Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-04-04 11:45:09

Renewable Ventures Nordic AB: Renewable Ventures Nordic AB publicerar Informationsmemorandum och avser att notera Bolagets aktier på Spotlight Stock Market

Renewable Ventures Nordic AB ("RVN" eller "Bolaget"), ett investeringsbolag, som leds av erfarna investerare i tillväxtbolag, offentliggör idag Informationsmemorandum och avsikten att genomföra en notering på Spotlight Stock Market. Ingen kapitalanskaffning kommer ske i samband med noteringen. RVN har cirka 1 300 aktieägare. Spotlight har bedömt att RVN (kortnamn: RVN) uppfyller noteringskraven.

Om RVN

RVN är ett investeringsbolag, vars investeringar företrädesvis görs i tillväxtbolag som avser att genomföra en börsnotering inom en tvåårsperiod. Med den nya ledningen och styrelsen som tillträdde i samband med årsstämman 2022 arbetar Bolaget mot visionen att bli en partner till tillväxtbolag som avser att börsnotera sin aktie. Investeringarna kan omfatta hela eller delar av företag och betalning kan ske kontant, med egna aktier eller i en kombination därav. Avsikten är att innehaven skall öka i värde och därigenom skapa aktieägarvärde för RVNs aktieägare.

 RVN har i sin investeringsstrategi valt att inte begränsa sig till några sektorer eller branscher och investeringsbesluten kan tas på kort eller lång sikt.  RVN håller sig kontinuerligt ajour avseende investeringsmöjligheter, dels genom styrelsens upparbetade affärsrelationer och dels genom tillgänglig offentlig marknadsinformation. RVN har byggt upp den infrastruktur och organisation som krävs för att genomföra fler investeringar och därefter implementera dem i koncernen. RVN har delat upp sin strategi i två delar:

Minoritetsposter i tillväxtbolag
Ambitionen är att genomföra investeringar med befintlig kassa i både onoterade såväl som noterade tillväxtbolag. Det kan betyda att RVN genomför investeringar i bolag som är på väg till en notering, men också att med kassan erbjuda lånefinansiering eller på annat sätt kapitalisera upp bolag.

Strukturaffärer
RVN vill erbjuda onoterade bolag som har en vilja att notera sig en alternativ väg till notering på en MTF. Det skulle exempelvis kunna ske via ett omvänt förvärv där det onoterade bolaget tar över RVNs listning på Spotlight Stock Market.

Värdering av Bolaget
I styrelsens arbete ingår att utveckla Bolaget och arbeta långsiktigt för att skapa aktieägarvärde. Styrelsen har fastställt prissättningen baserat på en bedömning av Bolagets verksamhet och substansvärde. 

Bolagets värdering uppgår till 9,86 MSEK vid memorandumets upprättande. Värdet har baserats på aktiekursen i senaste nyemissionen som genomfördes i november 2021. Kursen uppgick då till 0,52 SEK (motsvarande 5,2 SEK efter den omvända split som Bolaget genomfört under Q1 2022) per aktie och substansvärdet 2022-02-28 är beräknat till 6,11 SEK per aktie. Per den 28 februari 2022 består koncernen av en kassa uppgående till drygt 6,8 MSEK samt innehav i onoterade och noterade bolag värderade i RVNs substansvärdering till cirka 4,7 MSEK. Substansvärdet har i sin tur beräknats på senaste kända transaktionerna (försäljning av befintliga aktier eller kapitalanskaffning) i respektive innehav. I bedömningen av substansvärdet beaktas även storlek på transaktionerna. Reliefed är Bolagets största innehav och utgör cirka 31,4 % av substansvärdet.

Motivet till noteringen på Spotlight Stock Market är att underlätta framtida förvärv, då ambitionen är att öka investeringstakten och hitta ett eller flera intressanta förvärv som kan dra nytta av fördelarna av att verka i noterad miljö. Genom att Bolagets aktie är noterad är det lättare att fastställa värdet vid betalning av förvärv med egna aktier. Första dag för handel beräknas bli den 11 april 2022.

VD för RVN är Marcus Bonsib, som har mer än tio års erfarenhet från kapitalanskaffningar, börsnoteringar och investeringar i tidigare roller på Investment AB Spiltan, Pepins Group AB, Stockholm Corporate Finance AB samt genom eget konsultbolag. Marcus Bonsib är även VD för Spacett AB som är listat på Spotlight Stock Market.

”Efter en längre tids arbete är Renewable Ventures Nordic AB äntligen redo att listas på Spotlight Stock Market. Det är såklart glädjande för oss i ledning och styrelse men också för våra aktieägare. Vår ambition är att använda listningen som en plattform för att kunna skapa aktieägarvärde. Vi i styrelse och ledning har en lång och gedigen erfarenhet av investeringar i onoterade och noterade tillväxtföretag och en historia av värdeskapande affärer. Vi har dessutom ett bra affärsflöde av tillväxtbolag som på olika sätt behöver kapital. Med vår kassa uppgående till cirka 6 MSEK, vår portfölj av onoterade bolag och med listningen på Spotlight hoppas vi kunna skapa avkastning till er som vill vara med.”, säger Marcus Bonsib.

Notering på Spotlight Stock Market
RVN har blivit godkänt för notering på Spotlight Stock Market.

Information om aktien

Kortnamn: RVN
ISIN: SE0017768658

Första dag för handel: 11 april

Bolagets Informationsmemorandum kommer inom kort finnas tillgängligt på www.reventures.se

För mer information, vänligen kontakta:
Marcus Bonsib, VD
Telefon: +46 72-1827290
E-post:
marcus@reventures.se

Renewable Ventures Nordic AB är ett investeringsbolag som investerar i bolag som avser genomföra en notering inom en tvåårsperiod.


Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande om, eller inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Renewable Ventures Nordic AB ("Bolaget", ”RVN”). Detta pressmeddelande ska inte, och får inte, distribueras utanför Sverige. Denna kommunikation är enbart ämnad för och riktar sig till investerare hemmahörande i Sverige.

Investerare bör inte investera i de värdepapper som avses i detta pressmeddelande utan att ha beaktat informationen i det ovan nämnda Informationsmemorandum. Aktierna i RVN är inte föremål för handel eller ansökan därom i något annat land än Sverige.

Detta pressmeddelande kommer inte att distribueras inom, och ska inte sändas till, USA. Värdepapperna som beskrivs häri har inte heller registrerats, och kommer inte att registreras, under tillämpliga värdepapperslagar i Australien, Kanada eller Japan och får inte erbjudas eller sälja inom eller in i, eller till förmån för någon person vars registrerade adress finns i eller som är lokaliserad eller boende i, Australien, Kanada eller Japan. Det kommer inte att ske något publikt erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri i Australien, Kanada eller Japan.

Ämnen som behandlas i detta pressmeddelande kan innehålla framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta och innehåller uttryck som "tror", "förväntar", ”bedömer”, "uppskattar", "avser", "beräknas", "ska", "kan", "fortsätter", "bör" och andra liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter, tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, tillfälligheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon justerad syn på de framåtriktade uttalandena i syfte att spegla sådana händelser eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i denna kommunikation.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Renewable Ventures Nordic AB

Utskick från Spotlight Group