Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-04-26 22:48:24

Sustainion Group AB: Kallelse till årsstämma i Sustainion Group AB

Aktieägarna i Sustainion Group AB org.nr 556405-9367 ("Bolaget" eller "Sustainion"), med säte i Göteborg, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 maj 2022 kl 15.00. Bolagsstämman äger rum på Advokatfirman Vinges kontor på Nordstadstorget 6 i Göteborg.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 17 maj 2022 (för förvaltarregistrerade akter, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan),

dels anmäla sig till Bolaget senast torsdagen den 19 maj 2022 under adressen Sustainion Group AB, Uggledalsvägen 45, 427 40 Billdal eller per e-post: info@sustainion.se. Vid anmälan bör uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden.

Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för stämman. Se nedan för ytterligare information om behandling av personuppgifter.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den tisdagen den 17 maj 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 19 maj 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten som då får vara högst 5 år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre än ett år.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget till handa under ovanstående adress i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Val av en eller flera justeringsmän
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av förslag till dagordning
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 7. Beslut om:
 • fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
 • dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 • ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
 1. Bestämmande av antal styrelseledamöter och revisorer
 2. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
 3. Val av styrelse och styrelsesuppleanter samt revisor
 4. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 7 b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att de till årsstämman förfogande stående medlen överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas till aktieägarna.

Punkt 8 – Bestämmande av antal styrelseledamöter och revisorer

Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) ledamöter utan styrelsesuppleanter.

Styrelsen föreslår vidare att ett auktoriserat revisionsbolag ska utses som revisor, utan revisorssuppleanter.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att styrelsearvode ska utgå med 48 300 kronor (ett prisbasbelopp) till den externa styrelseledamoten Ewa Linsäter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Övriga styrelseledamöter som även är större aktieägare i Bolaget ska inte erhålla något styrelsearvode. Vidare föreslår styrelsen att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelse och styrelsesuppleanter samt revisor

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om omval av styrelseledamöterna Magnus Greko, Ewa Linsäter, Göran Nordlund, Henrik Pålsson, Carl Schneider och Brodde Wetter samt att fatta beslut om omval av det registrerade revisionsbolaget Frejs Revisorer AB. Frejs Revisorer AB har meddelat att om årsstämman bifaller förslaget kommer auktoriserade revisorn Jonas Hann att vara huvudansvarig revisor. Samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 11 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Syftet med bemyndigandet är att öka den finansiella flexibiliteten och styrelsens handlingsutrymme.

Bemyndigandet får utnyttjas för emission av totalt högst tio (10) procent av totalt antal utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för emissionsbeslutet.

Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga villkor.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemitterade aktier ska kunna användas som betalning vid förvärv av verksamheter, bolag eller andelar i bolag.

Emissionen ska kunna ske kontant och/eller mot erläggande av apportegendom och/eller kvittning.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska i övrigt ha rätt att göra de ändringar i beslutet ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av det och i övrigt vidta de åtgärder som erfordras för genomförande av beslutet.

ÖVRIG INFORMATION

Majoritetskrav

För giltigt beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 11) ovan krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 162 955 733. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stämmohandlingar

Årsredovisning, revisionsberättelse och övriga handlingar hålls tillgängliga på Bolagets hemsida, www.sustainion.se, hos Bolaget på adress Uggledalsvägen 45, 427 40 Billdal samt sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation samt om Bolagets förhållande till annat bolag inom koncernen.

Personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_____________________________

Billdal i april 2022

Sustainion Group AB

Styrelsen


För ytterligare information:
Brodde Wetter

VD och koncernchef
Sustainion Group AB
070-799 78 72
brodde.wetter@sustainion.se


Kort om Sustainion Group:
Sustainion Group AB investerar i teknikbolag för en säker och hållbar framtid. Verksamheten bedrivs idag i fem dotterbolag:
- Vindico Security AB, som marknadsför och säljer säkra laddskåp
- EHC Teknik AB, som tillverkar och utvecklar partikelfilter och avgasfilter för fordon som används i inomhusmiljö
- EnviroClean Sweden AB, som tillverkar och utvecklar gas- och rökanalysatorer
- Elpro i Alingsås AB, som är verksamt inom avancerade automationslösningar
- EWF Eco AB, som säljer produkter inom segmentet Smart City såsom den smarta soptunnan Bigbelly
Sustainion Group har även en minoritetspost i intressebolaget eSite Power Systems AB och är listat på Spotlight Stock Market med tickern SUSG
Läs mer på:
www.sustainion.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sustainion Group AB

Prenumeration