Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-04-28 08:00:00

Klimator AB: Klimator AB (publ) Delårsrapport 1, januari – mars 2022

Första kvartalet 1 januari – 31 mars 2022

Koncernen

 • Rörelsens intäkter uppgick till 5 594 TSEK (5 002 TSEK)
 • Rörelseresultatet uppgick till -6 052 TSEK (-2 950 TSEK)
 • Resultat efter skatt uppgick till -6 132 TSEK (-3 027 TSEK)
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,46 kr (-0,24 kr)
 • Antal aktier per 31 mars 2022 uppgick till 13 400 000 (12 500 000)

      (Jämförelsetal inom parentes avser motsvarande period föregående år)

Väsentliga händelser under januari till mars

 • Den 14 januari vinner Klimator en affär inom smart vinterväghållning i Danmark, med ett ordervärde på 360 TSEK.
 • I februari vinner Klimator ytterligare en affär inom smart vinterväghållning i Danmark på 500 TSEK.
 • Ny patentansökan inlämnad i mars till PRV (Patent och Registreringsverket) för väglagsdetektion med LiDAR.
 • Klimator presenterar sin teknik Örnsköldsviks flygplats som kan understödja arbetet på, och möjliggöra utökningen av, autonoma flygplatser runtom i landet.
 • Klimator ingår samarbete med Scania för autonom körning. Värdet uppgår till 7 MSEK över fyra år.

       Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I april tillförs Klimator 5,1 MSEK genom utnyttjande av teckningsoptioner.
 • I april publicerar bolaget sin årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

VD har ordet

När vi stänger böckerna för årets första kvartal så gör vi det med en säljaktivitet inom våra bägge affärsområden som är högre än någonsin! Förutom möjligheterna till fysiska kundmöten under senare delen av hösten, så har även vår närvaro på mässor och events starkt bidragit till en ökad kännedom och intresse kring Klimator och vår produktportfölj.

En viktig och glädjande nyhet under första kvartalet var att vi tillsammans med Scania utformat ett innovationsprojekt med syftet att möjliggöra autonom körning i alla väderförhållanden. Vi är givetvis mycket stolta över att ha rott i hamn denna affär, där ordervärdet landade på cirka 7 Mkr. Projektet löper över en period om fyra år.

Inom Automotive så inledde vi året med en att för första gången delta på CES i Las Vegas 5-8 januari, vilket gav oss möjlighet att knyta ytterligare kontakter inom fordonsindustrin. Därutöver så kom vi i kontakt med Drive Sweden, där vi numer är upptagna som partner. Drive Sweden är ett strategiskt innovationsprogram som driver utvecklingen mot hållbara mobilitetslösningar för människor och gods, vad gäller effektiva och säkra uppkopplade automatiserade transportsystem. Genom att vara en del av detta program ser vi goda möjligheter till att dels ta del av intressanta utvecklingsprojekt och dels att bygga nya relationer med framtida kunder och samarbetspartners.

Inom Winter Maintenance & Sensor Solutions så deltog vi på Intertraffic i Amsterdam 29 mars – 1 april och från denna mässa tar vi med oss en ansenlig mängd nya affärsmöjligheter, framför allt vad gäller partnerskap på nya marknader. Under veckan höll vi också en mycket uppskattad Round Table session med våra största kunder och partners, i syfte att dela kunskap och information i användandet av våra produkter.

I mars började vår nya marknadschef Hanna-Louise Widberg. Med Hanna-Louise ombord så kan vi ytterligare växla upp våra marknadsaktiviteter och därigenom nå ut bredare med vad Klimator står för och vad vi kan erbjuda fordons- och vinterväghållningsindustrin.

Under mars månad genomfördes en emission där totalt 846 262 teckningsoptioner utnyttjades, innebärande en utnyttjandegrad om cirka 68 procent. Klimator tillfördes därmed cirka 5,1 Mkr i april, före emissionskostnader. Vi ser det som oerhört positivt att vi trots en marknadskurs som handlades nära teckningskursen, ändå nådde en så hög utnyttjandegrad. Det visar att det finns en stark framtidstro hos aktieägarna vilket givetvis är oerhört glädjande.

I arbetet med att detektera vinterväglag med laser så har vi sett en stor potential i information från de LiDAR-sensorer som alltmer integreras i dagens fordon. En metod för att använda denna information har utvecklats, vilken beräknas öka både applicerbarheten och precisionen av Klimators teknik i fordon utrustade med LiDAR. Givet den potential vi ser med LiDAR-teknologin så har en patentansökan inlämnats med titeln: Method and arrangement for determining a condition of a road surface

I mars var vi på Örnsköldsviks flygplats och presenterade vår teknik som kan understödja arbetet på, och möjliggöra utökningen av, autonoma flygplatser runtom i landet. Detta som en del av forskningsprojektet Autonom friktionsmätning och övervakning av flygplatser där Örnsköldsviks Airport, Klimator och Mittuniversitetet samarbetar med Saab, Luleå Tekniska Universitet, Combitech, RISE, Luftfartsverket, Örnsköldsviks kommun och Region Västernorrland. Under demon testades både kameratekniken i drift på landningsbanan, samt ett visualiseringssystem som i realtid kan visa underlagets status för flygledartornet i Sundsvall. Nästa steg i projektet är att vidareutveckla en autonom fyrhjuling som ska utrustas med den nya mättekniken. Syftet är att kunna göra helt autonoma friktionsmätningar av landningsbanor, vilket är en central del för framtidens autonoma flygplatser.

Givet den start vi fått på året, med en högre affärsaktivitet än någonsin tidigare, så är det med tillförsikt vi ser fram emot ett händelserikt andra kvartal!

Patrik Simson
VD för Klimator AB

Om Klimator

Historik

Klimator är ett svenskt mjukvarubolag som grundades 2001 av Torbjörn Gustafsson och Jörgen Bogren. Grundarna har en lång forskningsbakgrund inom tillämpad vägklimatologi vid Göteborgs universitet. Klimators teknologi baseras på över 30 års akademisk forskning om vägväder. Under 2020 förvärvades HedeDanmarks affärsverksamhet inom uppkopplade sensorer (IoT) för att bredda och förstärka Klimators produktportfölj.

Verksamhetsområden

Klimator arbetar huvudsakligen inom tre marknadssegment:

 • Automotive
 • Winter Maintenance
 • Sensor Solutions

Givet de mål- och kundgrupper som Klimator adresserar är verksamheten organiserad i två affärsområden:

 • Business Area Winter Maintenance & Sensor Solutions
 • Business Area Automotive

Inom Winter Maintenance erbjuder bolaget en webbaserad mjukvara, Road Status Information (RSI), som baseras på bolagets dataplattform Road Condition Data (RCD). Mjukvaran är anpassad för de behov vinterentreprenörer har när de ska fatta kritiska beslut om när åtgärder behöver vidtas, vad som ska göras och hur mycket salt/sand som ska användas. Klimators mjukvara innebär stora ekonomiska kostnadsbesparingar för en industri som bara i Sverige årligen omsätter cirka tre miljarder kronor. En mer effektiv vinterväghållning innebär även stora miljövinster såsom reducerad användning av salt, minskad bränsleförbrukning och slitage på våra vägar.

Bolagets erbjudande inom Sensor Solutions ger entreprenörer, kommuner och andra organisationer möjlighet att i realtid mäta vägtemperatur, lufttemperatur, luftfuktighet, regnmängd, fuktighet i jord, grundvattennivå, vattenstånd och vattenflöde. Med hjälp av sensorerna samlas data in och lagras på Klimators IoT-plattform, där kunden kan ta del av en rad olika tjänster. För kunden innebär det ett enkelt inträde till ett mer modernt digitalt arbetssätt.

Samma aktörer, som under vintern underhåller vägar, utför under övriga året skötsel av publika ytor såsom bevattning, gräsklippning, service av brunnar etc., där Bolagets sensorer är relevanta. Bolaget ser därför en stor potential i att kunna erbjuda nya och existerande kunder data från dessa sensorer och därmed erbjuda en helhetslösning året runt.

I slutet av 2019 etablerade bolaget affärsområdet Automotive och har därefter genomfört ett flertal framgångsrika Proof of Concept (PoC) och utvecklingsprojekt med ledande europeiska och japanska fordonstillverkare och underleverantörer. Det finns mycket goda tillämpningsområden för både bolagets dataplattform (RCD) och sensorteknologi (AHEAD) inom fordonsindustrin vad gäller:

 • förbättrad förarinformation
 • förbättrad användning av avancerade förarstödssystem (ADAS – Advanced Driver Assistance Systems)
 • en säker och skalbara självkörande teknologi (AD – Autonomous Driving)

Produktportfölj

Road Condition Data (RCD) är en molnbaserad Data-as-a-Service plattform (DaaS) som aggregerar data från en mängd olika källor. I kombination med Klimators unika modell för vägklassificering av vägnätet bearbetas denna data med avancerade klimatmodeller för att ge förädlad information om vägväder, både i realtid och i framtidsprognoser. Denna information kan appliceras för en mängd olika användningsområden inom fordonsindustrin såsom för intelligenta förarstödssystem (ADAS) och i komplexa system för självkörande fordon (AD).

Road Status Information (RSI) är en digital Software-as-a-Service tjänst (SaaS) som är baserad på RCD och som ger detaljerade prognoser för vägar, cykelvägar och gångbanor. Dessa högupplösta prognoser används av trafikverk och vintervägsentreprenörer för att fatta kritiska beslut om när, var och hur åtgärder för snöröjning och halkbekämpning ska genomföras. Klimators prognoser underlättar beslut, planering och uppföljning av åtgärder och bidrar till effektiv användning av resurser vilket ger betydande ekonomiska kostnadsbesparingar och även starkt bidrar till ett minskat klimatavtryck.

AHEAD är en sensorteknologi som i realtid analyserar väglag och friktion framför ett fordon i rörelse. Teknologin är ett resultat av över tio års forskning och utveckling inom väglagsklassificering. AHEAD ger fordonssystem information om rådande väglag vilket ökar funktionalitet och användning av avancerade förarstödssystem och självkörande teknologi.

Uppkopplade sensorer - Klimator erbjuder ett brett utbud av uppkopplade sensorer som bland annat mäter grundvattennivåer, vattennivåer i sjöar och vattenreservoarer, breddavlopp i brunnar, väderstationer för vinterväg, jordfuktighet och personflöden. Med hjälp av sensorerna samlas data in och lagras på Klimators IoT-plattform, där kunden kan ta del av olika tjänster som att konfigurera larm, analysera data, skapa rapporter baserade på Power BI eller hämta data via API till kundens eget interna system. Klimators IoT-lösningar kräver ingen anslutning till elnät eller internet, utan drivs med batterier och kopplas upp via nätverk som till exempel NBIOT och Sigfox.

Finansiell översikt

Koncernredovisning

Delårsrapporten avser koncernen, där moderbolaget Klimator AB äger 100 procent av aktierna i Klimator Danmark Aps vilka tillsammans nedan anges såsom ”bolaget”.  Från den 6:e januari 2021 ingår Klimator Danmark i koncernen, verksamheten förvärvades genom en överlåtelse på 0,55 MDKK, från Hede Danmark.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”).

Intäkter

Omsättning

Bolagets omsättning utgörs i huvudsak av licensintäkter inom affärsområdet Winter Maintenance avseende tjänsten Road Status Information, samt intäkter från sensorverkssamheten i det danska dotterbolaget.

Omsättningen utgörs även av projektintäkter inom affärsområdet Automotive som bolaget erhåller i samband med förutvecklingsprojekt med fordonstillverkare avseende produkterna Road Condition Data (RCD) och AHEAD.

För första kvartalet 2022 uppgår nettoomsättningen till 5 185 TSEK vilket är en ökning med 17 % jämfört med föregående år (4 435 TSEK).

Bolagets intäkter från Winter Maintenance är säsongsbetonad. Data levereras och intäktsförs under de månader då mjukvaran används, dvs. huvudsakligen under perioden oktober – april. Intäkterna från sensorverksamheten periodiseras i normalfallet över ett år då affärsmodellen oftast är ett ettårigt abonnemang. Fakturering och betalning sker normalt i förskott.

Aktiverat arbete för egen räkning

Bolaget aktiverar kostnader hänförliga till kartering av nya geografiska områden i bolagets dataplattform.

Under första kvartalet 2022 har bolaget inte aktiverat några utvecklingsutgifter.

Övriga rörelseintäkter

Bolaget erhåller från tid till annan forsknings- och utvecklingsstöd från myndigheter som EU och Vinnova som redovisas under posten övriga rörelseintäkter.

För första kvartalet 2022 uppgår övriga rörelseintäkter till 409 TSEK jämfört med 567 TSEK samma period föregående år.

Kostnader

Direkta kostnader

Direkta kostnader för försäljning avser huvudsakligen kostnader för datatrafik och serverkapacitet samt hårdvarukostnader vid försäljning av sensorer.

Under första kvartalet uppgår direkta kostnader till 1 226 TSEK (732 TSEK)

Övriga externa kostnader

I posten för övriga externa kostnader ingår främst lokalhyra, IT-tjänster, marknadsföring, resor och konsultarvoden.

Under första kvartalet 2022 uppgår övriga externa kostnader till 2 133 TSEK, vilket är en minskning med 27 procent jämfört med föregående år (2 942 TSEK). Minskningen är främst hänförlig till färre externa konsulter, som ersatts av anställd personal.

Personalkostnader

Bolagets organisation omfattar vid första kvartalets utgång totalt 32 anställda, verksamma inom företagsledning, försäljning/affärsutveckling, administration och produktutveckling/projektledning.

För första kvartalet 2022 uppgår personalkostnaderna till 7 978 TSEK, vilket är en ökning med 95 procent jämfört med föregående år (4 094 TSEK). Bolaget har sedan första kvartalet 2021 nyanställt personer inom ledning, produktutveckling och försäljning i både Danmark och Sverige

Avskrivningar

Bolaget skriver av goodwill hänförlig till OmniKlima(fusionerat dotterbolag) och inkråmsförvärvet av den danska verksamheten, samt aktiverade utvecklingsutgifter med en avskrivningsperiod om fem år.

För första kvartalet 2022 uppgick bolagets avskrivningar till 309 TSEK (184 TSEK).

Övriga kommentarer

Immateriella anläggningstillgångar

Bolagets immateriella anläggningstillgångar uppgår vid första kvartalets utgång till 2 422 TSEK och utgörs av aktiverade utvecklingsutgifter med 705 TSEK, patent med 574 TSEK och goodwill med 1 143 TSEK.

Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad anläggningstillgång utgörs av samtliga direkt hänförbara utgifter.

Immateriella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod, vilken omprövas vid varje balansdag. För närvarande bedöms nyttjandeperioden till fem år för samtliga immateriella anläggningstillgångar.

Likvida medel

Bolaget hade vid första kvartalets utgång likvida medel om 11 766 TSEK. Utöver detta har bolaget en outnyttjad checkkredit på 3 000 TSEK. I april 2022, tillfördes likvida medel på cirka 5 000 TSEK genom nyttjande av teckningsoptioner.

Räntebärande långfristiga skulder

Bolaget har en skuld på 2 032 TSEK i form av ett lån från Almi Företagspartner, varav 1 563 TSEK är långfristig del. Lånet upptogs under våren 2020 i samband med Covid19-pandemin. Lånet har en kredittid om 60 månader och en årlig räntesats om 4,64 procent. Amortering påbörjades i augusti 2021.

Bolaget har en outnyttjad checkräkningskredit om 3 000 TSEK hos Nordea, med en kontraktsränta om 1,5 procent och en dispositionsränta på utnyttjad del om 2,95 procent.

Räntebärande kortfristiga skulder

Kortfristig del av lånet från Almi Företagspartner uppgår till 469 TSEK.

Eget kapital

Koncernens eget kapital uppgick per 31 mars 2022 till totalt 7 401 TSEK. Bolaget tillfördes ytterligare cirka 5 000 TSEK i eget kapital genom nyttjande av teckningsoptioner i april 2022

Soliditet

Koncernens soliditet uppgick till 38 procent vid första kvartalets utgång.

Aktiebaserade incitamentsprogram

Bolagsstämman beslutade den 19 februari 2020 om att utge teckningsoptioner som vid fullt utnyttjande ökar antalet aktier med  499 995 under 2023.

Årsstämman den 18:e maj 2021, beslutade om ett ytterligare incitamentsprogram (TO3) som vid fullt utnyttjande ökar antalet aktier med 500 000 under 2024.

Optionsprogram av serie TO1

I samband med bolagets spridningsemission inför noteringen på Spotlight Stock Market i oktober 2020 emitterades så kallade units, där en unit bestod av två aktier och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Totalt emitterades 1 250 000 units, bestående av 2 500 000 aktier och 1 250 000 teckningsoptioner.

Optionsprogrammet avslutades den 31 mars 2022 och tecknades till 68%, vilket tillförde bolaget cirka 5,1 MSEK samt 846 262 nya aktier under april månad 2022.

Antal aktier i bolaget

Antalet utestående aktier i Klimator var 13 400 000 vid första kvartalets utgång. Antal aktier var 12 500 000 vid utgången av första kvartalet 2021.

Aktuella incitamentsprogram vid periodens utgång, inkluderat utfallet av optionsprogram av serie TO1, kan öka antalet aktier i Klimator med högst 1 846 257 aktier. Vid fullt utnyttjande av de återstående programmen kan bolagets totala antal aktier uppgå till 15 246 257 aktier.

Resultat per aktie

Resultat per aktie för det första kvartalet uppgår till -0,46 SEK (-0,24).

Översiktlig granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Datum för bolagsstämma 2022

Bolagsstämma hålls den 13:e maj kl. 10:00 på bolagets huvudkontor.

Nästa rapport

Nästa rapport är bolagets delårsrapport för andra kvartalet 2022, som kommer offentliggöras den 31 augusti 2022.

Fördjupad information om bolaget

I bolagets noteringsmemorandum som finns att ladda ner på Klimators hemsida, www.klimator.se, finns fördjupad information om bolagets verksamhet och historik.

För ytterligare information:

Patrik Simson
VD, Klimator AB
Telefon: 070-283 77 65
E-post: patrik.simson@klimator.se

Om Klimator

Klimator är ett svenskt mjukvarubolag med över 30 års forskningsbakgrund från tillämpad vägklimatologi. Bolaget har två patenterade innovationer - Dataplattformen Road Condition Data (RCD) som med hög precision kan göra prognoser över vägväder i realtid och upp till 18 timmar fram i tiden, samt sensorteknologin AHEAD som i realtid kan avgöra framförvarande vägs förhållanden. Klimators syfte är att bidra till säkrare vägar och öka tillgängligheten av självkörande funktioner. Under 2020 förvärvades HedeDanmarks affärsverksamhet inom uppkopplade sensorer (IoT) för att bredda och förstärka Klimators produktportfölj.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Klimator AB

Prenumeration