Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-05-30 15:45:00

Micropos Medical AB: Kommuniké från årsstämma i Micropos Medical AB

Vid årsstämma i Micropos Medical AB (publ), org.nr. 556648-2310, den 24 maj 2022 fattades bland annat följande beslut. För mer information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.micropos.se

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde moderbolagets och koncernens resultaträkning, resultatdisposition och styrelseledamöterna och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Röstlängden på stämman representerades av 13 698 039 antalet röster, vilket motsvarar 11% av totalt utestående aktier.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2021

  • Arvode styrelse och revisorer
  • Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen för 2022 ska utgå med totalt 500 Tsek kronor varav 200 Tsek till ordförande och 100 Tsek kronor till övriga styrelseledamöter.
  • Årsstämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning. 
  • Val av styrelse och revisor
  • Årsstämman beslutade att antalet av årsstämman utsedda styrelseledamöter ska vara 4 ordinarie styrelseledamöter och inga suppleanter. Årsstämman beslutade också val av RSM som revisionsbyrå.
  • Beslut om optioner
  • Stämman beslutade att bolaget skall utge högst 1 000 000 teckningsoptioner (om 240 000 till styrelsen och 760 000 till bolagets ledning och nyckelpersoner) i enlighet med styrelsens förslag och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Teckningsoptionerna kan tecknas av nyckelpersoner och styrelseledamöter. Optionspriset fastställdes till 19 öre och lösenpriset till 7 kr med en lösen senast 30/6 2026.
  • För mer information, vänligen kontakta: Thomas Lindström, VD Micropos Medical AB.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Lindström, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05, info@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) utvecklar och säljer produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets produkt Raypilot® är framtagen för att säkerställa en förbättrad precision vid strålbehandling av prostatacancer. Med en ökad precision kan man på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska och behandlingstiden kortas. Raypilot® kan liknas vid ett GPS-system och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara. Raypilot® med förbrukningsvarorna Hypocath®  och Viewcath är CE-märkta och FDA godkända för Europeisk- respektive USA användning.

Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.
Välkommen att följa Bolaget på LinkedIn eller på www.micropos.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Micropos Medical AB

Prenumeration