Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-05-19 09:22:13

Tendo AB: Tendo AB Delårsrapport Q1

Tendo AB ("Tendo" eller "Bolaget") offentliggör härmed delårsrapporten för första kvartalet 2022. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida (https://www.tendoforpeople.se/). Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.

2022-01-01 - 2022-03-31 (första kvartalet)

  • Bolagets nettoomsättning uppgick till 3 KSEK (2 KSEK).
  • Rörelseresultatet uppgick till -1 068 KSEK (-718 KSEK).
  • Periodens kassaflöde uppgick till -1 224 KSEK (-678 KSEK).
  • Vid periodens utgång uppgick bolagets likvida medel till cirka 3 MSEK (2,6 MSEK).
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,29 kr (-0,20 kr).
  • Soliditeten uppgick den 31 mars 2022 till 14 % (71 %).

 

Väsentliga händelser under perioden

 

Tendo siktar mot notering på Spotlight Stock Market

Den 8 februari 2022 meddelar Tendo att de förbereder för en kapitalisering inför planerad notering på Spotlight Stock Market under våren 2022. Tendo har anlitat Sedermera Corporate Finance AB att agera finansiell rådgivare samt Markets & Corporate Law Nordic AB att agera legal rådgivare i samband med kapitaliseringen och den planerade noteringen. Nordic Issuing AB är anlitat emissionsinstitut och Shark Communication AB som kommunikationsrådgivare.

 

Tendo godkänns för notering och offentliggör prospekt

Den 11 mars 2022 meddelar Tendo att Bolaget har godkänts för notering på Spotlight Stock Market. Godkännandet är villkorat erforderlig ägarspridning samt att Tendo uppnår den lägsta gränsen i Bolagets emission av units, i enlighet med Spotlight Stock Markets regelverk.

 

Anmälningsperioden i Tendos noteringsemission inleds

Den 14 mars 2022 inleds anmälningsperioden i Bolagets emissions av units inför planerad notering på Spotlight Stock Market. Anmälningsperioden pågår till och med den 28 mars 2022. Noteringsemissionen uppgår till initialt högst cirka 18,75 MSEK, och om cirka ett år kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 11,25 MSEK genom optionsinlösen. Tendo har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser motsvarande cirka 74,3 procent av den initiala emissionsvolymen.

 

Tendo presenterar via FinWire Media

Den 17 mars 2022 presenterar Tendo via livestreamad webbsändning med FinWire Media. Investerarpresentationen är tillgänglig att titta på i efterhand här.

Tendos emission av units fulltecknad
Den 28 mars 2022 avslutas anmälningsperioden i Tendos emission av units. Noteringsemissionen tecknades till totalt cirka 18,75 MSEK, motsvarade en teckningsgrad om cirka 100 procent. Genom noteringsemissionen tillförs Bolaget cirka 18,75 MSEK före emissionskostnader och kvittning av tidigare erhållet brygglån samt dess ränta. Bolaget tillförs genom noteringsemissionen cirka 260 nya aktieägare. I samband med emissionsutfallet ingår Bolaget avtal om likviditetsgaranti med Sedermera Corporate Finance AB.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 

Tendo ingår samarbete med OIM Sweden AB

Den 4 april meddelar Tendo att Bolaget ingått ett samarbetsavtal med OIM Sweden AB om att optimera och tillverkningsanpassa Tendo OneGrip inför marknadslansering.

Handeln i Tendos aktier och teckningsoptioner inleds på Spotlight Stock Market

Den 6 april inleds handeln i Tendos aktier och teckningsoptioner på Spotlight Stock Market. Bolaget aktier handlas under kortnamnet ”TENDO” och har ISIN-kod SE0017486426. Teckningsoptioner av serie TO 1 handlas under kortnamnet ”TENDO TO1” och har ISIN-kod SE0017563893.

Tendo tecknar samarbetsavtal med ImproveMatic ApS

Den 13 april meddelar Tendo att Bolaget har tecknat ett samarbetsavtal med ImproveMatic ApS. ImproveMatic ska tillsammans med Tendo utveckla och färdigställa Bolagets kvalitetsledningssystem (QSM) i enlighet med ISO 13485.

Tendo fördjupar samarbete med Sigma Lundinova AB

Den 26 april meddelar Tendo att Bolaget fördjupar samarbetet med Sigma Lundinova AB. Lundinova ska hjälpa Bolaget med att färdigställa elektronikdesignen och fortsätta stötta arbetet kring motorstyrningen, inför kommande lansering av Tendo OneGrip.

Tendo ställer ut på NoSCos 2022

Den 28 april meddelar Tendo att Bolaget ställer ut på Nordic Spinal Cord Society – Nordiska mässan för ryggmärgsskador den 5–7 maj i Stockholm. Tendo ställer ut tillsammans med Rehabmobility, en klinik som Bolaget sedan tidigare har ett samarbete med.

VD Sofie Woge

Inledningen av 2022 har minst sagt varit händelserik och utvecklande för Tendo. Det var oerhört glädjande att se intresset för Bolaget i samband med vår notering och jag är stolt över det hårda arbete som teamet bakom Tendo har lagt ner i samband med börsintroduktionen. Att vi dessutom fulltecknades gör mig om möjligt ännu mer stolt och vi står väl rustade för vår våg mot marknadslansering. Jag känner ett starkt förtroende för vår nya styrelse som tillsattes i början av året samt vår nyrekryterade CFO, Gunnar Telhammar. Deras samlade kompetens och erfarenhet gör att jag känner mig trygg i vårt arbete framåt. Vi ser fram emot att färdigställa Tendo Onegrip, vår handske med integrerat exoskelett som assisterar personer med begränsad handfunktion till följd av ryggmärgsskada. Vi har som målsättning att lansera produkten under våren 2023 och därmed göra stor skillnad för de människor som är i behov av hjälpmedel i vardagen.

 

De samarbetsavtal som vi nyligen har ingått tar oss närmare en marknadsintroduktion samtidigt som det ledde till att vi tidigt kunde uppnå en av våra målsättningar, vilken var att tillse en mekanikingenjör och projektledare. Vårt samarbete med OIM Sweden AB är viktigt, och jag känner stort förtroende för deras kompetens som produktutvecklingspartner, tillsammans kommer vi att utveckla och anpassa tillverkningen av OneGrip. Vidare har vi ingått samarbete ImproveMatic ApS som ska hjälpa oss att färdigställa vårt kvalitetsledningssystem. ImproveMatic har gedigen erfarenhet av det regulatoriska inom medicinteknik och vi arbetar nu för att utveckla vårt kvalitetsledningssystem mot att uppfylla ISO 13485. Vi fördjupade även vårt tidigare samarbete med Sigma Lundinova AB eftersom det sedan tidigare fungerat väldigt bra och vi känner starkt förtroende för dem när de nu kommer att hjälpa oss med att färdigställa elektronikdesignen och fortsätta stötta i arbetet kring motorstyrningen av OneGrip.

 

I början av maj ställde vi ut på Nordic Spinal Cord Society – Nordiska mässan för ryggmärgsskador och det var inspirerande att möta andra yrkesverksamma med särskilt intresse för rehabilitering efter skador och sjukdomar i ryggmärgen. Tillsammans med Rehabmobility, en klinik som vi sedan tidigare har anordnat workshops med, fick vi möjlighet att träffa potentiella kunder och bekräfta att intresset för Tendo och OneGrip är stort. Vårt fokus på att skapa en produkt som först och främst ser till användaren är något som präglar hela Bolaget och därför uppskattar vi de tillfällen där vi även kan få möta potentiella användare och inspireras av dem under vår fortsatta utveckling.

 

En stor del av Bolagets interna arbete går just nu ut på att realisera och detaljbearbeta vår kommersialiseringsplan, därför är det oerhört viktigt för oss att fortsätta knyta samarbeten med partners som vi tillsammans arbetar vidare med och utvecklar OneGrip. Utöver detta planerar vi även att genomföra usabilitystudier för att fortsatt validera tekniken samt fortsätta utveckla vår relation med de kliniker i Skandinavien som vi initialt kommer rikta oss mot vid produktlansering.

 

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till teamet bakom Tendo, våra sarmarbetspartners och inte minst till våra nya investerare som är med på vår resa mot att hjälpa människor i behov av hjälpmedel för en bättre livskvalitet och självständighet. Tack för ert förtroende!

För mer information om Tendo, vänligen kontakta:
Sofie Woge, VD, Tendo
Telefon: (+46) 760 - 21 22 13
E-post: sofie@tendoforpeople.se

Kort om Tendo
Tendo är ett medicintekniskt bolag som utvecklar medicintekniska robotiserade hjälpmedel. Bolaget är i färd med att utveckla produkten Tendo OneGrip, en handske med ett s.k. integrerat exoskelett, som assisterar personer med begränsad handfunktion till följd av en ryggmärgsskada, ”SCI” (Eng. Spinal Cord Injury). Enligt styrelsens bedömning finns det för närvarande inte något motsvarande robotiserat hjälpmedel, likt Tendo OneGrip, som löser de komplexa behov som en SCI-patient har. Tendo OneGrip är planerad att marknadslanseras i Skandinavien i inledningen av 2023 och framgent siktar Bolaget mot större marknader, såsom USA och Japan.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Tendo AB

Prenumeration