Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-05-25 21:31:13

Sustainion Group AB: Kommuniké årsstämma 2022-05-25

Enligt kallelse publicerad den 26 april 2022 avhölls årsstämman i Sustainion Group AB, org. Nr. 556405-9367, den 25 maj 2022 i Göteborg.

Vid årsstämman fattades beslut enligt nedan. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.sustainion.se.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning. Stämman beslutade vidare att överföra bolagets fria egna kapital i en ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2021-01-01 till 2021-12-31.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska uppgå till 6 ledamöter utan några suppleanter.
Följande personer valdes av stämman till styrelse:

-          Magnus Greko                - Omval
-          Ewa Linsäter                   - Omval
-          Göran Nordlund              - Omval
-          Henrik Pålsson               - Omval
-          Carl Schneider                - Omval
-          Brodde Wetter                 - Omval

Stämman beslutade även att välja Frejs Revisorer AB som revisionsbolag med huvudansvarig revisor Jonas Hann.

Fastställande av arvoden för styrelsen och revisorn

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 48 300 kronor till den externa styrelseledamoten Ewa Linsäter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Övriga styrelseledamöter som även är större aktieägare i Bolaget ska inte erhålla något styrelsearvode. Vidare beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigade kring företrädesemission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av totalt högst tio (10) procent av totalt antal utestående aktier i Bolaget vid tidpunkten för emissionsbeslutet. Sådan emission kan göras i samband med företagsförvärv eller för att finansiera framtida expansion.

Vid stämman var ca 59 procent av Sustainions aktier och röster representerade.

Göteborg den 25 maj 2022

Styrelsen


För ytterligare information:
Brodde Wetter

VD och koncernchef
Sustainion Group AB
070-799 78 72
brodde.wetter@sustainion.se


Kort om Sustainion Group:
Sustainion Group AB investerar i teknikbolag för en säker och hållbar framtid. Verksamheten bedrivs idag i fem dotterbolag:
- Vindico Security AB, som marknadsför och säljer säkra laddskåp
- EHC Teknik AB, som tillverkar och utvecklar partikelfilter och avgasfilter för fordon som används i inomhusmiljö
- EnviroClean Sweden AB, som tillverkar och utvecklar gas- och rökanalysatorer
- Elpro i Alingsås AB, som är verksamt inom avancerade automationslösningar
- EWF Eco AB, som säljer produkter inom segmentet Smart City såsom den smarta soptunnan Bigbelly
Sustainion Group har även en minoritetspost i intressebolaget eSite Power Systems AB och är listat på Spotlight Stock Market med tickern SUSG
Läs mer på:
www.sustainion.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Sustainion Group AB

Prenumeration