Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-05-09 09:35:00

Sensidose Aktiebolag: Sensidose AB: Stark försäljningstillväxt de fyra första månaderna 2022. Försäljningen ökar +27% jämfört med samma period 2021 trots komponentbrist.

Sensidose läkemedel Flexilev ordineras av läkare till patienter med avancerad Parkinson som befinner sig i så kallad sviktfas. Sedan 2020 har försäljningsutvecklingen påverkats av pandemin samt brist på vissa nyckelkomponenter till följd av störningar i internationella leveranskedjor. Trots detta ökade försäljningen med 27% jämfört med de fyra första månaderna 2021 och blev bolagets bästa tertial någonsin.

Sensidose säljer och marknadsför det patenterade läkemedlet Flexilev till patienter med avancerad Parkinsons sjukdom. I den så kallade sviktfasen (även dosglapp, fluktuationer eller komplikationsfas) kan patienter med hjälp av Flexilev och den medföljande doseringsapparaten MyFID få en fintitrerad, individualiserad och jämn tillförsel av den aktiva substansen levodopa vilket bidrar till god symtomkontroll. Behandlingen rekommenderas som ett alternativ till invasiva behandlingar med pump. 

Pandemin har haft en begränsande effekt på nyförskrivningen av Flexilev sannolikt beroende på att antalet läkarbesök minskade under pandemin samtidigt som störningar i leveranskedjan av nyckelkomponenter till dosautomaten MyFID påverkat Sensidoses möjlighet att producera doseringsapparaten. Trots detta ökade försäljningen för de fyra första månaderna med 27% jämfört med samma period 2021 och inledningen av 2022 är därmed bolagets bästa tertial hittills.

"Försäljningen har en viss variation från kvartal till kvartal men den kraftiga ökningen under januari – april 2022 är en indikation på att vi befinner oss i en positiv trend och så här långt gör vi vårt bästa år hittills. Samtidigt har vi en komponentbrist som för närvarande begränsar vår kapacitet att producera dosapparater vilket gör att vi har en kö med nya patienter som vill påbörja behandling med Flexilev. Vi gör vårt yttersta för att lösa problemen och ge fler patienter tillgång till vår behandling." säger Jack Spira, VD Sensidose.

Denna information är sådan information som Sensidose Aktiebolag är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2022.

Om Bolaget

Sensidose marknadsför och säljer i Skandinavien en behandling för patienter med avancerad Parkinsons sjukdom. Bolagets produkt, det receptbelagda läkemedlet Flexilev®, är utformat som små mikrotabletter vilka dispenseras med Bolagets patenterade doseringssystem, doseringsapparaten MyFID®. Studier visar att mängden läkemedel, och tidpunkten då läkemedlet intas, är viktigt för att undvika större svängningar i de symtom som patienter med Parkinsons sjukdom lider av. Med Flexilev® och MyFID® möjliggör Sensidose en individualiserad och preciserad behandling som bidrar till minskade symtom och ökad livskvalitet. Behandlingen erbjuds för närvarande främst till patienter i avancerad fas av sjukdomen som ett alternativ till annan avancerad terapi t.ex. pumpbehandlingar och deep brain stimulation.

Kort om Sensidose

Sensidose är ett läkemedelsbolag som utvecklar och säljer individualiserad dosering av läkemedel för optimal medicinsk behandling av Parkinsons sjukdom. Bolaget har utvecklat det receptbelagda läkemedlet Flexilev® som doseras med hjälp av Bolagets doseringsapparat MyFID®. Sensidose ska framgent utveckla och lansera en ny doseringsapparat, ORAFID, vilken är planerad att marknadslanseras under 2023.

För mer information om Sensidose AB, vänligen kontakta:

Jack Spira, VD
jack.spira@sensidose.se
+46 (0)722 50 62 72

www.sensidose.se
www.myfid.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sensidose Aktiebolag

Prenumeration