Hem

Reports

Publicerat: 2022-08-22 12:24:59

Latvian Forest Company AB: Delårsrapport jan-juni 2022

 • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 36.423,4 (20.194,4) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 0,910 (0,703) EUR per aktie
 • Resultat per aktie 0,033 (0,031) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 7.194 (5.742) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 1.067.000 (697.000) kubikmeter
 • Omsättningen var 1.464,9 (428,5) TEUR
 • Operativt rörelseresultat var 957,6 (166,1) TEUR
 • Värdeförändring skog uppgick till 332,4 (1.030,6) TEUR

Resultat efter skatt uppgick till 1.137,3 (1.027,3) TEUR

Delårsrapport jan-juni 2022

 • Bokfört värde på anläggningstillgångar uppgår till 36.423,4 (20.194,4) TEUR
 • Eget kapital uppgår till 0,910 (0,703) EUR per aktie
 • Resultat per aktie 0,033 (0,031) EUR
 • Fastighetsinnehaven uppgår till 7.194 (5.742) hektar
 • Virkesvolymen uppskattas till 1.067.000 (697.000) kubikmeter
 • Omsättningen var 1.464,9 (428,5) TEUR
 • Operativt rörelseresultat var 957,6 (166,1) TEUR
 • Värdeförändring skog uppgick till 332,4 (1.030,6) TEUR
 • Resultat efter skatt uppgick till 1.137,3 (1.027,3) TEUR

Detta är Latvian Forest Company

Latvian Forest Company AB (publ) är ett svenskt noterat bolag som investerar i och bedriver skogsbruk på fördelaktigt värderad skog i Lettland. De tre huvudsakliga grunderna för verksamheten är, förutom att skog är en eftertraktad realtillgång som växer av egen kraft,

 • en förväntad ökning av prisnivåerna för lettiska skogs- och jordbruksfastigheter.
 • att skapa värdeökning genom en aktiv skogsförvaltning.
 • att skapa värdeökning genom att bygga upp en större fastighetsportfölj.

Expansionen finansieras genom att etappvis genomföra nyemissioner allteftersom fastigheter förvärvas och verksamheten utvecklas. Aktieägarna blir genom Latvian Forest Company delägare i många fastigheter stället för en enskild, vilket ger en god riskspridning. Den verksamhet som bedrivs inom det löpande skogsbruket skapar den omsättning som behövs för att över tid täcka företagets kostnader och på sikt generera ett överskott.

Latvian Forest Company AB har Euro som redovisnings- och funktionell valuta, varför all rapportering sker i Euro. Handel i aktien på Spotlight Stock Markets sker i svenska kronor.

Status & fastighetsinnehav

Investeringar i skogsfastigheter har skett kontinuerligt och innehaven uppgick vid utgången av perioden till sammanlagt 7.194 (5.742) hektar. Av dessa var 5.937 (4.226) skog och 1.257 (1.514) annan mark inklusive 814 (1.214) hektar jordbruksmark. Det totala virkesförrådet uppskattades samtidigt till ca 1.067.000 (697.000) kubikmeter efter genomförda avverkningar, fastighetsköp och försäljningar.

På de sammanlagt 5.937 hektar skogsmark som bolaget ägde vid utgången av denna period uppskattas det befintliga virkesförrådet till ca. 1.067.000 m3. Av dessa beräknas ca. 323.000 m3 beräknas vara omedelbart avverkningsbara. Bolagsledningen avser att kunna avverka 465.000 m3 inom 10 år. Sammanlagt uppskattar bolaget att det finns 180 m3 växande skog per hektar skogsmark. Nästan 70 % av bolagets innehav består av marktyper motsvarande bonitetsklass IA, I och II (ståndortsindex G34/G36, G32, G28). Endast ca. 2 % av bolagets innehav har skötselåtgärder förbjudna pga. naturskyddsrestriktioner. Nära 85 % av virkesförrådet består av de tre viktigaste industriella träslagen: björk, tall och gran. Bolagets virkesbestånd har växt med 35 % jämfört med förra året. Bolaget har minskat proportionen av jordbruksmark och annan mark från 27 % förra året till 17,5 % vid utgången av andra kvartalet 2022.

Bolaget har förvärvat 180 hektar med ett virkesförråd motsvarande ca. 25.000 kubikmeter under det andra kvartalet.

Bolaget har genomfört försäljning av 424 hektar av jordbruks och annan mark för totalt 1.358 TEUR under det andra kvartalet.

(Karta över de befintliga fastighetsinnehaven)

Avverkning och röjning

Bolaget har avverkat 30.073 kubikmeter, varav i Lettland 22.891 m3 och i Litauen 7.182 m3 under det första halvåret. Det genomsnittliga avverkningspriset var 48,71 EUR per kubikmeter med fördelningen 46,45 EUR/m3 i Lettland och 55,89 EUR/m3 i Litauen.  

Sammanlagt har 28 hektar röjts under andra kvartalet. Bolaget har genomfört plantering av 70.000 granplantor på 36,5 hektar under det andra kvartalet.

Omsättning och resultat

Den sammanlagda omsättningen för första halvåret var 1.464,9 (428,5) TEUR. Som tidigare rapporterats bestämde sig styrelsen för avyttring av jordbruks- och annan mark med hänsyn till tidigare strategiska beslut att effektivisera fastighetsportföljen och öka proportionen av skogsmark i portföljen. Reavinsten från försäljningen motsvarar 414,1 TEUR. Nettoinkomsten har justerats med balansvärdet av skog och övrig mark samt verkligt värde beräkningen av växande skog. Intäkter avser huvudsakligen inkomst från försäljning av avverkningsvolym, dvs försäljning av rotposter. Kostnaderna för den löpande verksamheten har fortsatt att utvecklas tillfredställande. Det operativa rörelseresultatet var 957,6 (166,1) TEUR för halvåret och 845,9 (43,3) TEUR under det andra kvartalet. Årets resultat uppgick till 1.137,3 (1.027) TEUR för det första halvåret.

Det beräknade värdet på anläggningstillgångar uppgick till sammanlagt 36.423,4 (20.194) TEUR. Värdeökningen kan huvudsakligen hänföras till att bolaget har förvärvat nya fastigheter, samt den genomsnittligt långsiktiga prisnivån på sågtimmer och massaved. Verkligt värde av växande skog har beräknats på de tillgångar som fanns i företaget per 30 juni 2022. Värdet beräknas genom att diskontera en 100-årig serie av uppskattade avverkningsvolymer/försäljningsintäkter och skogsförvaltningskostnader till en diskonteringsränta av 6,75 % (7,25 %).

I övrigt påverkas resultatet av för verksamheten normala kostnader för röjning, fastighetsrelaterade kostnader som nya fastighetsmätningar, inventeringar och stämpling av bestånd inför avverkningar, samt vissa kostnader i samband med avverkningar.

Externa kostnader består till stor del av andra inköpta tjänster i samband med skogsförvaltning, andra konsulttjänster som bokföring, revision, juridisk rådgivning, samt kostnader för resor, hyror och transport med mera. Rörliga kostnader för inköpsprovisioner med mera har till viss del bokförts som del av förvärvskostnaden för de enskilda fastigheterna och belastar i dessa fall inte resultatet. Övriga rörliga ersättningar för röjning bokförs under råvaror och förnödenheter (tidigare kostnad för sålda varor).

(VD och styrelse på besiktning av skogsfastighet i Litauen)

Virkes och skogsfastighetsmarknaden

Under det första halvåret har marknaden demonstrerat rekordpriser för sågade trävaror och massaved. Dessutom bidrar den prognosticerade bristen på naturgas till prisuppgång på skogsvaror. Den globala virkesmarknaden har visat stadig nedgång under det första halvåret. Handeln med timmer på NASDAQ börsen började på ca. 1.329 USD/LBS i januari 2022. Vid utgången av andra kvartalet hade priset kommit ned till runt 600 USD/LBS. Detta är fortfarande en relativt hög nivå med hänsyn till en femårshistorik. Vi kan förutspå att de marknadstesterna skall vara aktuella även för Baltikum inom ett kort tidsspann. Den försvagande Euron kommer att förbättra konkurrensförmågan för europeiska skogsvaror även på den globala marknaden. Den allmänna konjunkturen börjar dampas beroende på stigande energi- och råvarupriser vilket kommer ha en negativ effekt på efterfrågan runt om världen. Samma tendenser kan observeras även på de lettiska och litauiska timmermarknaderna med inköpspriset för barr timmer på 109 EUR/m3 i början av året och en snabb nedgång till motsvarande 64 EUR/m3 i slutet av juni.

Efterfrågan på björkfanerstockar, och som konsekvens även priserna, nådde sin höjdpunkt med 145 EUR per kubikmeter. Till exempel var priset för björkfanerstock i slutet av 2021 runt 90 EUR per kubikmeter. Den internationella efterfrågan på fanerskivor har varit mycket stark under de senaste månaderna vilket har bidragit till att även med stigande energi- och personalkostnader har fanertillverkarna kunnat höja inköpspriset. Dock tror de flesta marknadsaktörer att inköpspriserna kommer att korrigeras nedåt inom en förutsebar framtid

Även massavedpriserna slog alla rekord. Till exempel, en kubikmeter lövträdsmassaved prissattes till 110 EUR i juni 2022. Medan inköpspriserna för samma sortiment låg på 64 EUR per kubikmeter i början av året. Priset för barrträdsmassaved har nästan dubblerats under samma period från 44 EUR till 80 EUR per kubikmeter. Detta kan bero på att den baltiska marknaden drivs av rädsla för bristande naturgasleveranserna från Ryssland. Naturgas används fortfarande i stor utsträckning till produktion av fjärrvärme i många kommuner. Den starka efterfrågan leder till att priserna för en kubikmeter flis har mer än fördubblats från 11,9 EUR per kubikmeter i början av 2022 till 24,75 EUR vid utgången av halvåret.

(Nyligen förvärvad jordbruksmark med potential att konverteras till skog)

De nyetablerade aktörerna har stått för stigande efterfrågan på skogs och jordbruksfastigheter både i Lettland och Litauen. Emellertid har det inte påverkat LFC:s förmåga att förvärva nya fastigheter eftersom bolagsledningen aktivt använder sin erfarenhet och kunskap till att identifiera och förvärva skogsfastigheter till ett förmånligt pris.

Finansiering

Under det första kvartalet har inga lån upptagits eller nyemissioner genomförts.

Finansieringsstrategi

Styrelsen har efter synpunkter från och sondering bland aktieägare och tänkbara investerare beslutat att framtida finansiering i form av nyemissioner primärt kommer att ske inom ramen för nyemissioner med företräde för befintliga aktieägare. Detta hindrar dock inte att riktade emissioner kan komma att genomföras exempelvis vid förvärv av fastighetsportföljer eller i särskilda situationer där en riktad emission kan komma att krävas. Målsättningen är dock att befintliga aktieägare inte skall missgynnas om en riktad emission genomförs.

Aktien

Vid utgången av perioden uppgick aktiekapitalet till 4.106.436 EUR fördelat på 80.000 A-aktier och 36.583.521 B-aktier. A-aktier representerar tio röster och B-aktier en röst vardera. Varje aktie har ett kvotvärde på 0,112 Euro i aktiekapital. De fem röstmässigt största ägarna kontrollerar enligt de senaste uppgifter som kommit bolaget till del 67,6 % av kapitalet och 67,2 % av rösterna.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Fastighetsinnehaven uppgår vid tiden för denna rapport till 7.263 hektar. Det totala virkesförrådet uppskattades samtidigt till ca 1.076.000 kubikmeter efter genomförda avverkningar, fastighetsköp och försäljningar.

(Granplanteringar på jordbruksmark)

Nästa rapport

Delårsrapport för perioden januari till september 2022 är planerad att offentliggöras den 14 november 2022.

Om denna rapport

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

Stockholm, 2022-08-22

Styrelsen

För ytterligare information kontakta

Aleksandrs Tralmaks, VD

+37129203972

info@latvianforest.se

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

KONCERNENS RESULTATRÄKNING, EUR
YTD 2022 YTD 2021 Q2 2022 Q2 2021 Helår 2021
Nettoomsättning 1 450.1 428.5 1 142.6 182.7 862.6
Övriga intäkter 14.8 14.8 0.4
Summa intäkter 1 464.9 428.5 1 157.4 182.7 863.0
Råvaror och förnödenheter -174.9 -94.5 -116.4 -45.2 -195.0
Övriga externa kostnader -332.4 -166.9 -208.2 -108.9 -428.4
Personalkostnader 14.7 -25.6
Avskrivningar och nedskrivningar -1.0 1.0 -1.0
Operativt rörelseresultat 957.6 166.1 845.9 43.3 176.4
Reavinster fastighetsförsäljningar 418.1 414.1
Rörelseresultat 1 375.7 166.1 1 260.0 43.3 176.4
Finansiella intäkter 153.3 25.1 96.7 15.7 53.7
Finansiella kostnader -279.6 -194.5 -201.3 -152.9 -368.0
Finansnetto -126.3 -169.4 -104.6 -137.2 -314.3
Värdeförändring skog 332.4 1 030.6 264.9 969.5 4 845.1
Förvärv till lågt pris 3 530.9
Resultat före skatt 1 163.7 1 027.3 1 006.2 875.6 8 238.1
Aktuell skatt -26.4 -26.4 18.5
ÅRETS RESULTAT 1 137.3 1 027.3 979.8 875.6 8 256.6
AKTIEDATA 30.06.2022 30.06.2021 31.12.2021
Genomsnittligt antal aktier 36 663 521 33 330 474 33 330 474
Antal aktier 36 663 521 33 330 474 33 330 474
Resultat per aktie, euro 0.033 0.031 0.248
Eget kapital per aktie, euro 0.910 0.703
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, euro 0.048 0.360
KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade resultat inkl. årets resultat Totalt eget kapital
Eget kapital 1 januari 2021 2 297.3 0.0 12 061.2 14 358.5
Periodens resultat 8 256.6 8 256.6
Eget kapital 31 december 2021 3 733.1 6 184.4 20 546.8 30 464.3
Eget kapital 1 januari 2022 3 733.1 6 184.4 20 546.8 30 464.3
Periodens resultat 191.5 191.5
Eget kapital 31 mars 2022 4 106.4 8 169.6 20 735.4 33 011.4
Eget kapital 1 april 2022 4 106.4 8 169.6 20 735.4 33 011.4
Korrigering av uppskjuten skatt -640.1 -640.1
Valutadifferens -3.2 -3.2
Periodens resultat 979.8 979.8
Eget kapital 30 juni 2022 4 106.4 8 169.6 21 071.9 33 347.9
KONCERNENS BALANSRÄKNING, TEUR 30.06.2022 30.06.2021 31.12.2021
TILLGÅNGAR
Skogsmark och övrig mark Not 2 8 388.0 7 528.5 8 696.4
Biologiska tillgångar, växande skog Not 2 27 396.0 12 321.3 26 670.6
Fastigheter under inköp + lager 262.3 123.8
Nyttjanderättigheter Not 1 2.8
Långa finansiella fordringar 85.7 336.5 465.8
Depositioner och handpenningar 291.0 5.3 5.3
Summa anläggningstillgångar 36 423.0 20 194.4 35 961.9
Kundfordringar 124.0 141.5 147.5
Kortfristiga fordringar 312.9 865.2 139.4
Likvida medel 4 103.0 5 218.2 1 251.8
Summa omsättningstillgångar 4 539.9 6 224.9 1 538.7
SUMMA TILLGÅNGAR 40 962.9 26 419.3 37 500.6
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 33 347.9 23 424.6 30 464.3
Avsättningar nyttjanderättigheter Not 1 212.6 2.8 212.6
Räntebärande långfristiga skulder 4 982.1 1 031.3 5 016.8
Räntebärande kortfristiga skulder 1 412.1 1 477.5 1 491.5
Uppskjuten skatteskuld 666.5 2.1
Leverantörsskulder 18.7 324.7 30.6
Skatteskuld 1.3
Förskott från kunder 5.9 36.8
Övriga skulder, ej räntebärande 61.6 32.8 8.8
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 255.5 125.6 235.8
Summa skulder 7 402.4 2 991.9 6 823.7
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 40 962.9 26 419.3 37 500.6
Ställda säkerheter 1 080.1 0.0 1 080.1
Soliditet 81.4% 88.7% 81.2%
Skuldsättningsättningsgrad 0.22 0.13 0.22
KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS, TEUR 30.06.2022 30.06.2021 31.12.2021
Rörelseresultat 845,9 166.1 176.4
Justeringsposter:
 - Avskrivningar anläggningstillgångar 1.0
 - Erhållna räntor och reavinst aktier dotterbolag 76.0 15.7 12.4
 - Skatter 613.7 18.5
 - Betalda räntor -167.8 -119.4 -339.7
 - Realiserade valutaförändringar -42.0 21.6
 - Realisationsvinst försäljning fastigheter 59.6
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 1 325,8 63.4 -51.2
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -423.0 1 144.2 1 344.5
Kassaflöde från den löpande verksamheten 902,8 1 207.6 1 293.3
Investeringsverksamheten
Försäljning/Inköp av mark +/- 1 358.1 -614.2 -1 841.7
Försäljning/Inköp biologiska anläggningstillgångar +/- -1 318.9 -1 798.3 -8 802.2
Ökning av långa fordringar -73.7
Avsättningar 212.6
Erhållna depositioner -297.9
Kassaflöde från investeringsverksamheten 39.2 -2 710.4 -10 505.0
Finansieringsverksamheten
Nyemission 1 703.7 8 038.8 7 849.2
Förändring av lån 205.5 -1 903.1 1 963.3
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 909.2 6 135.7 9 812.5
ÅRETS KASSAFLÖDE 2 851,2 4 632.9 600.8
Likvida medel vid årets ingång 1 251.8 651.0 651.0
Valutaförändring i likvida medel -65.7
Årets kassaflöde enligt ovan 2 851,2 4 632.9 600.8
Likvida medel vid periodens utgång 4 103.0 5 218.2 1 251.8
MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING, TEUR YTD 2022 YTD 2021 Q2 2022 Q2 2021 Helår 2021
Nettoomsättning 30.0 15.0 45.0
Övriga externa kostnader -116.8 -90.2 -46.5 -52.6 -213.7
Personalkostnader -25.6
Övriga kostnader -0.8
Rörelseresultat -86.8 -90.2 -31.5 -52.6 -195.1
Finansiella intäkter 110.5 28.5 57.2 11.5 77.5
Finansiella kostnader -167.1 -127.6 -131.0 -98.4 -829.7
Finansnetto -56.6 -99.1 -73.8 -86.9 -752.2
Resultat efter finansiella poster -143.4 -189.3 -105.3 -139.5 -947.3
PERIODENS RESULTAT -143.4 -189.3 -105.3 -139.5 -947.3
MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING, TEUR 30.06.2022 30.06.2021 31.12.2021
TILLGÅNGAR
Andelar i dotterföretag 11 552.5 8 655.7 11 552.5
Fordran koncernföretag 7 821.4 6 746.8 7 569.5
Depositioner 5.3
Summa anläggningstillgångar 19 373.9 15 407.8 19 122.0
Kortfristiga fordringar 47.0 48.1 44.8
Kassa och bank 2 352.2 4 831.3 430.1
Summa omsättningstillgångar 2 399.2 4 879.4 474.9
SUMMA TILLGÅNGAR 21 773.1 20 287.2 19 596.9
EGET KAPITAL OCH SKULDER 30.06.2022 30.06.2021 31.12.2021
Eget kapital 20 206.6 18 758.0 17 991.7
Räntebärande kortfristiga skulder 1 401.0 1 462.5
Övriga skulder 9.5 1 479.4 13.8
Upplupna kostnader 156.0 49.8 128.9
Summa skulder 1 566.5 1 529.2 1 605.2
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 21 773.1 20 287.2 19 596.9
Soliditet 92.8% 92.5% 91.8%
MODERFÖRETAGETS KASSAFLÖDESANALYS, TEUR 30.06.2022 30.06.2021 31.12.2021
Rörelseresultat -86.8 -90.2 -195.1
Justeringsposter:
 - Erhållna räntor 33.2 19.1 46.1
 - Reavinst vid försäljning av andelar i dotterföretag -657.4
 - Erlagda räntor -55.3 -92.9 -144.2
 - Realiserade valutaförändringar -34.7 3.3
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -143.6 -164.0 -947.3
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -40.9 -440.3 -361.0
Kassaflöde från den löpande verksamheten -184.5 -604.3 -1 308.3
Investeringsverksamheten
Försäljning/Köp andelar i dotterföretag +/- -17.6 -2 914.4
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0.0 -17.6 -2 914.4
Finansieringsverksamheten
Nyemission 2 358.5 7 628.5 7 620.2
Minskning/Ökning lån +/- -251.9 -2 733.7 -3 556.4
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 106.6 4 894.8 4 063.8
ÅRETS KASSAFLÖDE 1 922.1 4 272.9 -158.9
Likvida medel vid årets ingång 424.8 583.7 583.7
Årets kassaflöde enligt ovan 1 922.1 4 272.9 -158.9
Valutakursförändring likvida medel -25.3
Likvida medel vid periodens utgång 2 346.9 4 831.3 424.8

Läs mer hos Cision
Läs mer om Latvian Forest Company AB

Prenumeration