Hem

Reports

Publicerat: 2022-05-31 05:00:00

European Institute of Science AB: EURIS Delårsrapport 2022 Q1 1 jan - 31 mar 2022

·    Nettoomsättningen för perioden jan-mar 2022 uppgick till 107 (115) tSEK.
·    Resultat per aktie för perioden jan-mar 2022 uppgick till -0.01 (-0.01) SEK.
 

European Institute of Science ABs affärskoncept bygger på att förse den veterinära hälso- och sjukvårdsmarknaden med kvalitetsfulla egna och externa produkter som bidrar till ökad effektivitet, och som i förlängningen leder till lägre kostnader för kunderna och förbättrad vårdkvalitet för kundernas patienter. Bolaget redovisar för perioden 2022-01-01 till 2022-03-31 rörelseintäkt­er om 107 (115) tSEK. Därav ut­gjorde försäljning egna produkter 98 (113) tSEK, samt försäljning externa produkter 8 (2) tSEK. Resultatet uppgick till -719 (-634) tSEK, mot­svarande -0.01 (-0.01) SEK per aktie. Resultatförsämringen jämfört med motsvarande period föregående år förklaras främst av ökade rörelsekostnader på grund egen utveckling av nya blodtest.Likvida medel upp­gick 2022-03-31 till 2 355 (747) tSEK. Det egna kapitalet uppgick till 2 702 (5 316) tSEK motsvarande 0.03 (0.06) SEK per aktie. Soliditeten vid rapport­periodens slut uppgick till 92 (93) %.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Inga övrigt viktiga händelser har inträffat efter perioden.


VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

Inga övrigt viktiga händelser har inträffat efter perioden.
 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att rapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. 

Lund den 31:e maj 2022


Lars-Olof Hansson (ordförande)     Kirstin Kriz (ledamot)     Dario Kriz (ledamot & VD)    Rikard Krook (ledamot)
        

Tel: 0706-79 18 00 IDEON Science Park, Ideongatan 1A, 223 70 Lund    
            
Kontaktperson:  Doc. dr. Dario Kriz

Rapporten har ej granskats av bolagets revisor.          


Denna information är sådan information som European Institute of Science AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31:e maj 2022.


Denna information är sådan som Euris är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-31 05:00 CET.

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Ideongatan 1A

IDEON Science Park, SE-223 70,  LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida:  http://www.euris.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om European Institute of Science AB

Prenumeration