Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-05-30 18:23:34

Spacett AB: SPACett har ingått avtal om att förvärva Tura Scandinavia AB – en ledande nordisk distributör av tillbehör inom konsumentelektronik

Spacett AB (”SPACett”) har ingått ett avtal om att förvärva samtliga aktier i Tura Scandinavia AB (”Tura”) från Voxson Carl L Eriksson AB (”Voxson”). Tura är en ledande nordisk distributör av tillbehör inom konsumentelektronik med en bred produktportfölj av egna och distribuerade varumärken. Turas1 nettoomsättning 2021 uppgick till drygt 876 MSEK2 med ett EBITDA om 78 MSEK. SPACett förvärvar aktierna i Tura till ett marknadsvärde om cirka 240 MSEK3, vilket finansieras med aktier samt kontanter om 26 MSEK. Transaktionen motsvarar en värdering av Tura om P/E 44.

”SPACett har sedan noteringen den 27 december 2021 utvärderat ett flertal bolag och är oerhört glada över att kunna presentera förvärvet av Tura Scandinavia AB. Tura är ett familjelett bolag av högsta kvalitet med starka marginaler och fina tillväxtmöjligheter. Navet i Turas verksamhet är det högteknologiska lagret i Nässjö där det finns tillgänglig kapacitet för vidare tillväxt med egna eller externa varumärken. Vår bedömning är att Tura som noterat bolag kan accelerera sin tillväxt både organiskt och via förvärv. Vi är därför glada att Tura valde en notering via SPACett och är övertygade om att Tura kommer att kunna skapa aktieägarvärde i noterad miljö.” Marcus Bonsib, VD SPACett.

Nyckelfakta avseende Tura

 • Tura har en balanserad mix av distribuerade varumärken som ger konkurrenskraftig skala och egna varumärken med höga bruttomarginaler.
 • Erfaren och säljfokuserad ledning som verkat i branschen under många år.
 • Underliggande marknad, som gynnas av digitaliseringstrenden, med en förväntad tillväxt om ca 8 % per år (CAGR) till 20255.
 • Modern, högautomatiserad och välinvesterad logistikanläggning, med kapacitet att addera ytterligare produkter och volym.
 • Unik plattform för att förvärva och integrera bolag eller varumärken. Tydliga möjligheter till konsolidering finns och Tura kommer initialt att fokusera på bolag eller varumärken som omsätter upp till cirka 200 MSEK.
 • Grundarfamiljen, som via Voxson Carl L Eriksson AB blir huvudägare efter transaktionen, är långsiktiga och kapitalstarka.

Finansiella nyckeldata avseende Tura

 • Nettoomsättningen 2021 var 876 MSEK med en EBITDA-marginal om 8,9 %, vilket är en marginal som är väsentligt högre än för jämförbara bolag.
 • Jan-april 2022 var tillväxten 4 % med en EBITDA om 20 MSEK (19 MSEK samma period föregående år).
 • Bruttomarginalen uppgick 2021 till 20 % och jan-apr 2022 till 21%.
 • Per den 31 mars 2022 hade Tura en nettoskuld om 106 MSEK och ett eget kapital om 255 MSEK.
 • Omsättningstillgångar, inklusive en kassa om ca 50 mkr, uppgick per den 31 mars 2022 till 532 MSEK och kortfristiga skulder, inklusive factoringskuld om 122 mkr, uppgick till 256 MSEK den 31 mars 2022.
 • Finansiell målsättning: Årlig tillväxt om 10-15 % organiskt och via förvärv med en EBITDA-marginal om cirka 8 %.

Turas ledning

Stefan Eriksson, VD. Verksam inom Tura Scandinavia sedan 1988 och tillhör ägarfamiljen.

Mats Almgren, CFO. Anställd sedan 2011.

Peter Olsson, vice VD och säljchef. Anställd sedan 1999.

Pär Eriksson, COO. Verksam i Tura sedan 1990 och tillhör ägarfamiljen.
 

Per Nilsson, grundare av SPACett och styrelseledamot: ”Med förvärvet av Tura uppnår vi målsättningen för SPACett – att förvärva ett bolag av hög kvalitet, som gynnas av digitaliseringstrenden, som kan skapa värde över tid och som vi vill vara delägare i länge. Teamet bakom Tura har under lång tid visat att de kan utveckla verksamheten såväl organiskt som genom integration av förvärv och är nu redo att ta verksamheten till nästa nivå. Genom noteringen kommer Tura över tid att få en rättvisande värdering som skapar möjligheter för att använda aktien som betalningsmedel vid förvärv och nå institutionella investerare.”

Stefan Eriksson, VD och ägare till Tura Scandinavia AB: ”Vi har med framgång drivit Tura i onoterad miljö sedan bolaget grundades 1976. Tura har utvecklats till en av de större aktörerna i Norden och nu är tiden inne att notera bolaget. Vi ser vilka möjligheter det kan skapa för ett bolag som vårt. Vi har en unik plattform för att förvärva bolag eller varumärken med bra bruttomarginaler och relativt snabbt integrera dem i Turas struktur. Förutom att växa organiskt genom nya egna varumärken eller nya distributionskontrakt är vår ambition är att genomföra 1-3 förvärv om året, vilket ska öka tillväxten och lönsamheten.”

Transaktionen i sammandrag

 • Den totala köpeskillingen för aktierna uppgår till 240 MSEK och erläggs genom en kombination av 26 MSEK i kontanter och 42,8 miljoner nyemitterade aktier i SPACett, motsvarande 5 kr per aktie.
 • Efter transaktionen kommer säljaren Voxson äga 87 % av aktierna i SPACett.
 • Förvärvet är bland annat villkorat av ett godkännande från en majoritet av SPACetts aktieägare vid årsstämman, som ska hållas den 30 juni 2022, samt att Spotlight Stock Markets (”Spotlight”) därefter ger sitt slutliga godkännande. Spotlight har gett ett preliminärt godkännande för noteringen av Tura Scandinavia AB, vilket dock inte utgör en garanti för ett slutligt godkännande. Större aktieägare samt SPACetts ledning och styrelseledamöter, som tillsammans representerar totalt cirka 53% av kapital och röster i SPACett innan förvärvet, har oåterkalleligt åtagit sig att stödja förvärvet och att rösta för dess genomförande på årsstämman.
 • I samband med förvärvet ska SPACett, i enlighet med Spotlights regelverk, genomgå en noteringsprocess för att säkerställa att bolaget, efter Förvärvet, uppfyller Spotlights noteringskrav.
   
 • Hela transaktionen förväntas vara genomförd under tredje kvartalet 2022.  
   
 • Voxson har åtagit sig att ingå ett så kallat lock-up avtal och inte avyttra aktier under en tidsperiod om 12 månader från och med tillträdesdagen. Efter 6 månader från och med tillträdesdagen, med nuvarande styrelse i Spacetts medgivande, får dock Säljaren anlita en fondkommissionär eller investment bank för att utreda möjligheten och sedermera exekvera försäljning av aktier motsvarande maximalt 20 % av Säljarens innehav till institutionella investerare.
   
 • Voxson har erhållit dispens från budplikt från Aktiemarknadsnämnden.
   

  Årsredovisningen för Tura Scandinavia AB för 2021 kommer när den är reviderad publiceras på www.spacett.se samt en presentation av Turas verksamhet. Mer information kring transaktionen och aktieägares rättigheter kommer att publiceras senast med kallelsen till årsstämman.

  Denna information är sådan information som Spacett AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 maj 2022 kl. 18.15 CET.
   

  För mer information, vänligen kontakta:

  Marcus Bonsib VD Spacett AB

  +46 721 82 72 90

  marcus@spacett.se

  Stefan Eriksson VD Tura Scandinavia AB

  +46 733 51 52 71

  stefan.eriksson@turascandinavia.com

  Spacett AB är ett förvärvsbolag som avser att förvärva ett onoterat rörelsedrivande bolag som skall växa och skapa värde i noterad miljö.

   

  [1] Genomgående i pressmeddelandet avses koncernsiffror för Tura.

  [2] Finansiella siffror avseende 2021, mars 2022 samt april 2022 är ej reviderade.

  [3] Baserat på en aktiekurs i SPACett om 5 kr per aktie.

  [4] Beräknat på resultat efter finansiella poster med avdrag för bolagsskatt om 20,6 %.

  [5] Källa: ledning för Tura, Statista och Allied Market Research

  Viktig information
  Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

  Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i SPACett i någon jurisdiktion, varken från SPACett eller från någon annan. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (" Securities Act "), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

  Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

  Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Inget prospekt kommer att upprättats i samband med den emission som beskrivs i detta pressmeddelande. Emissionen utgör inte ett erbjudande till allmänheten. I samtliga medlemsstater i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (” EES ”), är detta pressmeddelande ämnat för och riktar sig enbart till ”kvalificerade investerare” i den medlemsstaten i enlighet med definitionen i Prospektförordningen.

  I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endas t att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

  Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera alla risker (direkta eller indirekta) som kan vara kopplade med en investering i aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information om Bolaget eller Bolagets aktier. 

  Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende emissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

  Framåtriktade uttalanden

  Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade ut talandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller noteringsregler.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Spacett AB

Prenumeration