Hem

Reports

Publicerat: 2022-04-20 20:21:43

Taurus Energy AB: Kvartalsredogörelse Q2 Taurus Energy AB (publ)

Perioden 1 december 2021 – 28 februari 2022

Andra kvartalet december 2021 - februari 2022

Koncernen

Intäkter under första kvartalet uppgick till 0 (1) kSEK

Resultat före skatt -1 311 (-1 730) kSEK  

Moderbolaget

Intäkter under första kvartalet uppgick till 0 (1) kSEK

Resultat före skatt -1 245 (-1 584) kSEK  

Perioden december 2021 - februari 2022

Koncernen

  • Nettoomsättning under perioden december 2021 - februari 2022 uppgick till - (-) kSEK
  • Övriga intäkter under det andra kvartalet uppgick till 0 (1) kSEK
  • Resultat före skatt -1 311 (-1 730) kSEK
  • Summa eget kapital uppgick till 3 545 (13 801) kSEK vid periodens slut.
  • Likvida medel uppgick till 4 035 (3 704) kSEK vid periodens slut.

Moderbolaget

  • Nettoomsättning under perioden december 2021 - februari 2022 uppgick till - (-) kSEK
  • Övriga intäkter under det andra kvartalet uppgick till 0 (1) kSEK
  • Resultat före skatt -1 245 (-1 584) kSEK
  • Summa eget kapital uppgick till 3 179 (39 107) kSEK vid periodens slut.
  • Likvida medel uppgick till 3 729 (3 512) kSEK vid periodens slut.

Resultat och ställning

Resultat efter skatt för koncernen för andra kvartalet 2021/2022 uppgick till -1 311 kSEK eller -0,01 kr per aktie. Antal utestående aktie per den 28 februari 2022 var 987 891 A-aktier och 185 408 030 B-aktier, totalt 186 395 921 aktier.

VD-kommentar

I enlighet med beslut från årsstämma 14 februari 2022 utvärderar styrelsen alternativ för fortsatt drift i Taurus Energy. Ett flertal intressanta affärsmöjligheter har presenterats för bolaget och styrelse och ledning arbetar intensivt med att utvärdera dessa.

Bolagets kostnader har minimerats genom uppsägning av tjänster, lokaler och personal, med enligt avtal gällande uppsägningstider. Endast bolagsledningen kvarstår.

Granskning av kvartalsredogörelsen

Denna kvartalsredogörelse har inte granskats av bolagets revisor.

Nästa rapporteringstillfälle

Datum för nästa rapporteringstillfälle är den 20 juni 2021.       

För ytterligare information kontakta VD Fredrik Weschke, tel 070-454 74 69 eller mail fredrik.weschke@taurusenergy.eu

Taurus Energy AB (publ.)

Tel 070-454 74 69

Sven Hultins gata 9C, 412 58 Göteborg

Läs mer hos Cision
Läs mer om Taurus Energy AB

Prenumeration