Hem

Reports

Publicerat: 2022-04-14 08:30:00

NFO Drives AB: NFO DRIVES AB (Public.) Delårsrapport

NFO Drives AB (Public.) Delårsrapport
2022-01-01 – 2022-03-31

Kvartal 1 i korthet


➢Nettoomsättningen ökade med 13% och uppgick till 8,5 (7,5) Mkr
➢Bruttomarginalen var oförändrad och uppgick till 22 (22) %
➢Resultat efter avskrivningar försämrades och uppgick till -0,3 (-0,1) Mkr
➢Resultat före skatt försämrades och uppgick till -0,3 (-0,0) Mkr
➢Kassaflödet från den löpande rörelsen var oförändrat och uppgick till 0,7 (0,7) Mkr
➢Prognos om omsättningsökning för helåret om minst 20% kvarstår

Kvartal 1

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 8,5 (7,5) Mkr, en ökning med ca 13% i förhållande till motsvarande period förra året. Det sedan tidigare ansträngda komponentläget försämrades ytterligare under kvartalet till följd av Rysslands invasion av Ukraina och planerade leveranser kunde inte genomföras. Även om bruttomarginalen till följd av genomförda prishöjningar förbättrades under kvartalet i förhållande till det avslutande kvartalet förra året och uppgick till 22%, var den avsevärt lägre än bolagets målsättning. Detta förklaras av fortsatt starkt stigande komponent- och transportkostnader. Resultatet efter avskrivningar försämrades och uppgick till -0,3 (-0,1) Mkr. Planenligt stigande utvecklingskostnader (vilka fortsätter att tas direkt via resultaträkningen) och kostnader för marknadsföring förklarar det sämre resultatet. Trots kvartalets förlust lyckas bolaget redovisa ett positivt kassaflöde om 0,7 Mkr (0,7) från den löpande rörelsen till följd av lägre rörelsekapitalbehov. Likvida medel uppgick vid kvartalsskiftet till över 16 MSEK utan några finansiella skulder

VD kommentar

Turbulensen för NFO Drives och stora delar av svenskt näringsliv fortsätter. I ett läge där vi och många andra upplevde att vi tagit höjd för stigande kostnader genom prishöjningar kom så den fruktansvärda tragedin i form av Rysslands invasion av Ukraina. För NFO:s del har kriget inneburit ytterligare problem med komponentbrist och prisökningar. Vi har därför inte kunnat leverera i den takt vi önskat och fått kraftiga kostnadsökningar som följd. Mot den bakgrunden är jag ändå tillfredsställd med att kunna redovisa en 13% ökning av omsättningen i kvartalet. Det är också omsättningsmässigt det bästa första kvartal som bolaget någonsin kunnat redovisa. Även om ökningen innehåller en stor prisökningskomponent kan vi också redovisa en volymmässig dylik. En orderstock om över 11 MSEK vid kvartalets utgång är enligt min mening ett bevis på att det inte är efterfrågan det är fel på och att bolagets teknik fortsätter att möta ökat intresse visar det stora antal förfrågningar vi får. Vi kan också under kvartalet räkna in fem nya kunder, som vi har skäl att tro att i samtliga fall blir återkommande. Detta är i flera fall en följd av vår satsning i Tyskland. I samband med bokslutskommunikén för år 2021 uppskattade vi att bruttomarginalen under kvartal 1, efter vidtagna prishöjningar, skulle återställas till en mer normal nivå kring 30%. Den ovanstående utvecklingen har gjort det omöjligt att uppvisa det i kvartalet men vi hoppas och tror att den prishöjning om 6%, som vi vidtagit från 1 april ska göra det möjligt att fortsätta förbättra marginalen under innevarande kvartal. Målet om en betydligt högre bruttomarginal kvarstår. Helt planenligt fortsätter utvecklings- och marknadsföringskostnaderna att öka men i och med att inga av dessa kostnader aktiveras slår det direkt mot resultatet. Till följd av ovanstående är kvartalets förlust enligt min mening föga oroväckande. Att vi dessutom genom en minskning av rörelsekapitalet lyckas redovisa ett positivt kassaflöde från rörelsen visar på styrkan i verksamheten. På den positiva sidan är jag mycket glad över att kunna redovisa att våra tre utvecklingsprojekt löper enligt plan. Redan nu i april kommer ”nya” Optimal 2,2 kW att börja levereras och vi har därmed möjlighet att fasa ut gamla produkter. Detta kommer som vi tidigare meddelat leda till mer konkurrenskraftiga priser och en högre bruttomarginal. Arbetet med att få en UL-certifiering (vilket medger försäljning i länder som USA) har igångsatts men beräknas ta 12-18 månader. Med tanke på det intresse som potentiella kunder i USA visar för våra produkter stärks jag i min uppfattning att det är väl spenderade pengar. Vi fortsätter vår bearbetning av potentiella OEM-kunder för att på det sättet skapa en större stabilitet i rörelsen. Beslutsprocesserna har alltid varit långa och har inte blivit bättre av det pågående kriget men vi fortsätter att vara hoppfulla om att kunna redovisa en eller flera nya större OEM-kunder under året. Efter en pandemi, ett uppblossat krig i Europa och en kostnadsinflation av historiska mått är det lätt att bli ödmjuk när det gäller att göra prognoser men jag upplever att med det intresse som vår teknik röner – mycket till följd av ny lagstiftning men även miljöskäl – gör att vår tidigare prognos om en ökning av omsättningen om minst 20% är möjlig att nå under innevarande år. Vi upplever en historiskt mycket turbulent period men med vår produkt, en mycket god finansiell ställning och starka och engagerade aktieägare kommer vi att klara utmaningen.

Karlshamn 14 april 2022


VD Johan Braun


Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.
Nästa rapport, delårsrapport för kvartal 2 2022, publiceras 8 juli 2022. Årsstämma sker 21 april 2022.

Johan Braun
VD
0454-37029
johan.braun@nfodrives.se

Bolaget utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.

Läs mer hos Cision
Läs mer om NFO Drives AB

Prenumeration