Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-02-28 08:30:00

Shortcut Media AB: AVSLUTAR 2022 MED REKORDKVARTAL – 25 MKR OMSÄTTNING UNDER Q4

Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, oberoende samt mest prisbelönta produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, utbildningsfilm, animerad film, promos, livesändningar samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av varumärkena Bond Street Film, STARK Film, Magoo, Oddway Film, Shortcut Produktion och Frost Studio. Mer information finns på www.shortcutmedia.se samt på bolagets IR-sida hos Spotlight Stock Market.

Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 64% till 25 187 (15 404) Tkr
 • Operativt rörelseresultat (EBITA) uppgick till 1 228 (-47) Tkr
 • Operativ rörelsemarginal uppgick till 4,9% (-0,3%)
 • Resultat före skatt uppgick till -53 (-3 625) Tkr
 • Resultat per aktie exklusive Goodwill-avskrivningar uppgick till 0,11 (0) Kr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,03 (-0,34) Kr

Helåret, 1 jan – 31 december 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 41%, till 71 111 (57 892) Tkr
 • Operativt rörelseresultat (EBITA) uppgick till -4 145 (1 985) Tkr
  • EBITA har belastats med betydande engångskostnader hänförliga till förvärv, integration och utvinnande av synergier under perioden
 • Operativ rörelsemarginal uppgick till -5,8% (3,4%)  
 • Resultat före skatt uppgick till -11 185 (-3 822) Tkr
  • Resultat före skatt har belastats med en icke-kassaflödespåverkande Goodwill-nedskrivning om -3,4 Mkr avseende Oddway, till följd av samgåendet mellan STARK och Oddway, samt av avskrivning av andelar i Oddway om -2,5 Mkr
 • Resultat per aktie exklusive Goodwill-avskrivningar uppgick till -0,46 (0,14) Kr
 • Resultat per aktie uppgick till -1,15 (-0,41) Kr

Viktiga händelser under perioden

 • SMG förvärvade STARK Film, ett internationellt prisbelönt filmproduktionsbolag med kunder som Volvo Trucks, Ericsson, Autoliv, Irisity och Dassault Systems, vilket väntas bidra med 14-16 Mkr i omsättning och 1,4-2 Mkr i EBITA på årsbasis
 • SMG förvärvade Magoo, en animationsstudio specialiserad på 3d design & animation samt visuella effekter (VFX), vilket förväntas bidra med 12-14 Mkr och en EBITA på 1,5-2 Mkr på årsbasis
 • Bond Street Film förvärvade Klapp&Co, en digitalbyråverksamhet som skapar ett nytt affärsområde inom digital design, app- samt webbsideutveckling och förväntas bidra med 4-5 Mkr i omsättning och ca 10% rörelsemarginal (EBITA) på årsbasis
 • SMG avyttrade aktier i Unlimited Stories för minst 1,6 Mkr
 • SMG ökade antal aktieägare och tillfördes minst 3 000 nya aktieägare genom avtal om ägarspridning med Dividend Sweden
 • Bond Street Film vann uppdrag utöver tidigare avtal med Skolverket värt 1,2 miljoner kronor.
 • Magoo förlängde avtal med TV4 inför 2022 värt minst 2 miljoner kronor.
 • STARK film vann projekt från multinationellt företag att genomföra produktion för 2 miljoner kronor.
 • Magoo vann projekt från USA från välkänd global streamingaktör

Verkställande direktörens kommentar

AVSLUTAR 2022 MED REKORDKVARTAL – 25 MKR OMSÄTTNING UNDER Q4

Vårt fokus på tillväxt har varit fortsatt stort senaste kvartalen. Fjärde kvartalet ökade omsättningen med 64% jämfört med samma period föregående år, från 15,4 Mkr till 25,1 Mkr. Rörelseresultatet (EBITA) ökade till 1,2 Mkr (-47 Tkr). Förutom den organiska tillväxt bidrar förvärven av STARK, Magoo och digitalbyråverksamheten från Klapp till ökningen.

Våra satsningar inom tv-spelsindustrin har redan gett stor utdelning både i konkreta samarbetsavtal med VR-spelbolaget Fast Travel Games samt i ökade snittorder per projekt. Många kunder som agerat avvaktande (t.ex myndighetskunderna) under pandemin har nu börjat realisera sina behov och projekt.

Förutom ett starkt tillväxtfokus fortsätter vi som tidigare kommunicerats, att förbättra processer och genomföra åtgärder för att öka lönsamheten i de delar av verksamheten som är i behov av det. Detta med syfte att fortsätta följa vår tidigare kommunicerade tillväxtplan. STARK och Oddway har nu flyttat samman i Göteborg under gemensamt tak och gemensam ledning. I Stockholm har vi förstärkt vårt intäktsfokus i form av en nyrekryterad intäkts- och kundrelations-ansvarig, med syfte att skapa stabilare beläggningsgrad. Utöver alla organiska tillväxt- och lönsamhetsskapande åtgärder för vi fortsatt intressanta dialoger kring fler värdeskapande förvärv. Vi har som mål att genomföra minst ett till i år. Som tidigare kommunicerats kommer djupare integration av ytterligare förvärv vänta tills vår nuvarande verksamhet har uppvisar tillfredställande lönsamhet. Med ett till förvärv kommer vi att nå vår tillväxtplan, vilket innebär att på årsbasis omsätta 120 Mkr med en EBITA-marginal om 5-10% (6-12 Mkr).

Vi fortsätter att skapa projekt tillsammans med den ej namngivna globala streamingaktören och därtill har fler nya kunder har tillkommit. I Stockholm har Bond Street förlängt samarbetsavtal med en stor nordisk kund inom utbildningssektorn, samarbetet med Discovery Networks fortlöper och vi för dialoger med flera privata aktörer om samarbetsavtal för 2022. Magoos satsning på att erbjuda smidig post-produktion till svensk dramaproduktion har visat sig ge bra resultat. Efter Ture Sventon och Hamilton förs dialoger om fler liknande projekt, vilket ger oss bättre horisont i beläggningen. STARK/Oddway har pågående projekt med stora internationella satsningar och har många inkommande förfrågningar.

Under 2022 avser vi skapa och implementera ett nytt gemensamt varumärke för hela koncernen. Arbetet går enligt plan och vårt gemensamma säljarbete har högre aktivitet än någonsin, både proaktivt och reaktivt. Färre varumärken gentemot kund kommer ge möjligheter till interna synergier samt externa sälj och marknadsföringsmöjligheter. Vi hoppas kunna lansera detta varumärkesprojekt innan sommaren.

Vår gemensamma gruppledning har nu stakat ut tydligare mål och fokusområden på gruppnivå samt lokal nivå. Vi har en strategi och struktur för hur vi som grupp kan bidra till att nå våra mål och öka vår skalbarhet. 2022 har börjat med god aktivitet hos kunder och på marknaden. Det är glädjande att vi ser tydliga kopplingar mellan våra beslut, fokus och positiva utfall.

Senare under året kommer jag att återkomma med en mer detajerad uppdatering om hur vi följer vår tillväxtplan och hur våra tillväxtambitioner ser ut framgent.

Peter Söderlind,

VD, Shortcut Media Group

Granskning

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Rapportkalendarium

Rapporter samt årsredovisning tillhandahålls på www.spotlightstockmarket.com.

SMG:s rapport för perioden 1 januari – 31 mars 2022 kommer att publiceras den 26 maj 2022.

SMG:s rapport för perioden 1 april – 30 juni 2022 kommer att publiceras den 30 augusti 2022.

SMG:s rapport för perioden 1 juli – 30 september 2022 kommer att publiceras den 30 november 2022.

SMG:s årsredovisning för 2021 kommer att publiceras senast tre veckor före årsstämman.

Vänligen observera att rapportkalendarium kan komma att justeras, exempelvis till följd av förvärv.

Stockholm den 28 februaru 2022,

Styrelsen,

Shortcut Media AB (publ.)

För ytterligare information vänligen kontakta:

Peter Söderlind

VD

Shortcut Media Group

peter.soderlind@shortcutmedia.se

Tel: 072-375 75 10

Shortcut Media AB (publ)

Ynglingagatan 15

113 47 Stockholm

Tel: 08-588 969 95

E-post: info@shortcutmedia.se

www.shortcutmedia.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Shortcut Media AB

Prenumeration