Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-07-01 12:36:29

Shortcut Media AB: Kommuniké från årsstämman i Shortcut Media AB (publ.)

Den 30 juni 2022 höll Shortcut Media AB (publ.) årsstämma. Stämman beslöt i samtliga punkter enligt förslagen i bolagsstämmans kallelse. Totalt deltog ägare som företrädde 4 482 327 aktier på stämman, motsvarande 36,9% av utestående antal aktier samt röster.

 • Stämman beslöt att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna. Stämman beslöt att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag.
 • Stämman beslöt att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet för för sin förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapssåret.
 • Stämman beslöt att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter utan styrelsesuppleant och att bolaget ska ha ett revisionsbolag som revisor.
 • Stämman beslöt att ordföranden ska ersättas med 50 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska ersättas med vardera 40 000 kronor. Arvode till revisorn ska utgå enligt löpande och godkänd räkning.
 • Beslöts om omval av styrelseledamöterna Anders Uhnér, Lena Carlberg och Annika Billberg samt om nyval av Annika Torell Österman och Lennart Larsson. Lennart Larsson valdes till styrelsens ordförande. Beslöts vidare om omval av revisionsbolaget Revideco AB som revisor med Tommy Nilsson som huvudansvarig revisor. ​​​​​​​​​​​​​​
 • Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om att genom nyemission av aktier öka bolagets aktiekapital. Betalning ska kunna ske kontant, med apportegendom, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Övriga villkor får beslutas av styrelsen. Styrelsen äger i enlighet med detta bemyndigande rätt att emittera maximalt tre miljoner aktier.

Syftet med bemyndigandet och skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser samt kunna genomföra emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget. Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

 • Stämman beslöt om utgivande av maximalt 500 000 st TO i incitamentssyfte. Dessa TO ska utfärdas till maximalt tolv nyckelpersoner inom SMG.
 • Personerna som omfattas ska ges möjlighet att förvärva maximalt 250 000 st per deltagare
 • Lösenpriset för TO ska vara 4 Kr per aktie
 • Marknadsvärdet för respektive TO uppgår till marknadsvärdet, 0,975 Kr per option. Marknadsvärdet på TO har beräknats enligt Black-Scholes modellen per 20 maj 2022
 • Optionerna utgår vederlagsfritt, vilket innebär en kostnad för koncernen uppgående till ca 153 000 Kr
 • Löptiden på TO ska vara 24 månader
 • TO kan utnyttjas för att teckna aktier i Shortcut Media under tre veckor i slutet av löptiden
 • Vid utnyttjandet av TO kommer koncernen att tillföras upp till 2 Mkr, vilket då primärt kommer att användas för förvärv och andra offensiva satsningar
 • Maximal utspädning från programmet är 3,95% Sedan tidigare finns följande TO utställda:

o 400 000 st TO utställda med 4 Kr i lösenpris, vilka kan tecknas under perioden 23 september till 16 oktober 2022

o 142 860 st TO utställda med 5 Kr i lösenpris, vilka kan tecknas under perioden 2 till 16 maj 2023, som del av förvärvet av STARK Film

Stämman avslutades varvid det konstaterades att samtliga beslut fattats enhälligt.

Detaljerad information om förslagen finns i kallelsen till årsstämman, se bolagets IR-sida på Spotlight Stock Markets hemsida.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Peter Söderlind
VD
Shortcut Media Group

peter.soderlind@shortcutmedia.se

Tel: 0723-757510

Om Shortcut Media Group

Shortcut Media Group är en av Sveriges ledande, oberoende samt mest prisbelönta produktionsgrupper och producerar bl.a. reklam- och företagsfilm, trailers, utbildningsfilm, animerad film, promos, livesändningar samt tillhandahåller postproduktion. Gruppen består av varumärkena Bond Street Film, STARK Film, Magoo, Oddway Film, Shortcut Produktion och Frost Studio. Mer information finns på www.shortcutmedia.se.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Shortcut Media AB

Utskick från Spotlight Group