Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-05-25 08:45:14

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB: Kommuniké från årsstämma

Vid AlphaHelix Molecular Diagnostics AB’s årsstämma i Nacka den 24:e maj beslutades i enlighet med styrelsens förslag; enligt nedan:

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Ulrica Karlsson, Mikael Havsjö, Artur Aira och Neven Zoric samt nyvalde Joakim Grånemo. Baker Tilly Umeå AB valdes till revisor för tiden intill dess att ordinarie årsstämman hållits år 2023, och revisionsbolaget har utnämnt Åsa Dahlgren som huvudansvarig revisor.

Det beslutades att ett arvode om 50 000 kr ska utgå till ledamot som inte är anställd i bolaget samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen fastställdes och det beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 samt att årets förlust balanseras i ny räkning.

Årsstämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma besluta om nyemission av sammantaget högst 12 679 780 aktier. Nyemitterade aktier skall kunna tecknas med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare och betalas kontant eller mot apport.

Mikael Havsjö, VD

070 788 12 08

mikael.havsjo@alphahelix.com

Ulrica Karlsson, ordförande

073 800 1259

Ulrica.karlsson@alphahelix.com

AlphaHelix Molecular Diagnostics AB (publ) utvecklar inom dotterbolaget AlphaHelix

Technologies AB instrument för snabba DNA-analyser. Dotterbolaget Techtum Lab AB är en

etablerad distributör av laboratorieinstrument och förbrukningsvaror sedan 1975.

Dotterbolaget Cybergene är pionjärer inom QF-PCR baserad fosterdiagnostik.

Läs mer hos Cision
Läs mer om AlphaHelix Molecular Diagnostics AB

Prenumeration