Hem

Reports

Publicerat: 2022-05-31 17:15:22

Provide IT Sweden AB: Bokslutskommuniké 2021/2022

FINANSIELL ÖVERSIKT KVARTAL 4 2021/2022

1 januari - 31 mars 2022. 

Totala intäkter uppgick till 6 260 (6 560*) TSEK. 

Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till 730 (488) TSEK.

Resultat efter skatt uppgick till 577(383*) TSEK. Skattekostnad är schabloniserad. Resultat per aktie uppgick till 0,087 (0,057*) SEK.

FINANSIELL ÖVERSIKT HELÅR APRIL 2021 - MARS 2022

1 april 2021 – 31 mars 2022. 

Totala intäkter uppgick till 25 276 (24 810*) TSEK. 

Rörelseresultat efter avskrivningar exklusive sociala avgifter för aktiegåva* uppgick till 4 501 (1 588) TSEK.

Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till 2 898(3 987) TSEK.

Resultat efter skatt uppgick till 2 293(3 127*) TSEK. Skattekostnad är schabloniserad. Resultat per aktie uppgick till 0,344 (0,469*) SEK.


Styrelsen föreslår att utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021/2022 motsvarande vinsten efter skatt.

*Under perioden januari-mars 2021 och räkenskapsåret 2020/2021 minskade resultatet med 404 tkr på grund av att en kund försatts i konkurs med en skuld till bolaget. Samt nedskrivningar av kundfordringar. Detta kommunicerades 27 augusti 2021.

HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET 

Inga väsentliga händelser under kvartalet.

HÄNDELSER EFTER FJÄRDE KVARTALET

Provide IT Sweden AB (publ) meddelade att bolaget har utsett Mangold Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie. Syftet med likviditetsgarantin är att förbättra likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs. Uppdraget påbörjas under vecka 22 2022.

VD HAR ORDET

Räkenskapsårets sista kvartal, januari-mars 2022, resulterade i en lägre nettoomsättning än jämförande period.

I föregående kvartalsrapport meddelade bolaget att byråns säljavdelning inte har genererat försäljning enligt plan samt att bolaget har varit tvungna att införa nedskärningar i byråns säljpersonal och rekrytering inom affärsområdet Consulting.

Vi har tidigare kommunicerat att vi har svårt att rekrytera erfarna systemutvecklare till affärsområdet Consulting. Detta är den stora flaskhalsen i affärsområdet, sedan är det en betydligt lättare process att hitta kunduppdrag till systemutvecklarna på grund av en stark efterfråga för systemutveckling. Bolaget har under kvartalet april-juni 2022 förändrat sin rekryteringsprocess framgångsrikt. Rekryteringsarbetet har hittills nått uppsatta mål vilket är att anställa en erfaren systemutvecklare per månad till affärsområdet Consulting, bortsett från semestermånader. Därmed förväntas bolaget anställa flera systemutvecklare under andra halvåret 2022. Detta borde skapa en skalbar modell som genererar högre nettoomsättning kvartal efter kvartal. På så sätt beräknas bolaget växa under oktober-december och kvartalen därefter.  

Bolaget har initierat ett arbete för att förbättra likviditeten i bolagets aktiehandel.

Under kommande kvartal, april-juni 2022, förväntas bolaget uppnå en högre lönsamhet på grund av tidigare meddelade kostnadsbesparingar. 

Bawan Faraj
VD, Provide IT Sweden AB

ANTALET AKTIER

Bolaget har per 2022-03-31, 6 668 571 aktier.

KOMMANDE RAPPORTER


Kvartalsrapport 1 2022/2023 -                2022-08-30

Kvartalsrapport 2 2022/2023 -                2022-11-29

Kvartalsrapport 3 2022/2023 -                2023-02-27

Bokslutskommuniké 2022/2023 -          2023-05-29

Årsstämma på huvudkontoret i Göteborg: 2022-09-28. Årsredovisningen kommer att offentliggöras senast 3 veckor innan årsstämman på vår hemsida samt på Spotlight Stock Market.

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

INTÄKTSREDOVISNING

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

PÅGÅENDE TJÄNSTEUPPDRAG

Inkomster från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbetet utförs och material levereras eller förbrukas, så kallad successiv vinstavräkning.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enlig plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.

Följande avskrivningsprocent tillämpas:

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Inventarier, verktyg och installationer       5 år

DENNA RAPPORT HAR INTE GRANSKATS AV BOLAGETS REVISOR.

Denna information är sådan information som Provide IT Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2022.

Bawan Faraj
VD, Provide IT Sweden AB (publ)
Telefon: 0762-519 670
E-post: bawan@provideit.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Provide IT Sweden AB

Prenumeration