Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-08-16 08:09:48

Abera Bioscience AB: Abera Bioscience AB Delårsrapport Q2 2022

Abera Bioscience AB (publ) publicerar delårsrapport Q2 2022.

Sammanfattning av delårsrapport Q2 2022.

FINANSIELL ÖVERSIKT FÖRSTA HALVÅRET 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) kSEK.
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 789 (463) kSEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -10 718 (-4 619) kSEK.
 • Resultat per aktie: -0,93 (-0,47) SEK.
 • Soliditeten uppgick till 84 (90) %.

FINANSIELL ÖVERSIKT ANDRA KVARTALET 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) kSEK.
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 489 (460) kSEK
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 705 (-2 194) kSEK.
 • Resultat per aktie: -0,58 (-0,21) SEK.
 • Soliditeten uppgick till 84 (90) %.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER PERIODEN JANUARI - MARS 2022

 • Den 19 januari skickade bolaget ut en uppdatering kring den fortsatta forskningen inom onkologi med beskrivningar av de två prioriterade områdena; terapeutiska vaccin och plattformar inom "drug delivery".
 • Den 29 mars meddelade bolaget att de tecknar avtal med NorthX Biologics om GMP-tillverkning och verifiering av tillverkningsprocesser för Aberas vaccinkandidat mot pneumokocker, Ab-01.12.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER PERIODEN APRIL - JUNI 2022

 • Den 28 april meddelade bolaget att de tecknar ett strategiskt partnerskapsavtal med det belgiska neoantigen-bolaget myNEO för samarbete inom individanpassade cancervaccin.
 • Bolaget har publicerat VD-intervjuer med fördjupning i olika delar av verksamheten i syfte att öka förståelsen för bolaget, forskningen och utvecklingen. Dessa finns på Aberas hemsida och Aberas YouTube-kanal.
 • Den 2 maj välkomnade bolaget Mats Lundgren som ny VP Research & Development. Han blir i och med detta heltidsanställd på Abera och lämnar sitt uppdrag som konsult.
 • Den 9 maj meddelade bolaget att de erhåller drygt en miljon kronor i bidrag från Vinnova och Tillväxtverket för att verifiera pneumokock-vaccinets produktionsprocesser på Testa Center.
 • Den 14 juni höll bolaget årsstämma. Florence Vicaire valdes in som ny styrelseledamot. Hon har lång internationell erfarenhet inom kommersialisering i biotech och bioprocessing. Joen Luirink avböjde omval till styrelsen men är fortsatt engagerad i bolagets verksamhet som CTO. Revisorn valdes om på ytterligare ett år. Stämman beslutade om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för PhD Mats Lundgren och Florence Vicaire.
 • Den 15 juni meddelade bolaget att de genomfört en lyckad uppskalning av produktionsprocessen för bolagets vaccinkandidat mot pneumokocker Ab-01.12.

VD HAR ORDET

Abera fortsätter göra stora framsteg och nå våra planerade milstolpar i våra projekt.

Vi har fortsatt stort fokus på utvecklingen av vår vaccinkandidat mot pneumokocker (som bl.a. orsakar lunginflammation) mot klinisk fas 1. En viktig milstolpe som uppnåddes under perioden var verifiering av den tillverkningsprocess som kommer användas för storskalig GMP-produktion för vaccinet. Detta gjordes i samarbete med vår kontraktstillverkare NorthX Biologics och Testa Center - en testbädd för biologisk produktion som stöds av bl.a. Vinnova och Cytiva. Målet var att testa och verifiera produktions- och reningsprocessen för vaccinkandidaten och dess olika beståndsdelar. För projektet fick vi dessutom bidrag från Vinnova och Tillväxtverket på drygt en miljon kronor. Det blev ett mycket lyckat projekt som resulterade i en verifierad produktionsprocess anpassad för storskalig GMP-produktion och ökad intern kunskapsnivå inom bioprocesser, dessutom utvecklades flera metoder för att öka produktiviteten. Vi kan nu konstatera att pneumokockvaccinet kommer kunna tillverkas på ett mycket kostnadseffektivt sätt och slutprodukten kommer kunna ha ett lågt Cost-of-Gods, långt under befintliga pneumokockvacciners kostnader. Vidare kan vi konstatera att våra flexibla plattformar även i realiteten håller vad den i teorin lovat.

Genom samarbetet med NorthX och Testa Center har vi genomfört processutvecklingssteget på ett mycket tidseffektivt sätt och dessutom till låga kostnader för bolaget, tack vara bidragsfinansiering. Nu fortsätter utvecklingen mot klinisk fas 1 med tillverkning av material till toxikologiska studier samt genomförande av dessa innan ansökan om klinisk studie kan skickas in.

Vi planerar, i enlighet med vad vi tidigare kommunicerat, att genomföra de första kliniska studierna på Radboud University i Nederländerna som vi har samarbetet med i många år. Vi ansökte tidigare i våras om ett stort bidrag från EU:s Horizon program tillsammans med Radboud University. Projektet fick hela 8 av 10 poäng från utvärderingskommittén, men konkurrensen var så pass stor att vårt projekt ändå inte gick vidare. Vi tittar nu på andra bidrag och finansierings-möjligheter för den kliniska utvecklingen av Ab-01.12.

Inom vårt andra fokusområde – immunonkologi - har vi under perioden ingått ett samarbetsavtal med neoantigenbolaget myNEO som kompletterar vår kunskap och teknologi genom sin plattform för identifiering och prioritering av neoantigen för utveckling av individanpassad cancerbehandling. För Abera är detta samarbetet ett första viktigt steg för att bygga ett konkurrenskraftigt konsortium där alla delar från biopsi och identifiering av rätt neoantigen, till tillverkning av ett individanpassat cancervaccin täcks in. Tillsammans med myNeo kommer vi bredda våra studier för att visa Proof-of-Concept för användningen av Aberas plattform i individanpassade cancervaccin. Studier och utvecklingsarbete inom detta område pågår för fullt. Aberas analys av marknaden är att det råder brist på flexibla plattformar som snabbt kan framställa immunogena vaccin.

Vid årsstämman i juni kunde vi välkomna en ny styrelsemedlem – Florence Vicaire. Florence är en mycket erfaren affärskvinna som utvecklat och drivit flera stora affärsområden inom bioprocess- och genterapiindustrin i både Europa, Asien och USA. Hon har också startat och byggt upp ett framgångsrikt Medtech-bolag i Frankrike och vi tror att hennes samlade erfarenheter, kunskap och driv kommer vara en stor tillgång för bolaget.

Under perioden har vi publicerat ett flertal VD-intervjuer med fokus på olika delar av verksamheten i respektive intervju; plattformsteknologier, pneumokockvaccinet, immunonkologi samt pipeline-projekt och planer. Syftet är att skapa en större förståelse för de komplexa teknologier och marknader vi verkar inom. Inspelningarna finns att se på bolagets hemsida och YouTube-kanal.

Under hösten kommer vi fortsätta fokusera på att utveckla våra huvudprojekt. Vi ser också att fler och fler event kommer tillbaka i fysisk form och Abera kommer finnas på flera av de stora internationella biotech- och vaccin-eventen under hösten för att marknadsföra bolagets kandidater och teknologier för potentiella licenstagare. Det blir en intensiv och spännande höst som vi ser mycket fram emot!

Delårsrapporten finns tillgänglig på företagets hemsida: www.aberabio.com

För mer information om Abera, vänliga kontakta:
Maria Alriksson, VD
Telefon: +46 (0) 70 433 04 49

E-post: info@aberabio.com
Hemsida:
www.aberabio.com

Abera Bioscience AB är ett svenskt vaccin- och bioteknikbolag som bildades 2012 och är sprunget ur molekylärbiologisk forskning vid Vrije Universiteit Amsterdam och Stockholms universitet. Abera besitter flera egenutvecklade och patenterade plattformsteknologier som möjliggör effektiv utveckling av vaccinkandidater med fleratalet fördelar jämfört med befintliga vacciner. Utifrån sina plattformsteknologier har Bolaget utvecklat flera vaccinkandidater och fokuserar i dagsläget på två huvudspår pneumokocker och immunonkologi. Bolagets huvudkandidat, Ab-01.12, är ett nasalt vaccin mot pneumokocker som befinner sig i sen preklinisk fas och inom immunonkologi fokuserar Bolaget på pre-kliniska studier inom individanpassad cancerbehandling.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Abera Bioscience AB

Utskick från Spotlight Group