Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-08-24 08:52:51

Nattaro Labs AB: Nattaro Labs AB offentliggör delårsrapport 2, 2022

Bioteknikbolaget Nattaro Labs AB offentliggör härmed delårsrapport för perioden april – juni 2022. Rapporten i sin helhet finns bifogat som dokument samt på Bolagets hemsida (www.nattarolabs.com). Nedan följer kommentar och sammanfattning av rapporten.

Andra kvartalet 2022-04-01 – 2022-06-30

 • Koncernens intäkter uppgick till 1 332 TSEK för perioden. Moderbolagets intäkter för samma period uppgick till 1 380 TSEK (1 182) vilket innebar en ökning med 17% i jämförelse med samma period föregående år.

 • Koncernens omsättning uppgick till 887 TSEK för perioden. Moderbolagets omsättning för samma period uppgick till 934 TSEK (849) vilket innebar en ökning med 10% i jämförelse med samma period föregående år.

 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -2 669 TSEK för perioden. Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till -2 644 (-1 913) TSEK.

 • Resultat per aktie* för bolaget uppgick till -0,60 (-4,30) SEK före utspädning, -0,60 (-4,30) SEK efter utspädning.

 • Koncernens soliditet uppgick till 76%. Moderbolagets soliditet uppgick till 77% (31%).

 • Koncernens bruttovinst uppgick till 82%. Moderbolagets bruttovinst uppgick till 79% (68%) Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
*Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Per 2022-06-30 uppgick totalt antal aktier till 8 169 026.

VD Carl-Johan Gustafson kommenterar

Under andra kvartalet ökade Nattaro Labs sin försäljning trots att effekterna från covid fortfarande påverkar marknaden. Tillsammans med den globala ökningen av resandet ser vi en tydlig indikation på en begynnande återhämtning. Med Sverige som störst marknad idag fortsätter vår internationalisering och satsningen i USA.

I och med att resande, hotellboende och kryssningstrafik vaknar till liv efter pandemin, ökar behovet av effektiva lösningar för bekämpning av vägglöss. Redan innan pandemin var behovet enormt. Den globala marknaden för skadedjursbolagens hantering av vägglöss uppgår till runt 15 miljarder kronor, där USA står för ungefär hälften. I USA har undersökningar även visat att över 89 procent av hotellen har sanerat för vägglöss det senaste året. Att Nattaro Labs i satsningen på nya marknader startade dotterbolag i USA tidigare i år var därför ett logiskt steg i bolagets utveckling.

Resande och turism ökar även i USA, men covid sätter fortfarande spår i marknaden och det råder en viss eftersläpning. Vi har dock stark tilltro till att USA-marknaden snart kommer i kapp och vårt dotterbolag har nu etablerat lager och logistikcenter hos tredje part för att vi ska kunna stärka upp distributionen och nå ut med våra produkter till de nationella aktörerna inom skadedjursbranschen.

Vi förbereder också för framtida marknader genom att förstärka vår patentportfölj. I Nordamerika har vi nyligen fått klart med patent i Mexiko för vårt doftbete som lockar vägglöss. Det placerar oss i ett bra läge inför en framtida expansion i Sydamerika. Även i Asien har vi en plattform för nya marknader. I Malaysia har patent för vårt doftbete blivit godkänt under perioden och sedan tidigare har patent beviljats i Hong Kong, Japan och Kina.

I Europa har ansökan till Europeiska Kemikalieinspektionen (ECHA) om unionsgodkännande för vår kiselgurstejp godkänts i ansökningslandet Belgien. Detta gör att vi nu har gått vidare med de nationella registreringarna för produkten Nattaro Safe i Spanien och Italien. Vi har även deltagit på mässor i dessa länder samt i Europas största mässa för skadedjursbranschen i Berlin. När vi pratat med branschfolk på mässorna märker vi av samma positiva tilltro till framtiden som en återhämtning indikerar. Intresset för våra produkter ökar stadigt.

Under andra kvartalet har vi investerat i marknadsföring. Nattaro Labs nya hemsida har lanserats med en uppdaterad och modernare grafisk profil som kombineras med bättre teknik för marknadsföring.
På nya hemsidan tydliggör vi också våra olika målsegment och hur vårt erbjudande kan bidra till att lösa deras problem med vägglöss. Som ett första steg kommer vi att testa vår marknadsföring mot hotell, bland annat i Nordamerika där vi blivit medlem i branschorganisationen Green Key Global som omfattar fler än 1600 hotell.

Vid årsstämman i juni förstärktes styrelsen med gedigen kompetens inom marknadsföring och kommunikation genom valet av Birgitta Olsson som ny ledamot. Birgitta har 25 års erfarenhet inom området, med såväl europeiskt som globalt ansvar, bland annat från Adobe där hon framgångsrikt drivit marknadskommunikation i Norden, USA och globalt. På senare år har hon arbetat för Nikon i Europa och Asien. Med sin erfarenhet, energi och framåtanda ser vi Birgitta som en viktig kugge i arbetet att utveckla Nattaro Labs till ett framgångsrikt företag. Ny kompetens har även tillförts huvudkontoret i Lund genom Dr. Lucie Conchou, senast på Kentucky University i USA, som stärker upp R&D samt ökar marknadsstödet till vår säljorganisation.

Ökat resande, global uppvärmning och hårdare miljökrav förändrar förutsättningarna för skadedjur och bekämpningen av dessa. Den globala marknaden förutspås växa och de stora aktörerna väntar sig ökade intäkter från bekämpningen av vägglöss under det kommande året. Marknaden kräver nya lösningar som är både effektiva och långsiktigt hållbara. Med sitt patenterade proaktiva erbjudande ligger Nattaro Labs helt rätt i tiden.

Väsentliga händelser 2022-04-01 – 2022-06-30

 • Ansökan till Europeiska kemikalieinspektionen (ECHA) om unionsgodkännande i Europa för Bolagets kiselgurstejp, vilken lämnades in 2018 i samarbete med tyska samarbetspartnern Biofa GmbH, har gått igenom myndighetsprövning i ansökningslandet Belgien. Detta möjliggör att Bolaget nu kan gå vidare med de nationella registreringarna för Nattaro Safe i fler europeiska länder.

 • Vid årsstämman valdes Birgitta Olson in som ny styrelseledamot. Birgitta bidrar med 25 års erfarenhet av marknadsföring och kommunikation i ledande roller hos bl a Adobe och Nikon.

 • Bolaget har anställt Dr. Lucie Conchou, från Kentucky University i USA, som på huvudkontoret i Lund stärker upp R&D samt marknadsstöd till säljorganisationen.

 • Patentportföljen har utökats med ett patent i Malaysia för bolagets doftbete som lockar vägglöss.

 • Dotterbolaget i USA har etablerat lager och logistikcenter hos tredje part för den amerikanska

  marknaden.

 • Under perioden lanserade Nattaro Labs en helt ny hemsida.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Patentportföljen har förstärkts med ett patent i Mexiko för bolagets doftbete som lockar vägglöss.

För mer information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Gustafson
VD, Nattaro Labs AB
+46 73 301 92 23 carl-johan@nattarolabs.com

Denna information är sådan som Nattaro Labs AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2022.

Om Nattaro Labs AB

Nattaro Labs är ett svenskt forsknings- och utvecklingsbolag grundat 2011 med visionen att ingen ska behöva få sin sömn störd av blodsugande vägglöss. Med en unik position som internationell vägglusspecialist och i samarbete med saneringsbranschen, utvecklar Nattaro Labs innovativa och hållbara lösningar för att förebygga och bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss. Bolaget har huvudkontor på Medicon Village i Lund. Nattaro Labs aktie är noterad på Spotlight Stock Market under namnet NATTA. Läs mer på www.nattarolabs.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Nattaro Labs AB

Prenumeration