Hem

Reports

Publicerat: 2022-07-13 09:00:00

European Institute of Science AB: Delårsrapport 2022 Q1-2 (1 jan - 30 jun 2022)

Finansiell information

·           Nettoomsättning för perioden jan-jun 2022 uppgick till 280 (310) tSEK, varav Q2 utgjorde 173 (195) tSEK.

·           Resultat per aktie för perioden jan-jun 2022 uppgick till -0.02 (-0.02) SEK.

European Institute of Science ABs affärskoncept bygger på att förse den veterinära hälso- och sjukvårdsmarknaden med kvalitetsfulla egna och externa produkter som bidrar till ökad effektivitet, och som i förlängningen leder till lägre kostnader för kunderna och förbättrad vårdkvalitet för kundernas patienter. Bolaget redovisar för perioden 2022-01-01 till 2022-06-30 rörelseintäkt­er om 280 (310) tSEK. Därav ut­gjorde försäljning egna produkter 266 (299) tSEK, samt försäljning externa produkter 14 (11) tSEK. Resultatet uppgick till -1 362 (-1 289) tSEK, mot­svarande -0.02 (-0.02) SEK per aktie. Resultatförsämringen jämfört med motsvarande period föregående år förklaras främst av ökade rörelsekostnader samt minskad försäljning.

Likvida medel upp­gick 2022-06-30 till 1 747 (4 098) tSEK. Det egna kapitalet uppgick till 2 060 (4 662) tSEK motsvarande 0.02 (0.05) SEK per aktie. Soliditeten vid rapport­periodens slut uppgick till 90 (95) %.

European Institute of Science AB redovisar för perioden 2022-04-01 till 2022-06-30 rörelseintäkt­er om 173 (195) tSEK. Därav ut­gjorde försäljning egna produkter 167 (185) tSEK, försäljning externa produkter 6 (10) tSEK. Resultatet uppgick till -643 (-654) tSEK, mot­svarande -0.01 (-0.01) SEK per aktie. Resultatförbättringen jämfört med motsvarande period föregående år förklaras främst av minskade rörelsekostnader.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

2022-06-14: Enligt pressmeddelande daterat den 14 juni 2022 meddelade Bolaget att det ingått ett exklusivt distributionsavtal med distributionsbolaget CliniSciences group gällande försäljning i Spanien av bolagets veterinärdiagnostiska produkter både för analysmaskiner av bl a märket Roche cobas c 111 / c 311 samt för den egna produktserien TurboReader. CliniSciences group är sedan 29 januari 2020 bolagets exklusiva distributör för Frankrike och Portugal.

Inga övrigt viktiga händelser har inträffat under perioden.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

Inga övrigt viktiga händelser har inträffat efter perioden.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

En investering i Bolaget innebär betydande risker. Bolaget befinner sig i ett tidigt skede av sin utveckling, vilket innebär att risken är hög såväl tekniskt, affärsmässigt som finansiellt. Varje investerare måste själv bilda sig en uppfattning om Bolagets möjligheter och risker. Vid osäkerhet gällande riskbedömning bör råd inhämtas från kvalificerade rådgivare. European Institute of Science ABs riskbild beskrivs i årsredovisningen för 2021 på sida 8 samt sida 15 (not 3). Några generella förändringar i denna riskbild förekommer inte.

Enligt styrelsens bedömningar så finns det en risk för att Bolagets försäljning under 2022 inte kommer att öka tillräckligt snabbt så att Bolagets likvida medel ska räcka för Bolagets åtaganden för verksamhetsåret 2023. Styrelsen följer löpande utvecklingen och kommer att besluta om kapitalanskaffning i det fall behovet uppkommer.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att rapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Lund den 13 juli 2022

Lars-Olof Hansson (ordförande), Dario Kriz (ledamot & VD), Kirstin Kriz (ledamot) och Rikard Krook (ledamot)                    

Tel: 0706-79 18 00

IDEON Science Park, Ideongatan 1A, 223 70 Lund

Kontaktperson: Doc. dr. Dario Kriz

Rapporten har ej granskats av bolagets revisor.                                 


Denna information är sådan som Euris är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-07-13 09:00 CET.

E-post: info@euris.org
Telefon: 0706-791800

EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ)

Org.nr.: 556404-2769

Ideongatan 1A

IDEON Science Park, SE-223 70,  LUND

Telefon: 046-286 22 30

Hemsida:  http://www.euris.se

Läs mer hos Cision
Läs mer om European Institute of Science AB

Prenumeration