Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-02-25 16:29:26

Taurus Energy AB: Kommuniké från årsstämma tillika första kontrollstämma i Taurus Energy Aktiebolag (publ)

Vid årsstämma i Taurus Energy Aktiebolag (publ) den 25 februari 2022 beslutades bland annat att:

  • ingen utdelning ska lämnas avseende räkenskapsåret 2020/2021
  • antalet styrelseledamöter ska vara tre och att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor
  • arvode för styrelseledamöterna ska utgå med sammanlagt 100 000 kronor
  • omvälja de tre ordinarie styrelseledamöterna Per Jansson, Bengt Olof Johansson och Anders Karlsson samt att välja Bengt Olof Johansson till ny styrelseordförande
  • omvälja KPMG AB till revisor, varvid KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Johan Kratz fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor
  • driva bolagets verksamhet vidare utan likvidation i enlighet med styrelsens primära förslag
  • ändra bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag
  • minska aktiekapitalet utan indrag av aktier i enlighet med styrelsens förslag

edan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att någon utdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2020/2021 och att årets förlust om 42 684 456 kronor avräknas överkursfonden och balanseras i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020/2021.

Årsstämman beslutade att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara tre stycken utan styrelsesuppleanter samt att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag.

Årsstämman beslutade att styrelsens arvode ska utgå med 100 000 kronor, varav 50 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 25 000 kronor ska utgå till vardera av de övriga stämmovalda ledamöterna. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Som ordinarie styrelseledamöter omvaldes Per Jansson, Bengt Olof Johansson och Anders Karlsson. Bengt Olof Johansson valdes som ny styrelseordförande. Sune Wännström har avböjt omval.

Till revisor omvaldes KPMG AB, varvid KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Johan Kratz fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens primära förslag att driva bolagets verksamhet vidare. Beslutet om fortsatt drift innebär att stämman ska sammankallas inom åtta månader från denna första kontrollstämma för att på nytt pröva frågan om bolaget ska gå i likvidation (andra kontrollstämma).

Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen. Ändringen innebär att § 4 ändras så att bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 2 500 000 kronor och högst 10 000 000 kronor.

Årsstämman beslutade om att minska bolagets aktiekapital med 8 260 079 kronor, från 11 183 755,26 kronor till 2 923 676,26 kronor. Ändamålet med minskningen är täckning av förlust. Minskningen ska ske utan indragning av aktier.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Fredrik Weschke, verkställande direktör

Telefon: 0704-54 74 69

E-post: fredrik.weschke@taurusenergy.eu

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2022.

Om Taurus Energy AB

Taurus Energy AB är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006 att via licensavtal överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter på en global marknad. Taurus har ett tiotal världsledande patent som ett 20-tal internationellt erkända forskare har bidragit till. Företaget är lokaliserat i Chalmers Teknikpark Göteborg. Taurus är noterat på Spotlight Stock Market. Läs mer på www.taurusenergy.eu.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Taurus Energy AB

Utskick från Spotlight Group