Hem

Reports

Publicerat: 2022-02-28 13:46:26

Provide IT Sweden AB: Kvartalsrapport 3 2021/2022

FINANSIELL ÖVERSIKT KVARTAL 3 2021/2022

1 oktober - 31 december 2021. 

Totala intäkter uppgick till 6 243(6 383) TSEK. 
Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till 335(1 020) TSEK.
Resultat efter skatt uppgick till 276(797) TSEK. Skattekostnad är schabloniserad. Resultat per aktie uppgick till 0,041(0,120) SEK.


 

FINANSIELL ÖVERSIKT APRIL - DECEMBER 2021/2022

1 april - 31 december 2021. 

Totala intäkter uppgick till 19 016(18 250) TSEK. 
Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till 2 168(3 499) TSEK. Resultat efter skatt uppgick till 1 716(2 744) TSEK. Skattekostnad är schabloniserad. Resultat per aktie uppgick till 0,257(0,411) SEK.

HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET  


21 oktober 2021
Ny Sälj- och marknadschef
Som ett led i bolagets tillväxtplan och varumärkesförändring har bolaget tillsatt Sando Estivhu som sälj- och marknadschef, en roll som ingår i bolagets ledningsgrupp. I den här ledande befattningen kommer Sando att ta fullt ansvar för att leda försäljningen och marknadsföringen.

HÄNDELSER EFTER TREDJE KVARTALET 


Inga väsentliga händelser efter tredje kvartalet. 


VD HAR ORDET 


Räkenskapsårets tredje kvartal, oktober-december 2021, resulterade i en lägre nettoomsättning och
vinst efter skatt än jämförande period. Det sämre resultatet beror på färre kunduppdrag och högre
kostnader för båda affärsområdena. Vidare har kvartalet haft engångskostnader i samband med flytt
till det nya huvudkontoret i Göteborg. Engångskostnaderna belastar kvartalet med cirka 200 tkr.

Den lägre omsättningen beror på en sämre försäljning i byrån samt färre uthyrda personer inom
Consulting. Byråns säljavdelning har inte genererat planerad tillväxt, dvs tillräckligt hög försäljning
under kvartalet. Säljavdelningens kostnader är en stor anledning till den lägre vinstmarginalen.

Minskningen av uthyrd personal i Consulting beror på mer ledighet och semester än tidigare period samt otillräcklig rekrytering av systemutvecklare under kvartalet.

Under innevarande kvartal, januari-mars 2022, har vi haft nedskärningar i personalkostnader för sälj-
och rekrytering. Istället har vi förfinat våra processer för att vara minst lika effektiva. Nedskärningar
innebär att innevarande kvartal kommer bli mer lönsamt.

Vi upplever fortsatt svårigheter att rekrytera erfarna systemutvecklare (uthyrningsbar personal) till
affärsområdet Consulting. Detta beror på att dessa kompetenser är mer eftertraktade än tidigare
dvs större konkurrens. Vi har därmed varit tvungna att förändra vår rekryteringsprocess som kommer
innebära förseningar i affärsområdets uppskalning.

I enlighet med tidigare arbetar vi fortsatt med att implementera rätt skalbar modell som skall
generera hög och lönsam tillväxt. Vi har ännu en gång behövt förfina våra processer, och jag
bedömer att vi kommer få utdelning av detta arbete i en nära framtid.


Bawan Faraj 
VD, Provide IT Sweden AB

ANTALET AKTIER

Bolaget har per 2021-12-31, 6 668 571 aktier. 
KOMMANDE RAPPORTER

Bokslutskommuniké 2021/2022 -        2022-05-30

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER 
INTÄKTSREDOVISNING
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.


PÅGÅENDE TJÄNSTEUPPDRAG
Inkomster från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbetet utförs och material levereras eller förbrukas, så kallad successiv vinstavräkning.


ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enlig plan och eventuella nedskrivningar.


Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:


MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Inventarier, verktyg och installationer       5 år 
DENNA RAPPORT HAR INTE GRANSKATS AV BOLAGETS REVISOR.  

Denna information är sådan information som Provide IT Sweden AB(publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2022. 
 

Bawan Faraj
bawan@provideit.se
+46762519670

Läs mer hos Cision
Läs mer om Provide IT Sweden AB

Prenumeration