Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-06-30 11:37:25

Latvian Forest Company AB: Kommuniké från årsstämma

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA

Vid årsstämman i Latvian Forest Company AB (publ) den 30 juni 2022 fattades följande beslut.
 

Kommuniké från årsstämma

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA

Vid årsstämman i Latvian Forest Company AB (publ) den 30 juni 2022 fattades följande beslut.

Styrelse och revisor samt arvoden

Antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra stycken. Omval av styrelseledamöterna Martin Hansson, Anders Nilsson, Andreas Norman och Aleksandrs Tralmaks. Martin Hansson omvaldes till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 200 000 kronor, varav 80 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 60 000 kronor till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Omval av revisionsbolaget Baker Tilly Stint AB för en mandatperiod om ett år, således till och med utgången av årsstämman 2023, varvid revisionsbolaget upplyst om att auktoriserade revisorn Mikael Nilsson utses som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Vinstdisposition

Stämman beslutade att bolagets vinstmedel disponeras i enlighet med styrelsens förslag innebärande att någon utdelning ej lämnas för räkenskapsåret 2021.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, för att möjliggöra emissioner enligt styrelsens förslag till beslut om bemyndigande, att ändra gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen i enlighet med följande lydelse.

§ 4. Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4.106.436,00 Euro och högst 16.425.744,00 Euro.

§ 6. Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 36.663.521 och högst 146.654.084.

 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler på marknadsmässiga villkor. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med villkor enligt aktiebolagslagen. Det totala antalet nyemitterade aktier och det antal aktier som kan komma att tillkomma genom utbyte av konvertibler eller nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska sammanlagt kunna uppgå till högst det antal som ryms inom det högsta antalet aktier enligt bolagsordningen. Syftet med bemyndigandet är att kunna stärka bolagets kapitalbas och soliditet eller tillföra resurser för en fortsatt expansion av verksamheten genom ytterligare förvärv.
 

Om Latvian Forest Company

Latvian Forest Company AB (publ) är ett svenskt noterat bolag som förvärvar, säljer samt bedriver skogsbruk på fördelaktigt värderad skog i Lettland. De tre huvudsakliga grunderna för verksamheten är, förutom att skog är en eftertraktad realtillgång som växer av egen kraft;

  • en förväntad ökning av prisnivåerna för lettiska skogs- och jordbruksfastigheter
  • att skapa värdeökning genom en aktiv skogsförvaltning
  • att skapa värdeökning genom att bygga upp en större fastighetsportfölj.

För ytterligare information kontakta

Aleksandrs Tralmaks, VD

+371 29203972

info@latvianforest.se

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om Latvian Forest Company AB

Prenumeration