Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-06-15 20:17:46

MoveByBike Europe AB: Kommuniké från årsstämma den 15 jui 2022 i MoveByBike Europe AB (publ)

Vid årsstämma den 16 juni 2022 i MoveByBike Europe AB (publ) fattades bland annat följande beslut:

  • Behdad Ansari utsågs till ordförande vid stämman.
  • Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2021 intagna resultat- och balansräkningarna.
  • Stämman fastställde styrelsens förslag till vinstdisposition innefattandes att ingen utdelning till aktieägarna skulle lämnas för räkenskapsåret 2021 och att bolagets resultat överförs i ny räkning.
  • Stämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under den tid revisionsberättelsen avsåg.
  • Stämman beslutade om omval av Lisette Hallström, Anders Holm, Behdad Ansari och Nils Vedin till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Mickael Kantina valdes till ny styrelseledamot. Behdad Ansari utsågs till styrelsens ordförande.
  • Stämman beslutade att inget styrelsearvode ska utgå.
  • Stämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades ÖhrlingspricewaterhouseCoopers hade utsett auktoriserade revisorn Anders Brofors till huvudansvarig revisor.
  • Stämman beslutade att arvode till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lisette Hallström

Verkställande direktör

Läs mer hos Cision
Läs mer om MoveByBike Europe AB

Prenumeration