Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-05-25 08:30:00

Sensidose Aktiebolag: Sensidose publicerar delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022

Väsentliga händelser under första kvartalet (jan-mar) 2022

  • Den 10 januari 2022 hölls extra bolagstämma varvid styrelsens förslag om att göra bolaget publikt godkändes. Extra bolagsstämma gav även styrelsen bemyndigande att genomföra nyemission.
  • Vid styrelsemöte i Sensidose den 11 mars 2022 beslutades att ansöka om upptagande till handel av Bolagets aktier på Spotlight. I samband med noteringen inbjöds befintliga aktieägare samt allmänheten, i enlighet med villkoren i memorandum (tillgänglig på bolagets hemsida), att förvärva units (aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner) i Sensidose till en kurs om 10,70 SEK per unit (2 st aktier och en vederlagsfri teckningsotion TO1). 

Väsentliga händelser efter rapportperioden

  • Den 19 april 2022 till den 3 maj 2022 ägde anmälningsperioden, utan företrädesrätt för befintliga aktieägare, rum för Bolagets nyemission i samband med notering på Spotlight stock market. Nyemissionen fulltecknades vilket innebar att emissionen tillförde Sensidose cirka 24,2 MSEK före emissionskostnader och kompensation till brygglånegivare om 1,5 MSEK för tidigare erhållet brygglån om 7,5 MSEK. Brygglån och kompensation kvittas i sin helhet mot units. Aktiekapitalet ökade med 4 530 000 SEK, från 7 428 651 SEK till 11 958 651 SEK. Antalet aktier i Bolaget ökade med 4 530 000, från 7 428 651 aktier till 11 958 651 aktier, envar med ett kvotvärde om 1,00 SEK per aktie.
  • Den 12 maj inleddes handeln i Bolags aktier och teckningsoptioner på Spotlight Stock Market.
  • Det har i övrigt inte förekommit några väsentliga händelser efter rapportperioden.
2022
jan-mar
2021
jan-mar
2021
jan-dec
Rörelsens intäkter, tkr 2 067 1 443 7 818
Rörelseresultat, tkr -2 083 -1 026 -3 725
Resultat efter skatt, tkr -2 188 -1 118 -4 038
Balansomslutning, tkr 23 049 18 868 15 701
Periodens kassaflöde, tkr 5 757 4 271 1 551
Likvida medel, tkr 11 514 8 477 5 757
Resultat per aktie -0,29 -0,17 -0,58
Eget kapital per aktie (SEK)  0,77 1,69 1,07
Soliditet, % 24,9% 57,4% 50,4%

VD kommenterar

Sensidose har startat en tillväxtresa med tre tydliga delar - expansion på befintliga marknader, geografisk expansion och lansering av den nya doseringsapparaten. Tack vare den kapitalisering som genomfördes inför noteringen på Spotlight Stock Market är vi väl rustade för att fortsätta framåt på alla tre områden och jag är stolt över att redan kunna rapportera om framgångar på befintliga marknader.

Redan sista kvartalet 2021 visade bolaget på en stark försäljningsökning jämfört med 2020 och trenden fortsatte in i första kvartalet 2022 som blev vårt bästa någonsin. Sett till de fyra första månaderna ökade försäljningen med 27% jämfört med samma period 2021 (jan-april) och därmed är försäljningen vårt bästa tertial hittills.

Försäljningsmässigt är annars halvledarbristen ett orosmoment. Först när vi löst den kan vi producera nya apparater för att möta den efterfrågan som finns på vår Parkinsonbehandling. Målsättningen är att de patienter som står i kö skall kunna påbörja behandling under året och att det då avspeglas i vår försäljning.

Arbetet med utvecklingen av vår nya förenklade dosautomat ORAFID, för individuell dosering av Flexilev® i både tidig och sen fas av sjukdomsförloppet av Parkinsons sjukdom, fortskrider enligt plan och vi har redan genomfört användartester av ett par prototyper. Likaså går arbetat med marknadsexpansionen av befintlig produkt framåt och vi ser med tillförsikt fram emot fortsättningen av utvecklingsarbetet!

På utgiftssidan har vi haft större kostnader jämfört med 2021 för utvecklingsarbete dels på kvalitetssidan och dels kopplat till halvledarbristen. Vad gäller kvalité närmar vi oss slutet på övergången från det äldre regulatoriska regelverket MDD till det nya MDR och vi siktar på inlämning av ansökan i slutet av maj. Vad gäller halvledarbristen så arbetar vi på parallella spår där det ena är att få tag på den saknade komponenten och den andra är att utveckla en mjukvara som passar med andra, tillgängliga, komponenter. I övrigt är vår kostnad i enlighet med budget och nivå med tidigare år.

Jag vill avsluta med att rikta ett stort tack till alla som har valt att investera i Sensidose i samband med att vi noterats på Spotlight Stock Market. Med en fulltecknad emission i bagaget kommer vi snabbare kunna erbjuda betydligt fler patienter en individualiserad och optimal behandling mot Parkinsons sjukdom. Noteringen har också haft effekt på kännedomen om vår behandling och fler patienter och läkare har upptäckt vårt icke invasiva alternativ till pumpbehandling och vi har flera patienter som väntar på att komma igång med sin behandling med Flexilev och MyFid.

Sollentuna den 25 maj 2022.

Jack Spira, VD Sensidose AB

För mer information, vänligen kontakta

VD, Jack Spira
Telefon: +46 10 707 73 80

info@sensidose.se
www.sensidose.se

Delårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida:

https://sensidose.se/sv/finansiella-rapporter/

Framåtriktad information


Denna delårsrapport kan innehålla framtidsinriktade uttalanden, som utgör subjektiva uppskattningar och prognoser inför framtiden. Framtidsbedömningarna gäller endast per det datum de görs och är till sin natur, liksom forsknings- och utvecklingsverksamhet inom bioteknikområdet, förenade med risker och osäkerhet. Med tanke på detta kan verkligt utfall komma att avvika betydligt från det som beskrivs i detta pressmeddelande.

Pressmeddelandet har ingivits för publicering av VD Jack Spira kl. 08.30 (CET) den 25 maj 2022

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sensidose Aktiebolag

Prenumeration