Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-07-14 08:00:00

Spermosens AB (publ): Spermosens AB (publ) Delårsrapport januari–juni 2022

MARKNADSINTRODUKTION I USA TIDIGARELÄGGS

Väsentliga händelser under kvartalet 
 

  • Spermosens tidigarelägger marknadsdebut i USA, LOI med Seattle Sperm Bank
  • Spermosens tillförs 19,7 MSEK genom optionsinlösen
  • Spermosens tecknar avtal avseende klinisk validering för CE-märkning med Reproduktions Medicinskt Centrum (RMC) Malmö
  • Spermosens licensierar in spetsteknologi från SureCapture Technologies

 

Väsentliga händelser efter kvartalets slut

  • LOI tecknat med Herlev-Gentofte sjukhus, en ledande aktör inom IVF i Danmark

 

 

 

Finansiell Information

 *För mer information, se aktiekapital, aktien och ägarförhållanden

VD kommentar

Spermosens tar viktiga steg mot marknaden

Under perioden tog vi flera viktiga steg mot marknaden. Vi har fortsatt arbetet med att färdigställa vår första produkt. Finansiering av fortsatt utvecklingsarbete har säkerställts.

 

Spermosens Letter of Intent med Seattle Sperm Bank, en av världens största spermabanker, om försäljning för forskningsändamål är ett viktigt steg mot marknaden. Leveranserna av vår första produkt för forskningsändamål beräknas påbörjas under fjärde kvartalet 2022. Affären förbereder inför marknadsintroduktion på den viktiga USA-marknaden tidigare än beräknat. Dessutom breddas vår kundbas med ytterligare en viktig kundgrupp. Det kommer bidra till att vi accelererar vår kommersialisering.

 

Vi arbetar med ledande IVF-kliniker i Sverige, Danmark och Norge avseende försäljning för forskningsändamål. IVF-klinikerna får på detta sätt tidig kunskap om produkten. Dess fördelar avseende förbättring av det kliniska arbetsflödet och ett förväntat ökat antal lyckade IVF-behandlingar. Marknadsinsatsen bygger basen inför försäljningen för kommersiellt bruk och bidrar till att etablera vår produkt som standard.

 

Försäljningen för forskningsändamål kommer att bidra positivt till kassaflödet. Våra kostnader minskar när utvecklingsarbetet för JUNO-Checked går mot sitt slut.

 

Optionsinlösen av TO1 tillförde bolaget ett nettotillskott om 19 MSEK.

 

Vi har tecknat avtal med Reproduktions Medicinskt Centrum (RMC) i Malmö, en ledande aktör inom IVF-behandlingar i Sverige, avseende genomförande av en pilotstudie under 2022. Studien kommer ligga till grund för vår ansökan om CE-märkning av den färdiga produkten. Efter att framgångsrikt har genomfört revision enligt ISO 13485:2016 steg 2, förbereder vi oss nu för produktion av vår första produkt.

 

Förstärkningen av teamet görs för att kunna accelerera färdigställandet av vår första produkt. Det förbereder oss dessutom inför utvecklingen av vår andra produkt. Flytten till nya lokaler under kvartal 3 kommer stärka teamets samarbete, produktivitet och kreativitet.

 

Spermosens vill bidra till ökad kunskap och diskussion kring manlig infertilitet. Därför arrangerade vi under andra kvartalet en paneldiskussion om manlig infertilitet. Under ledning av experter på fertilitet från vårt Advisory Board. Vi fick höra deras syn på såväl dagens utmaningar som framtida möjligheter. Bättre diagnostik av interaktionen mellan spermie och äggcell innebär ett framsteg.

 

Med basen i vår unika patenterade teknologi kommer vi att utveckla nya banbrytande produkter för att förbättra IVF diagnostik och behandlingar runtom i världen. Vi har licensierat in SureCaptures teknologi som möjliggör att skapa ytor med en eller flera bioaktiva molekyler. Detta ökar både kostnadseffektivitet och prestanda. Tekniken kompletterar vår egen och blir ett utmärkt verktyg för att möjliggöra nya såväl som förbättrade produkter i framtiden.

 

Jag vill slutligen rikta mitt varma tack till alla våra investerare! Tack för att ni stöder oss i vårt viktiga arbete. Mot att förbättra möjligheterna för par som lever påverkade av infertilitet.

 

John Lempert
VD Spermosens AB

 

A person wearing glasses

Description automatically generated with medium confidence

 

 

 

Kort om Spermosens

Problemet: WHO uppskattar att över 48 miljoner par är drabbade av infertilitet världen över. Årligen utförs 3-4 miljoner IVF-behandlingar globalt, varav färre än 1 av 5 är framgångsrika. Trots att 50 procent av alla fall har en manlig faktor, misslyckas diagnostisk teknologi för manlig infertilitet att fastställa fertilitet.

 

Vår genombrottsteknologi: Spermosens har utvecklat en metod som mäter interaktion mellan spermier och äggcellsproteiner. För första gången möjliggörs bestämning av bindningsförmågan hos spermier. Detta kommer att hjälpa läkaren att välja lämplig IVF-behandling, vilket ökar framgångsfrekvensen och minskar tiden till graviditet och antalet IVF-behandlingar.

 

Patentskydd: Spermosens har tilldelats patentskydd för sin kärnteknologi på alla våra nyckelmarknader i Europa fram till 2039. Ett parallellt spår för snabbt patentskydd i USA eftersträvas också. Processer pågår på alla andra nyckelmarknader världen över, med patent som redan har beviljats ​​i Hong Kong fram till 2040.

A picture containing electronics, cellphone

Description automatically generated

 

Spermosens första produkt: JUNO-Checked systemet består av ett instrument och engångskassetter. Kassetterna innehåller biosensorerna som spermieprover appliceras på för att mäta bindningskapaciteten. Standard IVF (StIVF) rekommenderas för sperma med hög poäng, och därmed dra nytta av den naturliga befruktningsprocessen. Om en låg poäng observeras, rekommenderas den alternativa behandlingen Intra Cytoplasmic Sperm Injection (ICSI).

Teknisk pipeline: Spermosens produktportfölj ligger i framkant av innovation inom manlig reproduktivitet och inkluderar medicinsk utrustning för såväl diagnostik som behandling av manlig infertilitet. Medan JUNO-Checked hjälper till att välja mellan StIVF och ICSI, hjälper JUNO-Picked IVF-kliniken att välja lämplig sperma för ICSI. Lansering och användning av Spermosens produkter förväntas bidra till att forma och främja den globala IVF-marknaden och ge bättre och förbättrad upplevelse för både IVF-klinikerna och paren. Spermosens ambition är att erbjuda Medtech-lösningar som vänder sig till hela IVF-värdekedjan med nuvarande och kommande innovationer.

 

Marknaden: Den globala IVF-marknaden beräknas växa med en CAGR på 9,3 procent och nå 24 miljarder euro år 2026. Potentialen för Spermosens första produkt är mer än 600 miljoner euro/år förutsatt att alla IVF-kliniker globalt använder JUNO-Checked System för alla IVF-behandlingar. Utan en konkurrerande alternativ diagnostisk produkt, globalt patentskydd och ett trängande marknadsbehov, siktar Spermosens på att bli marknadsledande inom manlig fertilitetsmedicinsk utrustning globalt.

 

Var vi finns

Bolaget har sitt huvudkontor och laboratorium på Medicon Village i Lund, Sverige och samarbete sker med utvecklingspartners runt om i Europa.

 

Medicon Village utgör tillsammans med Biomedicinskt Centrum på Lunds universitet, European Spallation Source (ESS), MAX IV och andra aktörer i regionen en unik koncentration av forskning och utveckling kopplat till Life science. Verksamheterna har en tydlig mission att förändra och förbättra.

 

Spermosens är del av den innovativa och expansiva Life Science sektorn i Öresundsregionen.


Finansiella kommentarer

Omsättning och rörelseresultat för kvartalet

Omsättningen uppgick till 0 KSEK (11). Utvecklingsutgifter om 3 187 KSEK (3 268) har aktiverats i balansräkningen. I övriga intäkter ingår bidrag från Vinnova om 200 KSEK.

Rörelsens kostnader uppgick till -7 081 KSEK
(-5 235). Bolaget är i en intensiv fas av utvecklingsarbetet och organisationen är under uppbyggnad, vilket medfört ökade kostnader. Rörelsens kostnader består främst av Handelsvaror, Övriga kostnader samt Personalkostnader. Kostnaderna för Handelsvaror uppgick till -3 403 KSEK (-2 389), vilket hänför sig till kostnader avseende utveckling och produktion. Övriga externa kostnader uppgick till -1 668 KSEK (-1 968), vilket främst utgörs av kostnader för utveckling av produkten, dess kvalitetssystem samt patentkostnader. Personalkostnaderna uppgick till -1 986 KSEK (-873). Ökade personalkostnader är ett resultat av att bolaget bygger upp organisationen, och därmed minskar beroendet av inköp av externa tjänster. Rörelseresultatet i kvartalet uppgick till -3 699 KSEK
(-1 956).

Omsättning och rörelseresultat för delårsperioden

Omsättningen uppgick till 0 KSEK (28). Utvecklingsutgifter om 7 132 KSEK (4 803) har aktiverats i balansräkningen.

Rörelsens kostnader uppgick till -13 544 KSEK
(-7 671). Bolaget är i en intensiv fas av utvecklingsarbetet och organisationen är under uppbyggnad, vilket medfört ökade kostnader. Rörelsens kostnader består främst av Handelsvaror, Övriga kostnader samt Personalkostnader. Kostnaderna för Handelsvaror uppgick till -6 967 KSEK (-3 972), vilket hänför sig till kostnader avseende utveckling och produktion. Övriga externa kostnader uppgick till -3 055 KSEK (-2 502), vilket främst utgörs av kostnader för utveckling av produkten, dess kvalitetssystem samt patentkostnader. Personalkostnaderna uppgick till -3 496 KSEK (-1 182). Ökade personalkostnader är ett resultat av att bolaget bygger upp sin organisation, och därmed minskar beroendet av inköp av externa tjänster. Rörelseresultatet uppgick till -6 208 KSEK (-2 840).

 

 

 

Finansnetto och skatt

Kvartalets resultat före skatt uppgick till -3 751 KSEK (-2 211). Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,34 kr (-0,25).

Delårsperiodens resultat före skatt uppgick till
-6 290 KSEK (-3 100). Resultat per aktie för delårsperioden uppgick till -0,58 kr (-0,44).

Kassaflöde

Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3 752 KSEK (-2 211),
varav -282 (997) KSEK är hänförligt till ökad kapitalbindning.

Delårsperiodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -6 290 KSEK (-3 100), varav 159 (1 080) KSEK är hänförligt till minskad kapitalbindning.

Aktiveringar av utvecklingsarbete

Under kvartalet har utgifter för utvecklingsarbete aktiverats med 3 031 KSEK (3 415).

Under delårsperioden har utgifter för utvecklingsarbete aktiverats med 7 332 KSEK (5 186).

Finansiering och likviditet

Under kvartalet har återbetalning av lån från Almi tagna under 2020 gjorts med 32 KSEK. Under maj månad genomfördes en optionsinlösen uppgående till 19,7 MSEK (varav ökning av aktiekapitalet med 160 KSEK) före emissionskostnader om 1,0 MSEK. Bolaget har därmed tillförts ett totalt netto om 18,7 MSEK. Totalt kassaflöde för kvartalet uppgår till 11 325 KSEK (17 021).

Under delårsperioden har bolaget beviljats ett lån från ALMI på 2 MSEK, varav 1 MSEK utbetalats. Återbetalning av äldre lån från Almi gjorts med
58 KSEK. Totalt kassaflöde för delårsperioden uppgår till 6 171 KSEK (14 444).

Likvida medel uppgick vid periodens slut till 12 862 (18 155) KSEK. Bolaget har på balansdagen en total räntebärande skuld om 1 432 KSEK (500).

Det totala egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till 36 040 KSEK (26 969) och eget kapital per aktie till 2,97 kr (2,57).

Personal och organisation

Medelantalet anställda i bolaget var, vid periodens slut, 7 (2). Av de anställda var 3 (1) kvinnor.

 

 

Övrig information

 

Bolaget

Spermosens AB är ett svenskt publikt aktiebolag med organisationsnummer 559179-0380. Bolaget grundades 2018 i samband med att patentansökan inlämnades avseende att använda JUNO-proteinet som en indikator för manlig fertilitet.

 

Styrelse

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes på årsstämman Eva Nilsagård, Søren Melsing Frederiksen, Ingela Liljeqvist Soltic och Kushagr Punyani som styrelseledamöter. Christina Östberg Lloyd valdes in som ny ordinarie styrelseledamot. Eva Nilsagård omvaldes som styrelsens ordförande.

 

Redovisningsprinciper

Spermosens tillämpar Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av sina finansiella rapporter. Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade mot dem som användes i 2021 års årsredovisning, som återfinns på Bolagets hemsida. För ytterligare information hänvisas till bolagets årsredovisning för 2021.

 

Transaktioner med närstående

Till bolag ägt av styrelseledamot Kushagr Punyani har under kvartalet totalt utbetalats 330 (286) KSEK vilket inkluderar konsultarvode för rollen som CSO. Under delårsperioden har totalt utbetalats 695 (483) KSEK.

 

 

 

 

 

Risker och osäkerhetsfaktorer

Bolagets risker och osäkerhetsfaktorer finns

utförligt beskrivna i årsredovisningen för 2021. Inga händelser av väsentlig betydelse har inträffat sedan dess som påverkar eller förändrar dessa beskrivningar av bolagets risker och hantering av dessa.

 

Uppskattning och bedömningar

För att kunna upprätta de finansiella rapporterna, gör styrelsen och bolagsledningen bedömningar och antaganden som påverkar företagets resultat och ställning, samt av lämnad information i övrigt.

 

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historiska erfarenheter och andra faktorer, inklusive förväntningar om framtida händelser som förväntas rimliga under rådande förhållanden. Faktiskt utfall kan komma att skilja sig från gjorda bedömningar. De områden där uppskattningar och antaganden skulle kunna innebära betydande risk för justeringar i redovisade värden för resultat och finansiell ställning under kommande rapportperioder, är främst bedömningar om marknadsförutsättningar och därmed värdet på bolagets anläggningstillgångar.

 

Hantering av osäkerhetsfaktorer

Bolaget följer utvecklingen av coronapandemin noggrant och vidtar löpande åtgärder för att begränsa eventuella negativa effekter.

 

Granskning

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________

Undertecknade försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Lund 14 juli 2022

 

 

Eva Nilsagård   Ingela Liljeqvist Soltic  Søren Melsing Frederiksen

Styrelsens ordförande  Styrelseledamot   Styrelseledamot

 

 

 

 

Christina Östberg-Lloyd  Kushagr Punyani   John Lempert

Styrelseledamot   Styrelseledamot   Verkställande direktör

       

 

Finansiella rapporter i sammandrag

 

 

 

 

 

NOTER

 

Aktiekapital, aktien och ägarförhållanden

Bolagets aktiekapital uppgår till 1 211 578,70 kronor fördelat på 12 115 787 utestående aktier. Bolaget har endast ett aktieslag och samtliga aktier har lika rätt till utdelning. Handel i aktien sker på Spotlight Stock Market under handelsnamnet SPERM och ISIN-kod SE0015346424.

Incitamentsprogram

Bolaget har tre pågående incitamentsprogram om totalt 870 000 teckningsoptioner vilka alla ger rätt att teckna en ny aktie. Alla teckningsoptioner har utgetts till marknadsmässigt värde, beräknat enligt ”Black Scholes”-formeln. Om alla utestående teckningsoptioner utnyttjas kommer utspädningseffekten uppgå till cirka 6,9 procent.

 

 

För mer information om och fullständiga villkor beträffande teckningsoptionsprogram 2020/2022 och 2020/2023 hänvisas till beslutet på den extra bolagstämman den 28 september 2020.

 

För mer information om och fullständiga villkor beträffande teckningsoptionsprogram 2022/2025 hänvisas till beslutet på den bolagstämman den 12 maj 2022.

 

 

Största ägarna 30 juni 2022

Aktieägare, som ej är ägarregistrerade, utan vars aktier är placerade i försäkringar och depåer syns ej i denna förteckning.

 

Övriga konvertibler, teckningsoptioner och andra aktierelaterade instrument

I enlighet med memorandum inför notering vid Spotlight Stock ingick bolaget ett kontrakt med Gemstone Capital A/S (”Gemstone”) som gav Gemstone rätt att erhålla 156 500 teckningsoptioner som delersättning för finansiella tjänster. Teckningsoptionerna ger Gemstone möjlighet att när som helst under fem (5) år från första dag för notering förvärva aktier i Bolaget. Lösenpriset för att teckna aktierna uppgår till det lägsta av aktiepriset vid noteringsemissionen och en eventuell framtida nyemission i Bolaget. Vid bokslutsdagen har Gemstone 78 250 teckningsoptioner.

Finansiell kalender

Delårsrapport tredje kvartalet 2022

14 oktober 2022

Bokslutskommuniké 2022

8 februari 2023

 

 

 

Bolagets finansiella rapporter finns tillgängliga på

www.spermosens.com

 

 

Frågor kring rapporten besvaras av:

John Lempert, VD

Tel: +46 (0)76-311 40 91

E-post: jsl@spermosens.com

 

Denna information är sådan information som Spermosens AB är skyldigt att offentliggöra enligt

EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 juli 2022 klockan 08:00.

 

 


Informationen är sådan som Spermosens är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-07-14 08:00 CET.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Spermosens AB (publ)

Prenumeration