Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-07-15 17:47:41

JS Security Technologies Group AB: JS Security genomför riktad emission till garanter i samband med den avslutade företrädesemissionen

Styrelsen i JS Security Technologies Group AB (”JS Security” eller ”Bolaget”) har idag beslutat, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 28 april 2022, att genomföra en riktad emission av aktier, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts mellan garanterna och Bolaget med anledning av den företrädesemission som genomfördes under juni 2022.  

Som tidigare kommunicerats i samband med företrädesemissionen hade garanterna, i enlighet med ingångna garantiavtal, möjlighet att välja att erhålla garantiersättning i form av kontant ersättning eller nyemitterade aktier i Bolaget. Ett antal garanter har valt att erhålla garantiersättningen i form av nyemitterade aktier. Med anledning av detta har styrelsen, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 28 april 2022, beslutat om en riktad emission av totalt 187 106 aktier i Bolaget. Syftet med den riktade emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är således att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot garanterna i enlighet med ingångna garantiavtal. 

Teckningskursen uppgick till cirka 1,20 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 10 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för JS Securitys aktie på Spotlight Stock Market under perioden 6 juli 2022 till och med den 12 juli 2022. Styrelsen har vidare beslutat att betalning för aktierna ska erläggas genom kvittning av respektive teckningsberättigades fordran på Bolaget avseende garantiersättning. Genom den riktade emissionen kommer Bolagets aktiekapital öka med 18 710,6 SEK genom utgivande av 187 106 aktier. 

Rådgivare 

Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare och Shortly Law AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Partner Fondkommission agerar emissionsinstitut. 

För mer information, vänligen kontakta: 

Pierre Grönberg VD 
JS Security Technologies Group AB 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Christopher Ramstedt, Operativ chef & IR-ansvarig ir@jssecurity.tech 

JS Security är ett svenskt ’’Web3’’-företag inom komplex cybersäkerhet som utvecklar avancerade säkerhetsinfrastrukturer och produkter för B2B- och B2C-marknaden. Bolaget levererar sina produkter och tjänster till ett brett utbud av partners och kunder, främst i Skandinavien, men även globalt. JS Security har kontor i Helsingborg och Stockholm. Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Läs mer om JS Security Technologies Group AB

Utskick från Spotlight Group