Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-05-09 07:30:00

Spacett AB: Spacett AB delårsrapport jan-mar 2022

Spacett AB offentliggör härmed delårsrapporten för perioden januari-mars 2022. Delårsrapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (www.spacett.se). Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

VD-kommentar
Börsklimatet har kraftigt förändrats de senaste månaderna främst beroende på Rysslands invasion av Ukraina kombinerat med oväntad hög inflation. I värderingsdiskussioner märker vi att värderingsförväntan från bolagen kommit ned väsentligt.

Bolagen ser fördelarna med SPACett som ett alternativ till en traditionell börsnotering. Vi har kapital, en bra ägarspridning och vi kan erbjuda bolagen en högre förutsägbarhet i transaktionen. Sammantaget är vi övertygade om att det kommer att bidra till att vi kommer kunna presentera ett attraktivt förvärv för våra ägare.

Marcus Bonsib
VD, Spacett AB

Bolagets finansiella översikt för perioden jan-mar 2022[1]

  • Likvida medel uppgick per den 31 mars 2022 till 26,3 MSEK.
  • Rörelsens kostnader uppgick till -551,5 TSEK.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -551,5TSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till -0,09 SEK.

Väsentliga händelser under perioden och efter perioden

  • Inga väsentliga händelser har skett under eller efter perioden.

Ekonomisk utveckling i sammandrag

TSEK 1 januari – 31 mars 2022
Intäkter 0,0
Rörelseresultat -551,5


För mer information, vänligen kontakta:

VD Marcus Bonsib

+46 721 82 72 90

marcus@spacett.se

Spacett AB är ett förvärvsbolag som avser att förvärva ett onoterat rörelsedrivande bolag som skall växa och skapa värde i noterad miljö.

[1] Bolaget har inte bedrivit någon verksamhet tidigare år och därför visas inga jämförelsetal.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Spacett AB

Prenumeration