Hem

Reports

Publicerat: 2022-05-25 08:30:00

Sustainion Group AB: Delårsrapport januari - mars 2022

"Sustainion växer vidare med ytterligare förvärv"

Sammanfattning av perioden januari 2022 - mars 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 27 746 TSEK (11 160), en tillväxt om 148,6 procent (1 824,2)
  • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3 924 TSEK (1 498), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 14,1 procent (13,4)
  • Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 1 714 TSEK (914)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,00 kr (0,00)
  • Soliditet 46,8 procent (62,7)

Händelser under perioden januari 2022 - mars 2022

  • Den 28 februari 2022 förvärvade Sustainion Group 100 procent av aktierna i EWF Eco AB, med dotterbolaget EWF Rental AB, verksamt inom Smart City för hållbara stadsmiljöer. Förvärvet gjordes dels genom en riktad nyemission om 12 miljoner aktier, beslutad enligt bolagsstämmans bemyndigande till styrelsen den 26 maj 2021, och dels genom kontant betalning till ett sammanlagt värde om preliminärt 25 MSEK.
  • Den 31 mars 2022 beslutade styrelsen i Sustainion Group att nyttja optionen att förvärva resterande 9,9 procent av aktierna i EHC Teknik AB varpå man därefter äger 100 procent av bolaget.

VD har ordet

Sustainion växer vidare med ytterligare förvärv!

Året har börjat bra och vi växer vidare med ytterligare ett förvärv. Detta trots utmaningar i omvärlden såsom störningar i leveranser och fördröjt genomslag av våra prisökningar mot kund, vilket i viss utsträckning binder kapital och påverkar lönsamheten. Våra bolag har fortsatt visat att man med ett fokuserat arbete lyckas tackla utmaningarna i omvärlden och vi når ett EBITDA i Q1 om 3,9 MSEK vilket ger en EBITDA-marginal om 14,1 procent. Därmed fortsätter vi leverera över koncernens mål om 12 procents EBITDA-marginal.

En av kvartalets höjdpunkter var då vi den 28 februari förvärvade 100 procent av aktierna i EWF Eco, med dotterbolaget EWF Rental, verksamt inom Smart City för hållbara stadsmiljöer. EWF är marknadsledande för smart sophantering och återvinning, i det publika rummet i Norden. Bolaget är återförsäljare av Bigbelly med över 6000 aktiva enheter, en smart uppkopplad soptunna som är solcellsdriven och komprimerar soporna på plats. På så sätt möjliggörs större kapacitet och färre tömningar utan behov av anslutning till elnät. Fördelarna blir en hållbar stadsmiljö med sänkta kostnader för tömning, ökad effektivitet i kundens verksamhet och en renare miljö.

Förvärvet gjordes genom en riktad nyemission om 12 miljoner aktier och en kontant betalning till ett sammanlagt värde om 27,9 MSEK. Vi välkomnar EWF Ecos alla medarbetare till koncernen och ser fram emot utveckla verksamheten tillsammans.

Förvärvet görs som ett led i Sustainions satsning på Smart City där en stad på bästa möjliga sätt kombinerar digitala lösningar med transport och energi för att nå en helhetssyn som leder till bättre resursanvändning och mindre utsläpp. Smart City blir nu ett nytt område som Sustainion kommer att fortsätta att satsa inom. En av EWFs styrkor är att man är etablerad hos mer än 230 kommuner i Norden och har en etablerad
säljorganisation med möjlighet att erbjuda fler produkter i framtiden.

Tydliga synergier finns med koncernbolaget Vindico Security som säljer säkra laddskåp för bl.a. elcykelbatterier till samma kundsegment som EWF.

Under kvartalet reglerades även tilläggsköpeskillingen i EHC Teknik och den 31 mars beslutade vi också att nyttja optionen att förvärva resterande 9,9 procent av aktierna i bolaget. Efter det äger Sustainion nu 100 procent av aktierna i 4 av 5 dotterbolag. I Elpro äger vi hittills 51 procent av aktierna och har bindande avtal om att öka till 70 procent under 2024 och 2025.

Med ett genomfört bolagsförvärv hittills i år tittar vi nu vidare på lämpliga kompletterande förvärv där tydliga synergier finns med befintliga bolag. Vi börjar se att rådande omvärldsfaktorer, ett osäkert börsklimat och räntehöjningar gör det allt svårare för bolag att attrahera extern finansiering. Det kan skapa möjligheter för Sustainion som med ett attraktivt erbjudande, stabilt kassaflöde och en stark ägarkrets ses som en trygg hamn.

Med lönsamma bolag i koncernen, spännande bolag i pipeline och en marknadssituation som kan skapa nya möjligheter så ser jag fram emot fortsättningen på 2022 tillsammans med alla tidigare och nya medarbetare!

Brodde Wetter, VD och koncernchef Sustainion Group AB

Se hela rapporten.

Denna information är sådan information som Sustainion Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2022 klockan 08:30 CET.


För ytterligare information:
Brodde Wetter

VD och koncernchef
Sustainion Group AB
070-799 78 72
brodde.wetter@sustainion.se


Kort om Sustainion Group:
Sustainion Group AB investerar i teknikbolag för en säker och hållbar framtid. Verksamheten bedrivs idag i fem dotterbolag:
- Vindico Security AB, som marknadsför och säljer säkra laddskåp
- EHC Teknik AB, som tillverkar och utvecklar partikelfilter och avgasfilter för fordon som används i inomhusmiljö
- EnviroClean Sweden AB, som tillverkar och utvecklar gas- och rökanalysatorer
- Elpro i Alingsås AB, som är verksamt inom avancerade automationslösningar
- EWF Eco AB, som säljer produkter inom segmentet Smart City såsom den smarta soptunnan Bigbelly
Sustainion Group har även en minoritetspost i intressebolaget eSite Power Systems AB och är listat på Spotlight Stock Market med tickern SUSG
Läs mer på:
www.sustainion.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sustainion Group AB

Prenumeration