Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-05-25 22:30:00

Wicket Gaming AB: Årsstämma i Wicket Gaming AB

Årsstämma i Wicket Gaming AB har hållits i dag i Stockholm. Årsstämman genomfördes genom förhandsröstning med stöd av lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Årsredovisning och ansvarsfrihet

Resultaträkning och balansräkning för bolaget fastställdes, styrelsens förslag till resultatdisposition godkändes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Val av styrelse, styrelseordförande och beslut om arvoden

Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Erik Nerpin, Eric De Basso, Markus Söderlund och Benn Harradine.

Erik Nerpin omvaldes till styrelseordförande.

Styrelsearvodet fastställdes till ett årligt belopp om totalt 225 000 SEK varav ordföranden ska erhålla 150 000 kronor och den ledamot som inte är anställd i koncernen ska erhålla 75 000 kronor.

Val av revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor och har meddelat att auktoriserade revisorn Robert Nyholm kommer att fortsätta vara huvudansvarig revisor. Revisorerna ska erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Beslut om principer för tillsättande av valberedning

Stämman beslutade om principer för tillsättande av valberedning.

Beslut om bemyndigande att besluta om nyemission

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till att avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske är att möjliggöra för bolaget att resa rörelsekapital. Om bemyndigandet utnyttjas för emission utan företrädesrätt för aktieägarna och med kontant betalning eller kvittning, ska antalet aktier som emitteras sammantaget inte överstiga 20 procent av antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningens gränser avseende aktiekapitalet och utestående aktier. Enligt de nya bestämmelserna ska aktiekapitalet vara lägst 6 000 000 SEK och högst 24 000 000 SEK och att antalet aktier ska vara lägst 6 000 000 och högst 24 000 000.

Beslut om incitamentsprogram i form av personaloptioner

Stämman beslutade att införa ett incitamentsprogram i form av högst 280 000 personaloptioner som ska tilldelas bolagets fem nuvarande befattningshavare med 56 000 personaloptioner vardera. Varje personaloption ger rätt att förvärva en aktie i bolaget till ett pris motsvarande 140 procent av den volymvägda genomsnittliga aktiekursen på Spotlight under perioden 26 maj – 10 juni 2022. Personaloptionerna tilldelas vederlagsfritt. Rätt att utnyttja personaloptionerna förutsätter att innehavaren fortsatt är anställd/verksam i bolaget under intjänandeperioden som löper 25 maj 2022 – 30 juni 2025. Personaloptionerna kan utnyttjas för förvärv av aktier i Bolaget under perioden 1 juli – 15 september 2025.

Stämman beslutade vidare om emission av högst 368 000 teckningsoptioner, varav 280 000 teckningsoptioner ska emitteras för att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i personaloptionsprogrammet och 88 000 teckningsoptioner ska emitteras för säkring av, i förekommande fall, bolagets exponering mot kostnader för sociala avgifter som kan uppstå till följd av utnyttjandet av personaloptioner.  Om samtliga 368 000 teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier inom ramen för personaloptionsprogrammet kommer de nyemitterade 368 000 aktierna utgöra ca 5,55 procent av bolagets aktiekapital förutsatt att inga aktier emitterats under personaloptionsprogrammets löptid.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Wicket Gaming AB

Prenumeration