Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-05-02 09:37:31

Vadsbo SwitchTech Group AB: Vadsbo SwitchTech inleder idag sin företrädesemission

Styrelsen i Vadsbo SwitchTech Group AB inleder idag sin företrädesemission. Emissionen genomförs i syfte att stärka rörelsekapitalet och öka den finansiella beredskapen med anledning av planerad expansion och framtida förvärv.  Företrädesemissionen kommer att tillföra Vadsbo SwitchTech ca 10,4 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas till 0,5 MSEK. Teckningsåtaganden har getts av bolagets större aktieägare, vilka även vederlagsfritt garanterar emissionen fullt. Emissionen är en företrädesemission som i första hand vänder sig till befintliga aktieägare men den är även öppen för investerare som idag inte är aktieägare i bolaget.

Villkor för nyemissionen

 • Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie erhåller en (1) teckningsrätt. Det krävs fem (5) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.
 • Emissionskursen är 3,60 SEK per aktie.
 • Företrädesemissionen omfattar högst 2 890 620 aktier.

Tidsplan för nyemissionen

 • Teckningsperiod 2 maj – 17 maj 2022.
 • Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är 25 april 2022.
 • Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt är 26 april 2022.
 • Avstämningsdag är 27 april 2022.
 • Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 17 maj 2022.
 • Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.
 • Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 2 maj – 12 maj 2022.
 • Handel med BTA kommer att ske från och med den 2 maj 2022 till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas ske i början av juni 2022.

Teckning av emissionen

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar finns publicerade på Bolagets hemsida www.vadsboswitchtechgroup.se och Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com samt på Nordic Issuings hemsida www.nordic-issuing.se.

Teckning av aktier kan ske digitalt via www.nordic-issuing.se.

För ytterligare information kontakta VD Henrik Lönner,

tel. 031-23 56 00 eller via mail henrik.lonner@vadsbo.net

Om Vadsbo SwitchTech AB (publ):

Vadsbo SwitchTech är ett svenskt teknikbolag som bedriver verksamhet sedan 1996. Bolaget levererar innovativa och energieffektiva belysningsprodukter och är en etablerad leverantör av styr- och reglersystem inom LED-belysning. Vadsbo SwitchTech har varit verksamma i LED-segmentet sedan 2009 och verkar på en marknad med god underliggande tillväxt driven av LED-teknologins fördelar samt en ökning av byggnationer i allmänhet och av smarta energisnåla fastigheter i synnerhet. Vadsbo SwitchTech Group AB är listat på Spotlight Stock Market med tickern VADS.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Vadsbo SwitchTech Group AB

Prenumeration