästan två månader av det nya året så är vår bedömning att vi kommer se en lägre tillväxt takt än vad vår ursprungliga plan för 2022 visade. Vi ser fortsatt en hög men väldigt svängig  efterfrågan, till detta kommer händelseutveckling i Ukraina som i vart fall inte är positiv vare sig för Europa eller för Amnode.

Vi står fast i vårt mål att skapa en företagsgrupp som med i huvudsak organisk tillväxt och mindre tilläggsinvesteringar når lönsamhet i närtid. Trots att det just nu känns som att den lätta medvind som sköt på i ryggen under senare delen av 2021 kan anses ha avtagit och kanske till och med börjat vända.

Sam Olofqvist

VD och koncernchef


Denna information är sådan som Amnode är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-25 16:01 CET.

Lars Save
070-590 18 22
info@amnode.se

Amnodes affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till OEM, Industri- och VVS-kunder inom segmentet bearbetade mässingskomponenter på den europeiska marknaden. Amnode erbjuder produkter från fyra kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Amnode AB

Prenumeration