Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-05-03 08:15:00

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB: Årsredovisning 2021

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Innehållsförteckning ............................................................................................................................................. 2
Verksamhet .............................................................................................................................................................. 3
Affärsidé ..................................................................................................................................................................... 3
AlphaHelix Teknologi ........................................................................................................................................... 3
Förvaltningsberättelse ......................................................................................................................................... 4
Resultat och ställning ........................................................................................................................................... 5
Händelser efter periodens utgång ................................................................................................................... 6
Forskning och utveckling .................................................................................................................................... 6
Personal och miljö ................................................................................................................................................ 6
Osäkerhetsfaktorer och risker .......................................................................................................................... 6
Information om aktien och bolagsstyrning .................................................................................................. 8
Disposition av resultat ......................................................................................................................................... 8
Årsstämma ................................................................................................................................................................ 8
Koncernens resultaträkning .............................................................................................................................. 9
Koncernens balansräkning .............................................................................................................................. 10
Koncernens sammanställning över förändringar i eget kapital ....................................................... 11
Koncernens kassaflödesanalys ...................................................................................................................... 11
Moderbolagets resultaträkning ..................................................................................................................... 12
Moderbolagets balansräkning........................................................................................................................ 13
Moderbolagets sammanställning över förändringar i eget kapital ................................................. 14
Moderbolagets kassaflödesanalys ................................................................................................................ 15
Noter ........................................................................................................................................................................ 16
Underskrifter ........................................................................................................................................................ 28
Revisionsberättelse ............................................................................................................................................ 29
Styrelse och personal ......................................................................................................................................... 31
Revisor..................................................................................................................................................................... 31
Aktien ....................................................................................................................................................................... 32
VERKSAMHET
AlphaHelix Molecular Diagnostics AB är
moderbolag till de helägda bolagen Techtum
Lab AB, AlphaHelix Technologies AB samt
Cybergene AB. I moderbolaget finns bolagets
patenterade teknologi avseende superkonvektion
med patenterad avläsningsmetod
som möjliggör identifiering av virus och
bakterier via qPCR snabbare än andra PCR
baserade system på marknaden med
bibehållen optimal känslighet. Den operativa
rörelsen ligger i huvudsak i dotterbolagen.
Dotterbolagens produkter är generellt
baserade på PCR teknologi.
Techtum Lab är sedan 47 år en etablerad
distributör av utrustning, förbrukning och
reagens för molekylärbiologisk forskning och
diagnostik i Sverige och Norden. Bolaget säljer
i huvudsak utrustning och förbrukning för
klinisk molekylär diagnostik samt molekylärbiologisk
forskning ofta baserad på
PCR/QPCR/NGS/dPCR. Biobankprodukter ett
astarkt område för Techtum. Service är en
viktig del av verksamheten som visar upp en
god lönsamhet.
AlphaHelix Technologies utvecklar, tillverkar
och säljer egna produkter och system via inom
PCR/QPCR-tekniken. Produkterna baseras
bland annat på befintliga patent i moderbolaget.
Cybergene utvecklar, producerar och säljer
genetisk fosterdiagnostik samt genetisk missfalls-
och infertilitetsdiagnostik i huvudsak
baserad på QF-PCR. Bolaget arbetar aktivt med
att knyta till sig samarbetspartners som har
behov av Cybergenes plattform för hela eller
delar av produktkedjan. Cybergene kan bistå
med utveckling, certifiering, produktion,
marknadsföring och försäljning av diagnostiska
produkter som alternativ till inkubatorer eller
externa investerare.
Moderbolaget AlphaHelix Molecular
Diagnostics AB (Pub!.) har ingen egen
verksamhet utan fungerar som ägarbolag till de
tre dotterbolagen. Vidare finns koncernens
patent i moderbolaget.
AFFÄRS IDE
AlphaHelix affärside är att förse forskningsoch
diagnostikmarknaden med snabba,
känsliga och användarvänliga system för
förstärkning och analys av genetiska
molekyler. Koncernens distributionsverksamhet
bidrar till attAlphaHelix tidigt kan
uppfatta förändringar i marknaden.
ALPHAHELIX TEKNOLOGI
AlphaHelix patenterade teknologi för PCRanalys
karaktäriseras av kort analystid med
hög känslighet och specificitet. AlphaHelix
upptäckte 1998 att centrifugering kan göra en
PCR-process upp till tio gånger snabbare med
bibehållen eller ökad känslighet. Den
patenterade metoden fick sedermera namnet
Superkonvektion™.
PRODUKTER
Techtums sortiment kännetecknas av förbättrade
resultat och kostnadseffektivitet.
Produkterna bygger på PCR teknologi och
användarna finns inom klinisk diagnostik och
forskning. Biobankprodukter och vätskehantering
är två andra starka områden.
AlphaHelix Technologies säljer BugScreener™
en extraktionsrobot för detektion av tarm
patogena baktierier. Rob™, lades ner under
2021 varför endast förbrukning och
reservdelar marknadsförs.
Cybergene tillverkar ChromoQuant™ för
genetisk fosterdiagnostik samt genetisk missfalls-
och infertilitetsdiagnostik i huvudsak
baserad på QF-PCR.
3 av 32
This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.
Document ID:
FAE553EB44FE4BBA889DEE67711722BC
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen och verkställande direktören för
AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (pub)) får
härmed avge årsredovisning och
koncernredovisning för räkenskapsåret 2021.
Samtliga belopp är angivna i svenska kronor
(SEK) om ej annat anges.
Verksamhetsåret 2021
Styrelsen ser mycket positivt till koncernens
utveckling under 2021. Koncernens bolag går
in i 2022 med stärkt ekonomi, ökad
försäljningskapacitet samt nya produkter. Året
har präglats mycket av att bolagen haft brist på
personal, framförallt inom försäljning. Att då
öka omsättningen med nästa 90% är
fantastiskt bra. De initiala månader präglades
fortsatt av pandemin men vi kunde börja resa i
större utsträckning. Techtums produkter för
molekylär diagnostik passade också bra in på
bolag som utökade sortimentet med resecertifikat
under året. En ny typ av analysinstrument
i sortimentet bidrog starkt till att
öka intresset för Techtum som leverantör.
Andra kvartalet var intensivt ur flera aspekter.
Koncernen ökade omsättningen för perioden
med över 150% för kvartalet. Parallellt så
gjordes en riktad emission om cirka 13, 7 MSEK
för att förvärva samtliga aktier i Cybergene för
12 MSEK. Cybergene uppgick i koncernen i
början av juni.
Under andra halvan av 2021 intensifierades
arbetet med att stärka försäljningsorganisationen
i Techtum inför den planerade
expansionen i Norden. Bolaget arbetade även
intensivt på att utöka diagnostik sortimentet
och kunde som en effekt av detta presentera en
ny agentur som kommer att ge ett gott tillskott
till verksamheten. Veterinärprodukterna
började generera försäljning och intresse
under sista delen av året och vi ser även där
positivt på utvecklingen.
Cybergene stärkte organisationen med ny
försäljnings- och marknadschef samt en person
för kvalitets- och certifieringsarbetet. De
började först under 2022.
Cybergene har haft ett antal diskussioner med
potentiella samarbetspartners. Intresset har
sträckt sig från att Cybergene sköter allt från
certifiering, produktifiering, marknadsföring
och försäljning till köp av produkträttigheter.
Cybergene erbjuder nystartade bolag ett
enklare alternativ för att etablera produkterna
på marknaden. Det finns ännu inget konkret att
rapportera och huvuddelen av diskussionerna
pågår fortfarande. Det finns absolut ett intresse
för Cybergenes tjänster varför vi ser positivt
utveckling av affärsområdet.
Marknad och utveckling
Koncernen ser positivt på försäljningen av de
egentillverkade produkterna. Cybergene har
ett starkt varumärke som pionjärer inom QFPCR
vilket underlättar intåg på nya marknader.
Marknadspenetreringen underlättas av att
Cybergene har låg omkostnadsnivå. Det
innebär att vi kan välja att agera aggressivt där
det är nödvändigt. Marknadspotentialen är
mycket god då liknande produkter används
överallt. Vi räknar med att fördubbla antalet
distributörer under året. Cybergene avser att
presentera en ny grafisk design under Q2 inför
lansering på nya marknader.
Vi ser positivt på möjligheterna att utveckla
Cybergenes sortiment, både genom förvärv och
via framtida samarbeten. På produktsidan
pågår förhandlingar om en ny unik produkt.
Den expanderar det befintliga sortiment för
QF-PCR och ger därmed bolaget en starkt
konkurrens fördel. En ny produkt måste
genomgå CE IVDR certifiering varför lansering
av en ny produkt inte är möjlig under året.
Detsamma gäller för produkter som kommer
från potentiella samarbeten.
När det gäller distributionssidan så har den
diagnostiska marknaden högst potential.
4 av 32
This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.
Document ID:
FAE553EB44FE4BBA889DEE67711722BC
Trenderna inom molekylär diagnostik för
bakterier och virus är att ersätta traditionella
QPCR system med helautomatiska system som
kräver ett minimum med arbetsinsats.
Techtum har för närvarande tre leverantörer
med helautomatiska system och förhandlar
med ett antal diagnostik bolag om distribution i
Norden. Intresset för Techtum som distributör
har ökat starkt i och med expansionen i
Norden. Vi ser positivt på möjligheterna att
expandera sortimentet för de diagnostiska
produkterna.
Utveckling av sortimentet på forskningssidan
är inte lika stark men det pågår förhandlingar
med nya leverantörer. Techtum har ett starkt
forskningssortiment som i och med påbörjad
expansionen i Norden får distribution i de
länderna.
RESULTAT OCH STÄLLNING
Årets omsättning uppgick till 44 6 52
kSEK(23 526). Årets resultatet uppgick till 5
156kSEK(1 513). Soliditeten uppgick till
69%(30).
Nedanstående översikt för 2015-2021 samt all information under denna rubrik gäller för hela koncernen.
Översikt (kSEK) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning 44 652 23 526 17 076 18 128 23 233 26 800 24 216
Årets resultat 5 156 1 513 -983 -1 372 -766 1 038 549
Balansomslutning 32 063 9 902 8 795 10 007 10 476 14 594 13 613
Soliditet 69% 30% 17% 25% 37% 32% 26%
Medeltal anställda 10 8 10 9 10 11 10
Stora delar av omsättningsökningen beror på ökad omsättning av diagnostiska produkter som i
huvudsak används för att utfärda covid relaterade resecertifikat.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 626 kSEK (1 840) och från investeringsverksamheten
till -4 341 kSEK (300). Årets kassaflöde uppgick till 4 442 kSEK (1 008) och likvida
medel var 5 862 kSEK (1420) vid årets slut. Soliditeten ökade till 69 % (30). Bruttomarginalen var
41% (39%). Under året har 0 kSEK (0kSEK) investerats i materiella anläggningstillgångar.
5 av 32
/
,....
􀀯
,-- ···- ',.\ This file is sealed with a digital signature.
! \ The seal is a guarantee for the authenticity •" I
\ .. · of the document.
··-..,. ..., .•·· Document ID:
FAE553EB44FE4BBA889DEE67711722BC
HÄNDELSER EFTER PERIODENS
UTGÅNG
Första kvartalet var starkt med omsättningstillväxt
om drygt 38% till 13 229 KSEK(9 462)
Resultat efter skatt uppgick till 1 422 KSEK (1
612) och kassaflödet var 4 579 KSEK. Båda
koncernbolagen har haft en positiv start på
verksamhetsåret.
Techtum har avtalet med Sentinel, en italiensk
diagnostiktillverkare, om distribution i Norden.
En person som slutat på Techtum har ersats
under perioden.
Två nya medarbetare har tillträtt sina tjänster i
Cybergene under första kvartalet.
FORSKNING OCH UTVECKLING
Koncernens resurser för forsknings och
utvecklingsarbete fokuseras på Cybergene och
de egentillverkade produkterna. Cybergenes
nuvarande produktportfölj är komplett för QFPCR
då de täcker in alla applikationer som
konkurrenterna erbjuder. Huvuddelen av
resurserna läggs idag på CE IVDR certifieringen
där bolaget kommer att erhålla CE IVDR på
produkterna i god tid.
Techtum har ingen planerad utveckling eller
forskningsverksamhet och bidrar mest genom
att de tidigt ser trender inom diagnostiken.
PERSONAL OCH MILJÖ
Koncernen hade vid årsskiftet 12 anställda;
varav sex kvinnor och sex män. Kollektivavtal
finns tecknat med Unionen.
Kompetensutvecklingen är huvudsakligen
baserad på individuella behov i tjänsteutövningen.
I koncernen bedrivs inte s.k. tillståndspliktig
verksamhet men koncernens bolag bedriver
aktivt ett miljöarbete och har interna
miljöpolicys som uppdateras löpande.
OSÄKERHETSFAKTORER OCH
RISKER
Begreppen osäkerhetsfaktorer och risker
innefattar både interna och externa faktorer
som väsentligen kan påverka koncernens
utveckling och tillväxt. Allt företagande och
ägande av aktier är dock förenat med
risktagande och en investering i AlphaHelix
skall ses i detta perspektiv.
Flera riskfaktorer kan komma att påverka
verksamheten i koncernen. Vid en bedömning
av framtida utveckling är det därför viktigt att
vid sidan av möjligheterna även beakta
relevanta risker. Några av de faktorer som kan
få betydelse för koncernens framtida
verksamhet, resultat och finansiella ställning
anges nedan.
Faktorerna är inte listade i prioritetsordning
och gör inte anspråk på att vara heltäckande.
Ytterligare riskfaktorer som för närvarande
inte är kända eller som för närvarande inte
bedöms vara väsentliga kan också komma att
påverka verksamheten. En samlad utvärdering
måste således ta hänsyn till dessa risker samt
en allmän omvärldsbedömning. Se även
Finansiella risker i not 19 nedan.
Distributionsverk samheten
Även om Techtum har en stabil försäljning så
finns det risker med distributionsverksamhet.
Tappade agenturer och/eller teknologiutveckling
kan förändra bolagets
förutsättningar.
Koncernens egna produkter
Koncernens egentillverkade produkter är i
huvudsak från Cybergene. Produkterna är
sedan lång tid lanserade på marknaden. Även
om Cybergenes produkter är väl inarbetade så
6 av 32
This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.
Document ID:
FAE553EB44FE4BBA889DEE67711722BC
kan nya teknologier förändra marknadens
behov och storlek.
BugScreener™ är inte CE !VD certifierad varför
produkten måste genomgå en sådan för att
kommersialiseras.
Kommersiell lansering
PCR och automatisk vätskehantering är två väl
etablerade teknologier med en betydande
marknad. Det finns dock inga garantier för att
produkterna kommer att tas väl emot av
marknaden.
Konkurrenter
Konkurrensen inom PCR/QPCR baserade
instrument och diagnostiska kit är betydande
och nya instrument lanseras kontinuerligt.
Flera av konkurrenterna är stora och välkända
företag med goda resurser för marknadsföring
och väl inarbetade försäljnings- och
distributionskanaler.
Teknologiskifte
Även om PCR/QPCR och automatisk vätskehantering
är en inarbetad och väl spridd
teknologi finns alltid en risk att nya teknologier
lanseras på marknaden som ersätter de gamla.
Koncernens erfarenhet är dock att det finns en
tröghet i marknaden där en användare som har
investerat i en teknologi inte omedelbart byter
till en ny teknologi. Vidare reduceras en sådan
risk av distributionsverksamheten i Techtum;
dels för att bolaget också säljer konkurrerande
tekniker; dels för att marknadens ändrade
preferenser tidigt når koncernen.
Affärsmodell/försäljningspartner
Den nuvarande affärsmodellen för AlphaHelix
egna produkter bygger huvudsakligen på
marknadsdistribution tillsammans med
distributörer och andra partners, som redan
har en etablerad försäljningsorganisation. Om
det inte går att åstadkomma tillräckligt många
sådana avtal med kommersiellt starka partners
måste hela affärsmodellen omvärderas, vilket
medför en betydande risk för försening av
produktlansering och försäljningstillväxt.
Framtida behov av kapital
Även om den finansiella situationen är stabil så
har koncernen inte obegränsade resurser.
Eventuella fördyringar/förseningar i produktutveckling
eller andra oförutsedda utgifter kan
medföra att behovet att ta in ytterligare kapital
aktualiseras. Möjligheten att tillgodose
framtida kapitalbehov är i hög grad beroende
av försäljningsframgången för dess produkter.
Den kan komma att behövas ytterligare
finansiering efter planerad lansering av dess
produkter. Det finns ingen garanti för att
AlphaHelix kommer att kunna anskaffa
nödvändigt kapital, om behov skulle uppstå, ej
heller att det kan göras på för befintliga
aktieägare fördelaktiga villkor. Härvid är även
det allmänna marknads läget för tillförsel av
riskkapital av stor betydelse.
Personalberoende
Koncernens förmåga att attrahera och behålla
kvalificerad personal är av avgörande
betydelse för dess framtida framgång. Den
framtida utvecklingen är beroende av att
bolaget förmår identifiera, rekrytera, utveckla,
motivera samt behålla kompetenta personer
inom alla delar av organisationen. Om
nyckelpersoner lämnar koncernen kan det,
åtminstone kortsiktigt, få en negativ inverkan
på verksamheten.
Immateriella rättigheter
Värdet i AlphaHelix är delvis beroende av
förmågan att erhålla och försvara patent, andra
immateriella rättigheter och specifik kunskap.
Patentskydd för medicin- och biotekniska
bolag kan vara osäkert och omfatta
komplicerade rättsliga och tekniska frågor. Det
finns ingen garanti för att patenten kommer att
ge tillräckligt patentskydd eller att de inte
kommer att kringgås av andra.
Utvecklingen inom det område där bolaget är
verksamt är snabb och även om bolaget har
7 av 32
This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.
Document ID:
FAE553EB44FE4BBA889DEE67711722BC
eller skaffar patentskydd för sina produkter
kan det utvecklas konkurrerande lösningar.
Även om det är bolagets uppfattning att
bolagets patent och tekniska lösningar inte
obehörigen inkräktar på andra immateriella
rättigheter finns det inga garantier för att en
tredje part inte kommer att väcka intrångstalan
mot bolaget.
Förväntad framtida utveckling
AlphaHelix verksamhet består i huvudsak av
distributionsverksamhet i Norden genom
dotterbolaget Techtum samt försäljning av
egentillverkade diagnostikprodukter genom
Cybergene.
För Techtums del tror ledningen att en
etablerad försäljningsorganisation i Norden är
nödvändig för att kunna upprätthålla
tillväxttakten under senare delen av 2022.
För Cybergene tror ledningen att marknaden
för bolagets produkter kan utvecklas genom
marknadsföringsåtgärder på marknader där
bolaget inte har försäljning idag. Vidare så ser
vi positivt på att framtida samarbeten, förvärv
eller produktinvesteringar leder till ett större
och därmed attraktivare bolag för befintliga
och nya distributörer.
INFORMATION OM AKTIEN OCH
BOLAGSSTYRNING
AlphaHelix aktie handlas på Spotlight Stock
Market, som är ett värdepappers bolag under
Finansinspektionens tillsyn och driver en
handelsplattform som benämns MTF
(Multilateral Trading Facility). Det innebär att
den som vill köpa och sälja aktier som är
anslutna till Spotlight Stock Market använder
sin vanliga bank eller fondkommissionär.
Aktiekurser för bolag på Spotlight Stock Market
går att följa i realtid hos de flesta
Internetmäklare och på hemsidor med
finansiell information. Aktiekurser finns även
att följa på Text-TV och i dagstidningar.
Bolagsstyrningen i AlphaHelix följer
aktiebolagslagens regler. AlphaHelix omfattas i
nuläget inte av någon skyldighet att tillämpa
bolagsstyrningskoden, och har valt att inte
tillämpa den nya bolagsstyrningskoden.
AlphaHelix äger inga egna aktier.
Labkompaniet i Sverige AB ägde vid årsskiftet
31,3% av utestående aktier. Inga andra ägare
äger över 10% av aktierna i AlpahHelix
Molecular Diagnostics AB(Publ.).
DISPOSITION AV RESULTAT
Till årsstämmans förfogande står följande:
Överkursfond 15 772 406
Balanserad vinst/förlust 3 060 186
Årets vinst
Kronor
6 019 258
24 851 850
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas
för räkenskapsåret 2021 och vinstmedlen
balanseras i ny räkning.
ÅRSSTÄMMA
Årsstämma hålls den 24:e maj, 2022 kl. 14.00 i
AlphaHelix lokaler i Nacka
8 av 32
/
...
􀀯
,-- ···- ',.\ This file is sealed with a digital signature.
! \ The seal is a guarantee for the authenticity •" I
\ .. · of the document.
··-..,_ _.., .•·· Document ID:
FAE553EB44FE4BBA889DEE67711722BC
KONCERNENS RESULTATRÄKNING
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter
Kostnader för varor och material
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar på
immateriella och materiella
anläggningstillgångar
Summa kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat från finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Resultat före skatt
Uppskjuten skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat
Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare
Resultat per aktie före utspädning
Resultat per aktie efter utspädning
Not
2021-01-01 2020-01-01
-2021-12-31 -2020- 12-31
43 960 320 23 525 878
691 780 185 944
44 652 100 23 711 819
26 0 82 290 14 389 909
4, 5 - 3 865 892 2 607 325
6 - 8 185 647 4 955 206
7 - 1260 505 210 796
39 394 334 22 163 236
8 5 257 766 1548 583
190
44 442 28 237
44 442 28 047
5 213 324 1520 536
5 213 324 1520 536
10 - 78 692
10 21 638 7 052
5 156 270 1513 484
S 156 270 1 513 484
11 0,09 0,03
11 0,08 0,03
9 av 32
This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.
Document ID:
FAE553EB44FE4BBA889DEE67711722BC
KONCERNENS BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Utvecklingskostnader
Varumärken & patent
Kvalitetssystem
Kund-& återförsäljaravtal
Goodwill
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Uppskjuten skattefordran
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Råvaror och insatsmaterial
Varor under tillverkning
Färdiga varor och handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskj utet kapital
Balanserad vinst eller förlust
Arets resultat
Summa eget kapital
Uppskjuten skatt
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Not 2021-12-31 2020-12-31
12
883 333
883 334
3 710 000
300 417
3 544 723
9 321 807 0
13
75 235 93 241
75 235 93 241
14 475 000
15 500 296
975 296 0
10 372 338 93 241
6 618 957 4 849 697
6 618 957 4 849 697
8 565 437 3 066 959
17 42 317
17 196 075 130 833
18 406 255 341 599
9 210 084 3 539 391
5 861 869 1 420 099
21 690 910 9 809 187
32 063 249 9 902 429
19 686 437 572 031
17 186 031 2 696 971
914 315 1 783 175
5 156 269 1 513 484
22 114 422 2 999 311
20 1198 761
1198761 0
22 600 000 900 000
600 000 900 000
23
300 000 300 000
1 497 708 874 397
13 187
2 551 040 1 716 937
24 3 788 131 3 111 784
8 150 066 6 003 118
32 063 249 9 902 429
10 av 32
This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.
Document ID:
FAE553EB44FE4BBA889DEE67711722BC
KONCERNENS SAMMANSTÄLLNING ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Eget kapital 1 januari 2020
Årets resultat
Eget kapital 31 december 2020
Eget kapital 1 januari 2021
Nyemission
Emissionskostnader
Skatt emissionskostnad
Årets resultat
Eget kapital 31 december 2021
KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar och nedskrivningar
Realisationsvinst
Övriga poster
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Förändring av rörelsekapital
Förändring av varulager
Förändring av fordringar
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
lnvesteringsverksamheten
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Förändring långfristiga vpr-innehav
Förvärv av verksamhet
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyemission
Emissionskostnader
Förändring av checkkredit
Upp tagna lån
Amorteringar av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
Erhållen ränta uppgår till
Betald ränta uppgår till
Aktiekapital
572 031
572 031
Aktiekapital
572 031
114 406
686 437
Övrigt tillskjutet Balanserat och S:a eget
kauital årets resultat kauital
2 696 971 1 783 175 1 485 828
1 513 484 1 513 484
2 696 971 269 691 2 999 311
Övrigt tillskjutet Balanserat och S:a eget
kauital årets resultat kauital
2 696 971 269 691 2 999 311
14 489 060 14 603 466
811 872 811 872
167 247 167 247
5 156 269 5 156 269
17 186 031 4 241 953 22 114 421
Not
2021-01-01 2020-01-01
-2021-12-31
5 213 323
1 260 sos
-253 698
746 051
-120 177
6 846 004
-2 035 311
-5 185 246
2 000 859
1 626 306
300 000
-175 000
-4 465 586
-4 340 586
8 100 675
-644 625
-300 000
7 156 050
4 441770
1 420 099
5 861 869
0
-44 442
-2020-12-31
1 520 535
210 796
-100 187
676 774
-43 548
2 264 370
-1 491 978
337 883
729 657
1 839 932
300 000
300 000
-2 207 212
1 200 000
-125 000
-1 132 212
1 007 720
412 379
1 420 099
190
-28 237
11 av 32
This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.
Document ID:
FAE553EB44FE4BBA889DEE67711722BC
MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat från finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Uppskjuten skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat
Resultat per aktie före utspädning
Resultat per aktie efter utspädning
Not
2021-01-01 2020-01-01
-2021-12-31 -2020- 12-31
250 000 200 000
2SO 000 200 000
4 572 075 453 498
6 140 420 517 284
712 49S 970 782
8 - 462 49S 770 782
462 49S 770 782
9 6 649 000 2 260 000
6 186 sos 1489 218
10 167 247
10
6 019 2S8 1489 218
11 0,10 0,03
11 0,09 0,03
12 av 32
This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.
Document ID:
FAE553EB44FE4BBA889DEE67711722BC
MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och
prototyper
Patent
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterföretag
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Not ZOZl-lZ-31 ZOZO-lZ-31
12
0 0
14, 16 20 020 314 6 993 276
20 020 314 6 993 276
20 020 314 6 993 276
7 912 115 1 225 747
17 47 691 49 685
18 66 000 66 000
8 025 806 1 341 432
409 674 106 425
8 435 480 1 447 857
28 455 794 8 441133
Not 2021-12-31 2020-12-31
19 686 437 57 2 031
2 665 151 2 665 151
3 351 588 3 237 182
15 772 406 1 927 969
3 060 186 1 57 0 969
6 019 258 1489 218
24 851 850 4 988 156
28 203 438 8 225 338
40 938 14 375
40 000 40 000
24 171419 161421
252 357 215 796
28 455 794 8 441133
13 av 32
This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.
Document ID:
FAE553EB44FE4BBA889DEE67711722BC
MODERBOLAGETS SAMMANSTÄLLNING ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Eget kapital 1 januari 2020
Arets resultat
Eget kapital 31 december 2020
Eget kapital 1 januari 2021
Nyemission
Emissionskostnader
Skatt emissionskostnad
Årets resultat
Eget kapital 31 december 2021
Aktiekapital
572 031
572 031
572 031
114 406
686 437
MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALVS
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Förändring av rörelsekapital
Förändring av fordringar
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
lnvesteringsverksamheten
Förvärv av dotterbolag
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksa mheten
Nyemission
Emissionskostnader
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
Betald ränta uppgår till
Reservfond
2 665 151
2 665 151
2 665 151
2 665 151
Överkursfond
1 927 969
1 927 969
1 927 969
1 4 489 06 0
8 11872
167 247
15 772 404
Balanserat &
årets resultat
1 570 969
1 489 218
3 060 187
3 060 187
6 019 258
9 079 445
S:a eget kapital
6 736 120
1 489 218
8 225 338
8 225 338
14 6 03 4 6 6
8 1 1872
167 247
6 019 258
28 203 437
Not
2021-01-01
-2021-12-31
2020-01-01
-2020-12-31
-4 62 495
-462 495
-35 37 4
3 6 5 6 1
-461 308
- 6 524 24 4
-6 524 244
8 100 67 3
-8 11 872
7 288 801
303 249
106 425
409 674
0
14 av 32
-770 782
-770 782
44 707
7 14 957
-11 118
0
0
-11 118
1 17 5 4 3
106 425
0
This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.
Document ID:
FAE553EB44FE4BBA889DEE67711722BC
Not 1 Företagsinformation
Företagsinformation
Föreliggande finansiella rapport avser AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (pub!), Västra Finnbodavägen 4B, 131 30 Nacka, arg.nr. 556555-
4382 med säte i Stockholm, Sverige och har godkänts av styrelsen vid styrelsemöte den 12 april 2022 och kommer att föreläggas årsstämman för
fastställande.
Moderbolag i koncernen är AlphaHelix Molecular Diagnostics AB med de helägda dotterbolagen Techtum Lab AB, AlphaHelix Technologies AB
och Cybergene AB. I moderbolaget finns bolagets patenterade teknologi avseende superkonvektion som möjliggör identifiering av virus och
bakterier snabbare och känsligare än annan teknologi på marknaden. Den operativa rörelsen ligger i huvudsak i dotterbolagen. Techtum Lab AB
är distributör av utrustning för PCR/QPCR/dPCR/NGS samt vätske hantering och lagring med tillhörande förbrukningsmaterial i Sverige och
Norden. AlphaHelix Technologies AB utvecklar, tillverkar och säljer egna produkter via distributörer inom PCR/QPCR-tekniken; baserat bland
annat på befintliga patent i moderbolaget. Cybergene tillverkar och säljer CromQuant'", den första kommersiella forsterdiagnostik testen baserat
på QF-PCR för detektion av kromosom förändring hos foster.
Bolagets aktie är upptagen till handel på Spotlight Stock Market. Spotlight Stock Market är ett värdepappers bolag under Finansinspektionens
tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). Genom avtal med Stockholmsbörsen använder Spotlight
Stock Market fondbörsens handelssystem SAXESS. Det innebär att den som vill köpa och sälja aktier som är anslutna till Spotlight Stock Market
använder sin vanliga bank eller fondkommissionär. Aktiekurser för bolag på Spotlight Stock Market går att följa i realtid hos de flesta
Internetmäklare och på hemsidor med finansiell information. Aktiekurser finns även att följa på Text-TV och i dagstidningar.
Not 2 Redovisnings- och värderingsprinciper
Tillämpade regelverk
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Rapporteringsvaluta
Föreliggande finansiella rapport är upprättad i svenska kronor. Om inte annat nämns redovisas alla belopp i kronor.
Grunder för upprättande av redovisningen
Bolagets redovisning baseras på historiska anskaffningsvärden och är upprättad enligt fortlevnadsprincipen.
Om inte annat anges redovisas alla skulder och tillgångar var för sig utom i de fall som både en fordran och skuld existerar gentemot en och
samma motpart och dessa är legalt kvittnings bara och det finns en avsikt att kvitta dem.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
15 av 32
This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
af the document.
Document ID:
FAE553EB44FE4BBA889DEE67711722BC
Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget, dotterbolagen och eventuella intressebolag. Med dotterbolag menas bolag över vilka
moderbolaget har ett bestämmande inflytande. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med förvärvsmetoden som innebär att tillgångar
och skulder har värderats till verkligt värde vid förvärvstidpunkten enligt upprättad förvärvsanalys. Förvärvade bolags intäkter och kostnader
ingår i koncernredovisningen från och med tillträdestidpunkten. Avyttrade bolags resultaträkningar tas med till det datum då det bestämmande
inflytandet upphör.
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från koncerninterna
transaktionerna mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättandet av koncernredovisningen.
AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (pub!) förvärvade i mars 2011 Techtum Lab AB genom en nyemission som gav det förvärvade bolagets
(Techtum Lab AB:s) ägare ett bestämmande inflytande i den nya koncernen. Förvärvet av Techtum redovisades därför enligt reglerna om s k
"omvända förvärv" som återfinns i ÅRL. Ett omvänt förvärv föreligger om ett företag förvärvar aktier i ett annat företag genom att emittera aktier
i det egna bolaget i sådan omfattning att det bestämmande inflytandet över den nybildade koncernen tillkommer aktieägarna i det företag som
förvärvats.
Legalt är det förvärvande bolaget moderföretag (AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (pub!)) men den ekonomiska innebörden av transaktionen
är att det är aktieägarna i det förvärvade företaget (Techtum Lab AB) som har det bestämmande inflytandet över det förvärvande bolaget.
Koncernredovisningen har därför upprättats enligt den ekonomiska innebörden av transaktionen.
Det betyder bland annat att det är det förvärvande bolagets tillgångar och skulder som värderats till verkligt värde vid förvärvstidpunkten 21
mars 2011 vid upprättande av förvärvsanalysen. AlphaHelix är det legala moderföretaget men behandlas redovisningsmässigt som dotterföretag
i koncernredovisningen.
Vid redovisningen har en hypotetisk köpeskilling för aktierna i AlphaHelix fastställts utifrån verkligt värde på aktierna i Techtum. En beräkning
har gjorts av hur många aktier Techtum Lab AB skulle ha behövt ge ut för att uppnå samma ägarandel som genom det formella förvärvet. I
koncernbalansräkningen utgörs eget kapital av det legala moderbolagets aktiekapital samt i övrigt av Techtums egna kapital.
Upplysningar om moderföretag avser AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (pub!).
Klassificering i balansräkningen
Som omsättningstillgångar klassificeras, utöver likvida medel, alla tillgångar som förväntas realiseras, säljas eller förbrukas inom tolv månader
eller innehas främst för han delsändamål. Alla andra tillgångar redovisas som anläggningstillgångar.
Alla skulder som förväntas bli reglerade inom tolv månader eller som är rörelseskulder klassificeras i balansräkningen som kortfristiga, alla
andra skulder klassificeras som långfristiga skulder.
Intäkter
Intäkterna består av försäljning av varor och utrustning samt uthyrning av utrustning och serviceavtal. Försäljning av varor och utrustning
redovisas då leverans skett och riskerna övergått till köparen. Serviceavtal periodiseras linjärt under den tid som avtalet omfattar. Uthyrning sker
antingen i form av hyrköp; där slutgiltig köpeskilling reduceras med hela eller del av erlagd hyra; eller som så kallad PPS; där kunden åtar sig att
köpa ett visst antal förbrukningsartiklar under en överenskommen tid. Kunden betalar då ett förhöjt pris för dessa förbrukningsartiklar för att
täcka hyreskostnaden för erforderlig maskinutrustning.
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de
ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Personalkostnader
Alla kortfristiga ersättningar till anställda kostnadsförs under året. Per balansdagen ännu ej utbetalda kortfristiga ersättningar redovisas som
upplupen kostnad på balansräkningen till odiskonterat värde.
Bolagets pensionsplaner är avgifts bestämda. Kostnaderna för dessa belastar resultatet löpande.
16 av 32
This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.
Document ID:
FAE553EB44FE4BBA889DEE67711722BC
Skatter
Inkomstskatter
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas
direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital.
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats.
Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen.
Upps kjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt
balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som
uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt
beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatfärs i den period förändringen
lagstadgats. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att
avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott. Koncernen och moderbolaget har ett ansamlat underskott enligt not 10.
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte uppskjuten skatteskuld hänförlig till obeskattade reserver.
Leasing
Op erationell Leasing
Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägande behålls av leasegivaren klassificeras som operationell leasing. Betalningar
som görs under leasingtiden kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.
Finansiell Leasing
Koncernen leasar vissa materiella anläggningstillgångar. Leasingavtal av anläggningstillgångar där koncernen i allt väsentligt innehar de
ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet, klassificeras som finansiell leasing. Vid leasingperiodens början redovisas finansiell
leasing i balansräkningen till det lägre av leasingobjektets verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna
Varje leasingbetalning fördelas mellan amortering av skulden och finansiella kostnader. Motsvarande betalningsförpliktelser, efter avdrag för
finansiella kostnader, ingår i balansräkningens poster Långfristig upplåning och Kortfristig upplåning. Räntedelen i de finansiella kostnaderna
redovisas i resultaträkningen fördelat över leasingperioden så att varje redovisningsperiod belastas med ett belopp som motsvarar en fast
räntesats för den under respektive period redovisade skulden.
Avskrivning av leasingtillgångar
De materiella tillgångar som finansierats genom så kallad finansiell leasing behandlas i allt väsentligt som förvärvade materiella
anläggningstillgångar; i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncern redovisning (K3). Det innebär att dessa tillgångar följer samma
avskrivningsregler som anges för materiella anläggningstillgångar nedan.
Nedskrivningar
Nedskrivningsbehovet för tillgångar med begränsad nyttjandeperiod prövas när det finns någon indikation på att tillgångens värde kan ha
minskat. Prövningen sker genom att återvinningsvärdet beräknas. Återvinningsvärde är det högsta av nyttjandevärdet och försäljningsvärdet. Är
återvinningsvärdet lägre än bokfört värde görs en nedskrivning.
Resultat per aktie
Resultat per aktie före utspädning beräknas som årets resultat dividerat med det under året i genomsnitt utestående antalet aktier. Se vidare not
11.
Låneutgifter
De låneutgifter som uppkommer då företaget lånar kapital kostnadsförs i resultaträkningen i den period de uppstår.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller
utbetalningar.
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt
kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från
anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten.
17 av 32
This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.
Document ID:
FAE553EB44FE4BBA889DEE67711722BC
Koncernbidrag
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Nettoomsättningen utgörs av intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet med avdrag
för lämnade rabatter, mervärdesskatt, och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen.
Årets resultat
Årets resultat är den vinst eller förlust som återstår under ett räkenskapsår efter skatt.
Balansomslutning
Summan av bolagets tillgångar, alternativt summan av skulderna och det egna kapitalet.
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.
Medeltal anställda
Antal heltidsanställda medarbetare i genomsnitt under perioden.
Kassaflöde
Kassaflöde är ett företags inbetalningar och utbetalningar under en tidsperiod.
Bruttomarginal
Bruttomarginal avser resultatet efter kostnader för varor och material i förhållande till summa intäkter.
Resultat per aktie före utspädning
Årets resultat dividerat med vägt genomsnitt av antalet utestående aktier under året före utspädningseffekter från
potentiella stamaktier.
Resultat per aktie efter utspädning
Årets resultat dividerat med vägt genomsnitt av antalet utestående aktier under året justerat för tillkommande antal aktier vid
konvertering samt optioner med utspädnings effekt.
18 av 32
This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.
Document ID:
FAE553EB44FE4BBA889DEE67711722BC
Redovisningsprinciper för enskilda balansposter
Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och
eventuella nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Balanserade utvecklingskostnader 20%
Varumärken & patent 20%
Kvalitetssystem 20%
Kund-& återförsäljaravtal 20%
Goodwill 20%
Datorer och övrig teknisk utrustning 14-33%
Inventarier 10-20%
Fordon 20%
Immateriella anläggningstillgångar
En immateriell tillgång är en identifierbar icke-monetär tillgång och värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar
och nedskrivningar. Värdet prövas när indikation på värdenedgång föreligger och skrivs ned om en sådan prövning visar att nyttjandevärdet
understiger det bokförda värdet. Nyttjandeperioden prövas vid varje bokslut och justeras vid behov. För tillgångar som ännu inte är färdiga för
användning prövas värdet på balansdagen. Immateriella anläggningstillgångar som redovisas i balansräkningen är aktiverade utgifter för
utvecklingsarbeten och prototyper samt utgifter för patentansökningar, hänförliga till bolagets utvecklingsprojekt. Balanserade utgifter för
utvecklingsarbeten och prototyper är dels internt upparbetade, dels förvärvade medan utgifter för patent är förvärvade. Vidare består de
immateriella anläggningstillgångarna av 1SO13485 plattform, produktutveckling och varumärke, kund-och återförsäljarregister samt goodwill,
samtliga härrör från förvärvet av Cybergene.
Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar redovisas enligt kostnadsföringsmodellen. Det innebär att samtliga utgifter som avser
framtagandet av en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång kostnadsförs direkt när de uppkommer. De immateriella
anläggningstillgångar som redovisas upparbetades innan övergången till K3.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar är fysiska tillgångar som används i företagets verksamhet och som förväntas ha en nyttjandeperiod överstigande
ett år och redovisas till anskaffningskostnad efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets
avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller
överförts och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från
balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.
Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som
erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer.
Kundfordringar/ kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för
individuellt bedömda osäkra fordringar.
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade
beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp
av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger
samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
19 av 32
This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.
Document ID:
FAE553EB44FE4BBA889DEE67711722BC
Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde
avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret
har beaktats.
Varor under tillverkning och Färdiga varor värderas till direkta tillverkningskostnader med tillägg för skälig andel av indirekta kostnader.
Händelser efter balansdagen
Händelser som inträffar efter balansdagen och som bekräftar förhållanden som förelåg på balansdagen beaktas vid värderingen av tillgångar och
skulder.
Not 3 Bedömningar & Uppskattningar
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedömningar, uppskattningar och antaganden som
anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal
andra faktorer, som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de redovisade värdena på
tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan awika från dessa uppskattningar och
bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet.
Enligt företagsledningen är väsentliga bedömningar avseende tillämpade redovisningsprinciper samt källor till osäkerhet i uppskattningar främst
relaterade till följande:
Varulager
Redovisat varulager består av Färdiga varor och handelsvaror i dotterbolagen. Generellt värderas lagerposter till anskaffningsvärde. Årligen görs
dock en översyn av framförallt äldre lagerposter avseende säljbarhet och nytta; varvid de poster som bedöms som obsoleta skrivs ner till
nollvärde; alternativt till förväntat försäljningsvärde.
Prövning av redovisat värde på uppskjutna skattefordringar
Uppskjuten skatt på ackumulerade underskott har inte redovisats tidigare år eftersom rörelsen tidigare redovisat förluster. Av försiktighetsskäl
redovisas dock inte dessa som en tillgång i årsredovisningen fram till dess att styresen kan bedöma vid vilken tidpunkt och till vilket belopp de
kan utnyttjas. Förutom vad gäller identifierade skattefordringar i samband med rörelseförvärv där övertygande omständigheter talar för att
underskotten kan nyttjas inom fem år.
Not 4 Arvoden till revisorer
Grant Thornton
Revisionsuppdrag
Baker Tilly Umeå AB
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag
Summa
Koncernen
2021-12-31
29 325
132 750
65 550
227 625
2020-12-31
112 750
2 7 550
140300
Moderbolaget
2021-12-31
6 4000
30 350
94350
2020-12-31
49000
17 350
66350
Med revisionsuppdraget avses arvode för den lagstadgade revisionen dvs sådant arbete som varit nödvändigt för att avge revisionsberättelsen
samt så kallad revisionsrådgivning som lämnas i samband med revisionsuppdraget.
Not 5 Leasing
Bolaget har ingått hyresavtal (avseende bl a lokaler) av operationell natur enligt nedan. De finansiella leasingavtalen behandlas som
avbetalningsköp enligt K3 och ingår inte i nedan uppställning.
Årets leasingkostnader uppgår till
Varav lokal
Framtida minimileaseavgijter:
Avgifter som förfaller
inom ett år från balansdagen
senare än ett år men före fem år efter balansdagen
senare än fem år efter balansdagen
Koncernen Moderbolaget
2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31
997 186
897 202
784 938
7 49005
649 021
586 749
49 992
20 av 32
This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.
Document ID:
FAE553EB44FE4BBA889DEE67711722BC
Not 6 Personalkostnader, ersättningar och arvoden
Koncernen
2021-12-31 2020-12-31
Medelantalet anställda
Män
Kvinnor
Medelantalet anställda
Löner och andra ersättningar
5
5
10
Moderbolaget
2021-12-31 2020-12-31
5 1 1
3
8 1 1
Styrelsen, verkställande direktören och motsvarande
befattningshavare(inkl. styrelsearvoden) 2 566 850 1 382 060 100 000 403 929
Övriga anställda 3 220 473 1990 413
Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader
S 787 323 3 372 472 100 000 403 929
Pensionskostnader för styrelsen, verkställande
direktören och motsvarande befattningshavare
Pensionskostnader övriga anställda
Sociala avgifter enligt lag och avtal
Sociala kostnader
340 595
301443
1861682
2 503 720
186 399
163 367
1 014 051
1 363 817
31420
31420
111001
111 001
Styrelsearvode
Under året har 100(100) tkr utgått i arvode till styrelsen. Inget arvode har utgått till styrelsens ordförande för styrelsearbete. Arvode till
styrelseledamoten Artur Aira har utgått med 50(50) tkr. Arvode till styrelseledamoten Neven Zoric har utgått med 50(50) tkr. Styrelseledamoten
Mikael Havsjö, styrelseledamoten Ulrica Karlsson har erhållit lön och pensions betalningar enligt nedan. Claes Gustafsson, styrelseledamot i
Techtum Lab AB har erhållit lön och pensions betalningar enligt nedan. Helene Olsson, styrelseledamot i Cybergene AB har erhållit lön och
pensionsbetalningar enligt nedan.
Verkställande direktör och ledande befattningshavare
Moderbolaget och koncernen har inga ledande befattningshavare förutom styrelseledamöterna.
Mikael Havsjö har avlönats i AlphaHelix Technologies med 595(107) tkr.
Pensionskostnader under året för Mikael Havsjö uppgår till 0(7) tkr vilka utbetalts av AlphaHelix Technologies AB.
Ulrica Karlsson har avlönats i Techtum Lab med 635(196) tkr; pensionskostnaderna var 98(96) tkr.
Claes Gustafsson har avlönats i Techtum Lab med 738(675) tkr; pensionskostnaderna var 134(83) tkr.
Helene Olsson har avlönats i Cybergene AB med 497(431) tkr; pensionskostnaderna var 108(108) tkr.
Pensions kostnader
Samtliga pensionsplaner är avgiftsbestämda vilket innebär att bolaget efter betalning av premie inte har något pensionsåtagande. Premierna
kostnadsförs löpande.
Könsfördelning bland ledande befattningshavare Koncernen
2021-12-31 2020-12-31
Moderbolaget
2021-12-31 2020-12-31
Andel kvinnor i styrelsen
Andel män i styrelsen
25%
75%
25%
75%
25%
75%
25%
75%
Samtliga personer i gruppen övriga ledande befattningshavare i koncernen ingår även i styrelser i koncernen.
Not 7 Avskrivningar och nedskrivningar
Avskrivning inventarier
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar
Avskrivning goodwill
Summa
Not 8 Transaktioner med närstående
Koncernen
2021-12-31
-19 419
- 772 916
-468 170
-1260 505
2020-12-31
-210 796
0
0
-210 796
Av årets inköp i moderbolaget avser 1 %(1 %) inköp från huvudägaren LabKompaniet i Sverige AB.
Moderbolaget
2021-12-31 2020-12-31
0
Av årets försäljning i moderbolaget avser 100% (100%) försäljning till andra koncernbolag; från moderbolag till dotterbolagen.
Huvudägaren Labkompaniet har under 2021 debiterat en Management Fee på totalt 50(50) kSEK.
Ersättningar till nyckelpersoner i ledande ställning framgår av not 6.
21 av 32
0
This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.
Document ID:
FAE553EB44FE 4BBA 889DEE67711722BC
Not 9 Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag
Lämnade koncernbidrag
Summa
Not 10 Skatt på årets resultat och uppskjuten skatt
Avstämning mellan gällande skattesats Koncernen
och effektiv skattesats 2021-12-31 2020-12-31
Aktuell skatt 21638 -7 052
Uppskjuten skatt -78 692
-57 054 -7052
Resultat före skatt 5 213 324 1 520 536
Skatt enligt gällande skattesats i Sverige -1 073 945 -325 395 -
Skatteeffekt avseende ej avdragsgilla kostnader -96 440 -4 846
Skatteeffekt avseende ej skattepliktiga intäkter 6 068
Skatteeffekt avseende ej aktiverat underskott 1 107 262 323 189
Redovisad skattekostnad -57 054 -7052
Underskottsavdrag
Moderbolaget
2021-12-31
7 355 000
706 000
6 649 000
2020-12-31
3 120 000
860 000
2 260 000
Moderbolaget
2021-12-31 2020-12-31
-167 247
-167 247
6 186 505 1 489 218
1 274 420 318 693
749
1 107 174 319 442
-167 246
Koncernens skattemässiga förlustavdrag uppgår till 18 651(21 600) kSEK som kan nyttjas mot framtida skattepliktiga vinster. Skatten på
underskottsavdragen uppgår till 3 842 kSEK.
Moderbolagets skattemässiga förlustavdrag uppgår till 14 194(19 569)kSEK som kan nyttjas mot framtida skattepliktiga vinster. Skatten på
underskottsavdragen uppgår till 2 924 kSEK.
Vid beräkningarna har en skattesats om 20,6% använts för poster avseende 2021.
Not 11 Resultat per aktie
Koncernen Moderbolaget
0
2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31
Årets resultat
Antal genomsnittligt utestående aktier före utspädning
Resultat per aktie före utspädning
Antal genomsnittligt utestående aktier efter full utspädning
Resultat per aktie efter utspädning
5 156 270
59 027 561
0,09
63 398 901
0,08
1 513 484 6 019 258 1 489 218
52 832 418 59 027 561 52 832 418
0,03 0,10 0,03
52 832 418 63 398 901 52 832 418
0,03 0,09 0,03
22 av 32
This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.
Document ID:
FAE553EB44FE4BBA889DEE67711722BC
Not 12 Immateriella anläggningstillgångar
De balanserade utgifterna för utvecklingsarbeten och prototyper utgörs av personalkostnader, material samt övriga kostnader som är direkt
hänförliga till utvecklingsprojekten. Aktiverade kostnader för patent avser utgifter för patentansökningar hänförliga till bolagets
utvecklingsprojekt. Från 2013-01-01 tillämpar bolaget kostnadsföringsmodellen; varefter inga dylika kostnader aktiverats. Under 2019 har
utrangering skett av tidigare patent som inte längre är gällande. Kvalitetssystem 1SO13485, Produktutveckling & varumärke samt Kund-&
återförsäljaravtal härrör från förvärvet av bolaget Cybergene.
Utvecklingskostnader
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Nyanskaffningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Arets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde
Varumärken & patent
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Nyanskaffningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Arets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde
Kvalitetssystem
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Nyanskaffningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Arets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde
Kund-& Återförsäljaravtal
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Nyanskaffningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Arets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde
Koncernen Moderbolaget
2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31
7 304 026 7 304 026 7 304 026 7 304 026
1 000 000
8 304026 7 304026 7 304026 7 304026
-7 304 026 -7 304 026 - 7 304 026 7 304 026
-116 667
-7 420 6 93 -7 304 026 7 304026 7 304026
883 333 0 0 0
Koncernen Moderbolaget
2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31
so 000 so 000 so 000 50 000
1 000 000
1 050 000 50 000 50 000 50 000
so 000 so 000 so 000 50 000
116 667
166 667 50 000 50 000 50 000
883 334 0 0 0
Koncernen Moderbolaget
2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31
4 200 000
4200 000
-490 000
490 000
3 710 000
Koncernen
0 0
Moderbolaget
2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31
350 000
350 000
-49 583
49 583
300 417 0 0 0
23 av 32
This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.
Document ID:
FAE553EB44FE4BBA889DEE67711722BC
Goodwill
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Nyanskaffningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Arets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde
Not 13 Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Nyanskaffningar
Avyttringar /utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Avyttringar /utrangeringar
Arets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde inventarier
Leasinginventarier
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Nyanskaffningar
Avyttringar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade avskrivningar
Avyttringar /utrangeringar
Arets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Bokfört värde leasinginventarier
Totalt bokfört värde
Koncernen Moderbolaget
2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31
4 012 8 93
4 012 893
-46 8 170
468 170
3 544 723
Koncernen
0 0 0
2021-12-31 2020-12-31
2 2 9 7 157 3 456 467
47 715
-231 50 7 -1159 310
2 113 365 2 297 157
-2 203 916 -2 9 52 617
185 204 959 497
-19 419 -210 7 9 5
-2 038 131 -2 203 916
75 235 93 241
Koncernen
2021-12-31 2020-12-31
1220 076
1220 076
-1220 076
-1220 076
0
75 235
1220 075
1 220 076
-1220 075
-1220076
0
93 241
24 av 32
This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.
Document ID:
FAE553EB44FE4BBA889DEE67711722BC
Not 14 Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterföretag
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Nyanskaffningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Bokfört värde
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Nyanskaffningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Återföring
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Bokfört värde
Not 15 Uppskjuten skattefordran
Ingående värde
Uppskjuten skattefordran underskottsavdrag
Utgående värde
Not 16 Aktier i dotterföretag
Bolag
AlphaHelix Technologies AB (arg.nr 556847-8977), Nacka
Techtum Lab AB (arg.nr. 556188-8263), Nacka
Cybergene AB (arg.nr. 556504-5019), Solna
Summa aktier i dotterföretag
Not 17 Övriga fordringar
Skattefordringar
Övriga poster
Summa övriga fordringar
Koncernen
Moderbolaget
2021-12-31 2020-12-31
9 240 045
13 027 038
22 267 083
2 246 769
2 246 769
20 020 314
9 240 045
9 240 045
2 246 769
2 246 769
6 993 276
2021-12-31 2020-12-31
475 000
475 000
0 0
475 000 0
Koncernen Moderbolaget
2021-12-31
500 296
500 296
Andel
100%
100%
100%
2020-12-31
0
Antal aktier
500
1 400
478 590
2021-12-31 2020-12-31
0 0
Bokfört värde Bokfört värde
2021-12-31 2020-12-31
50 000 50 000
6 943 276 6 943 276
13 027 038
20 020 314 6 993 276
Koncernen Moderbolaget
2021-12-31
42 317
196 075
238 392
2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31
54 558
76 275
130 833
21 857
25 836
47 693
25 av 32
21 857
27 828
49 685
This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.
Document ID:
FAE553EB44FE4BBA889DEE67711722BC
Not 18 Förutbetalda kostnader o ch upplupna intäkter
Förutbetalda hyror
Förutbetald försäkring
Övriga poster
Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Not 19 Antal aktier
Antal aktier
varav A-aktier
Kvotvärde
Aktiekapital
Not 20 Uppskjuten skatteskuld
Ingående värde
Uppskjuten skatt företagsförvärv
Årets avskrivningar
Summa uppskjuten skatteskuld
Not 21 Finansiella risker
Kreditrisk
Koncernen
2021-12-31
162 255
33 768
210 232
406 255
2020-12-31
162 255
16 323
163 021
341599
Koncernen
2021-12-31
1 359 129
160 368
1 198 7 61
2020-12-31
0
Moderbolaget
2021-12-31 2020-12-31
66 000
66000
2021-12-31
63 398 901
63 398 901
0,0108
686 4 37
66 000
66000
2020-12-31
52 832 418
52 832 418
0,0108
572 0 31
Moderbolaget
2021-12-31 2020-12-31
0 0
Huvuddelen av AlphaHelix kunder är offentliga organisationer, vilket innebär att bolaget har relativt begränsade kreditrisker. Med en ökad
försäljning av produkter till internationella kunder förväntas kreditrisken öka. Bolaget gör inga finansiella transaktioner i spekulationssyfte.
Likviditetsrisk och finansiell risk
Den finansiella risken har minskat betydligt i koncernen under de senaste åren. Koncernens kreditvärdighet har ökat hos långivare. Det positiva
kassaflödet under 2021 förbättrar denna situation; men beredskapen är mycket god att påverka koncernens kostnads bild om ett negativt
kassaflöde skulle uppstå.
Valutarisk
Koncernen har omfattande inköp i framförallt USD, EUR och GBP. Försäljningen sker till övervägande del i SEK. I vissa fall tecknas fleråriga
försäljningsavtal med begränsad möjlighet att valutajustera priser. Ledningen började under 2015 valutasäkra större avtal men viss valutarisk
föreligger. Under 2021 stärktes kronan gentemot flertalet av koncernens inköpsvalutor; trots denna stärkning har vi genomfört generella
prishöjningar; både i prislistor och genom att aktivera valutajusteringsklausuler i ett flertal kundkontrakt.
Finansiella instrument
Kundfordringar och övriga finansiella instrument i den löpande verksamheten har kort löptid varför verkligt värde bedöms överensstämma med
redovisat värde.
Not 22 Långfristiga skulder
Förfaller senare än ett år men inom fem år efter balansdagen
Not 23 Checkkredit
Beviljad checkkredit uppgår till
Utnyttjad checkkredit uppgår till
Koncernen
2021-12-31 2020-12-31
600 000 900 000
Koncernen Moderbolaget
2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31
1700 000 1700 000
26 av 32
This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.
Document ID:
FAE553EB44FE4BBA889DEE67711722BC
Not 24 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen Moderbolaget
Löne- och semesterlöneskuld
Sociala avgifter
Förskottsfakturerade serviceavtal
Övriga poster
Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2021-12-31
1 331 413
428 131
1 895 017
133 571
3 788133
Not 25 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
2020-12-31
817 497
256 858
1 952 431
85 000
3 111786
2021-12-31 2020-12-31
100 000
31420
39 999
171419
100 000
31420
30 000
1 61420
Koncernen Moderbolaget
För egna skulder
Företagsinteckningar
Borgen till förmån för dotterföretag
Summa ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Not 26 Vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande:
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Totalt
2021-12-31
3 400 000
3 400 000
Föreslås att ingen utdelning lämnas och att vinstmedlen balanseras i ny räkning.
Not 27 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
2020-12-31
3 400 000
3400 000
2021-12-31 2020-12-31
900 000
900 000
15 772 406
3 060 186
6 019 258
24 851850
1 200 000
1 200 000
Det pågående kriget i Ukraina, samt den fortsatta Coronapandemin, bidrar till viss osäkerhet gällande leveranstider av de produkter
koncernens bolag säljer och tillverkar. Koncernen gör inga affärer med vare sig Ukraina eller Ryssland men då inget vet om kriget breder
ut sig i främst Europa så finns en osäkerhet om hur transporter kan komma att påverka koncernen under den kommande tiden.
27 av 32
This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.
Document ID:
FAE553E B44FE4B BA889DEE67711722BC
Signaturer
Nacka den 12 april 2022
Ulrica Karlsson
Styrelseordförande
Neven Zoric
Styrelseledamot
Vår revisionsberättelse har lämnats den
Baker Tilly Umeå AB
Åsa Dahlgren
Auktoriserad revisor
2022.
Artur Aira
Styrelseledamot
Mikael Havsjö
Verkställande Direktör
28 av 32
This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.
Document ID:
FAE553EB44FE4BBA889DEE67711722BC
1 (2)
AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ), Org.nr 556555-4382
Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i AlphaHelix Molecular
Diagnostics AB (publ)
Org.nr 556555-4382
Rapport om årsredovisningen och
koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen för AlphaHelix Molecular
Diagnostics AB (publ) för räkenskapsåret 2021.
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår
i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 4-
28.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av moderbolagets och
koncernens finansiella ställning per den 2021-12-31
och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för
året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga
delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen för
moderbolaget och koncernen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i
förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.
Annan information än årsredovisningen och
koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än
årsredovisningen och koncernredovisningen och
återfinns på sidorna 1-3, 29-30. Det är styrelsen och
verkställande direktören som har ansvaret för denna
andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och
koncernredovisningen omfattar inte denna information
och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende
denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den
information som identifieras ovan och överväga om
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid
denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i
övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga
felaktigheter. Om vi baserat på det arbete som utförts
avseende denna information, drar slutsatsen att den
andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet,
är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att
rapportera i det avseendet.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för att årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättas och att de ger en
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen
och verkställande direktören ansvarar även för den
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning och koncernredovisning
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och
koncernredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av bolagets
och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som
kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och
att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet
om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och
verkställande direktören avser att likvidera bolaget,
upphöra med verksamheten eller inte har något
realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om
huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen
som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som
innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög
grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå
på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen och
koncernredovisningen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen
av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna
beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
29 av 32
2 (2)
AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ), Org.nr 556555-4382
Rapport om andra krav enligt lagar och
andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen har vi även utfört en revision av
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för
AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) för
räkenskapsåret 2021 samt av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i
Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i
förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en
bedömning av om utdelningen är försvarlig med
hänsyn till de krav som bolagets och koncernens
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på
storleken av moderbolagets och koncernens egna
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i
övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och
förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets
och koncernens ekonomiska situation och att tillse att
bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska
angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande
sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är
nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och för att
medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören i något väsentligt avseende:
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller
bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed
vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av
säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen
garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är
förenligt med aktiebolagslagen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen
av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna
beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
Umeå den / 2022
Baker Tilly Umeå AB
Åsa Dahlgren
Auktoriserad revisor
30 av 32
Mikael Havsjö
VD i AlphaHelix Molecular Diagnostics.
Född 1956
Utbildning: Kemist
Mikael Havsjö är tidigare VD på AlphaHelix Molecular Diagnostics och Techtum; där han arbetat sedan
1986. Han var tidigare produktspecialist på GSK (GlaxoSmithKline). Mikael Havsjö har suttit i
Techtums styrelse sedan 1987.
Aktieägande i AlphaHelix Molecular Diagnostics AB 31,3 % genom Labkompaniet i Sverige AB där han
kontrollerar 50% av rösterna.
Ulrica Karlsson
Styrelseordförande. CFO sedan 2012 samt VD i Techtum Lab AB sedan januari 2019
Född 1969
Utbildning: Ekonom
Arbetat med ekonomi och administration på Techtum Lab AB sedan 1989. Sedan 2004
styrelseledamot i AlpahHelix Technologies AB, Techtum Lab AB samt Labkompaniet i Sverige AB.
Aktieägande i AlphaHelix Molecular Diagnostics AB 31,3 % genom Labkompaniet i Sverige AB där hon
kontrollerar 50% av rösterna.
Artur Aira
Styrelseledamot sedan 2018
Född 1967
Styrelseledamot i Life Genomics. Tidigare affärsområdeschef för Life Scienes inom AddTech ..
Affärsområdet bolagiserades och börsnoterades under namnet AddLife; med en omsättning på nära 2
miljarder och 600 anställda. Han har tidigare haft flera ledande befattningar inom BioMerieux.
Neven Zoric
Styrelseledamot sedan 2020
Född 1979
Utbildning: Civilingenjör vid Chalmers Tekniska Högskola
Styrelseledamot samt medgrundare i TATM Biocenter AB samt styrelseledamot i Life Genomics AB.
För närvarande ansvarig för försäljning och marknadsföring i EMEA för Vitrolife. Han har tidigare haft
ledande befattningar inom Thermo Fisher Scientifics divisioner för klinisk diagnostik samt
forskningsprodukter.
REVISOR
Baker Tilly Umeå AB
Huvudansvarig revisor Åsa Dahlgren
Född 1966
Auktoriserad revisor, Baker Tilly Umeå AB.
Huvudansvarig revisor i AlphaHelix sedan 2011.
31 av 32
This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.
Document ID:
FAE553EB44FE4BBA889DEE67711722BC
AKTIEN
Kortnamn: ALPH
!SIN-kod: SE0000885501
Antal aktier: 52 832 418 (2010-12-31)
Org. nr: 556555-4382
AlphaHelix aktie började handlas på Spotlight Stock Market den 15 september 2006.
Aktiekapitalet i AlphaHelix uppgick den 31december 2021 till 572 031 kr fördelat på 63 398 901aktier
som är fullt inbetalda.
Varje aktie medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på
bolagsstämman. Aktierna är fritt överlåtningsbara. Bolagets aktiekapital skall, enligt bolagsordningen
utgöra lägst 500 000 kr och högst 2 000 000 kr, fördelat på lägst 46 000 000 aktier och högst 184 000
000 aktier. AlphaHelix äger inga egna aktier.
Större ägare
På balansdagen ägde följande över 10% av utestående aktier i AlphaHelix Molecular Diagnostics:
Labkompaniet i Sverige AB 31,3% (Se vidare Styrelse och personal ovan)
32 av 32
/
...
􀀮
,-- ···- ',.\ This file is sealed with a digital signature.
! \ The seal is a guarantee for the authenticity •" I
\ .-· of the document.
·--..... __.., ---· Document ID:
FAE553EB44FE4BBA889DEE67711722BC

Läs mer hos Cision
Läs mer om AlphaHelix Molecular Diagnostics AB

Prenumeration