Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-05-19 14:27:16

Tendo AB: Kommuniké från årsstämma i Tendo AB

Idag, den 19 maj 2022, hölls årsstämma i Tendo AB ("Tendo"). Nedan följer en resumé av de huvudsakliga beslut som fattades.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning

Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat‐ och balansräkning för räkenskapsåret 2021.

 

Resultatdisposition

Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 samt att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning.

 

Ansvarsfrihet

Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2021.

 

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter utan suppleanter samt att styrelsearvoden ska utgå med 96 600 kronor till styrelsens ordförande och 48 300 kronor vardera till övriga i bolaget ej anställda styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare beslutade stämman att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

 

Val av styrelse, styrelsesuppleanter och revisor

Stämman beslutade att omvälja Mette Gross, Bengt Söderberg, Anna-Tove Brånemark, Peter Arndt, Robin Gustafsson, Sofie Woge samt Pontus Renmarker som ordinarie styrelseledamöter samt att nyvälja Henrik Nilsson. Mette Gross omvaldes till styrelseordförande. Stämman beslutade även att till revisor omvälja Mazars AB representerad av auktoriserade revisorn Helene Sjöström.

 

Beslut om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

 

Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till ska sammanlagt uppgå till högst 20 procent av totalt antal utestående aktier i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet.

 

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget.

 

Beslut om antagande av principer för utseende av valberedning och instruktioner för valberedningens arbete

Stämman beslutade vidare om principer för utseende av valberedning och instruktioner för valberedningens i enlighet med förslagen i kallelsen.

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram i form av kvalificerade personaloptioner (”KPO”) för anställda

Stämman beslutade om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda i bolaget genom utgivandet av högst 78 690 personaloptioner som tilldelas deltagarna vederlagsfritt. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i bolaget till ett lösenpris uppgående till 13,5 SEK. Tilldelning av personaloptioner till deltagare i programmet ska ske senast 30 juni 2022. De tilldelade personaloptionerna tjänas in under 36 månader från tilldelningsdagen och får endast utnyttjas för förvärv av nya aktier om deltagaren fortfarande är anställd i bolaget och övriga förutsättningar för kvalificerade personaloptioner enligt inkomstskattelagen är uppfyllda. Deltagaren kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden från intjänandetidens utgång till och med den 30 september 2025.

 

För att möjliggöra bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet beslutade stämman även om riktad emission till bolaget, eller ett av bolaget helägt dotterbolag, om högst 78 690 teckningsoptioner.

 

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram i form av kvalificerade personaloptioner (”KPO”) för styrelseledamöter

Stämman beslutade om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter i bolaget genom utgivandet av högst 157 380 personaloptioner som tilldelas deltagarna vederlagsfritt. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i bolaget till ett lösenpris uppgående till 13,5 SEK. Tilldelning av personaloptioner till deltagare i programmet ska ske senast 30 juni 2022. De tilldelade personaloptionerna tjänas in under 36 månader från tilldelningsdagen och får endast utnyttjas för förvärv av nya aktier om deltagaren fortfarande är anställd i bolaget och övriga förutsättningar för kvalificerade personaloptioner enligt inkomstskattelagen är uppfyllda. Deltagaren kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden från intjänandetidens utgång till och med den 30 september 2025.

 

För att möjliggöra bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogrammet beslutade stämman även om riktad emission till bolaget, eller ett av bolaget helägt dotterbolag, om högst 157 380 teckningsoptioner.

För mer information om Tendo, vänligen kontakta:
Sofie Woge, VD, Tendo
Telefon: (+46) 760 - 21 22 13
E-post: sofie@tendoforpeople.se

Kort om Tendo
Tendo AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar medicintekniska robotiserade hjälpmedel till personer med funktionsnedsättningar i händerna. Bolagets första produkt, Tendo OneGrip, är en handske med integrerat exoskelett som ger styrka och rörlighet i händerna till personer med begränsad, eller saknad handfunktion till följd av en ryggmärgsskada. Bolaget är beläget i Lund i Sverige. Tendo AB är noterat på den svenska Spotlight Stock Market. Mer information på www.tendoforpeople.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Tendo AB

Prenumeration