Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-08-26 09:43:38

Vultus AB: Vultus publicerar halvårsrapport 2022

Vultus AB ("Vultus" eller "Bolaget") publicerar härmed halvårsrapporten för Q2 samt det första halvåret 2022. Nedan följer en kort sammanfattning av rapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.vultus.se) samt som bifogad fil.

2022-04-01 – 2022-06-30 (andra kvartalet)

 • Bolagets nettoomsättning uppgick till 6 (52) TSEK            
 • Bolagets rörelseresultat uppgick till -1 101 (-671) TSEK    
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,2125 (-0,2612) SEK och -0,1543 SEK efter utspädning

2022-01-01 – 2022-06-30 (första halvåret)

 • – Bolagets nettoomsättning uppgick till 76 (114) TSEK      
 • – Bolagets rörelseresultat uppgick till -1 850 (-1500) TSEK
 • – Resultatet per aktie uppgick till -0,4056 (-0,5848) SEK och -0,2944 SEK efter utspädning
 • – Soliditeten uppgick per den 30 juni 2022 till 89 (93)%

VD Per Karlsson kommenterar

"En stor utmaning inom lantbruket är att tillföra rätt mängd näring vid rätt tidpunkt för att optimera grödans tillväxt. Vultus plattform övervakar, analyserar och rekommenderar vilka beslut som är mest fördelaktiga för grödan med hänsyn till både ekonomi och miljö. Under kvartalet påbörjade vi utvecklingen av en fjärranalystjänst tillsammans med TKS Agri som kombinerar våra teknologier och möjliggör övervakning av näringsvärden i grödor, viktig för precisionsutfodring. Vi utökade vår närvaro i Brasilien genom avtal med Toyama som beräknas generera intäkter om 1-3 MSEK per år. Vi stärkte även plattformens analyser med fyra nya grödospecifika produkter."

Väsentliga händelser under perioden

 • Den 13 april meddelar Vultus att Bolaget planerar notering på Spotlight Stock Market ("Spotlight") och har anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare.
 • Den 19 april tillkännager Vultus att Bolaget godkänns för notering på Spotlight och publicerar även memorandum för den kommande noteringsemissionen om initialt cirka 11 MSEK, vars anmälningsperiod pågick från den 21 april till och med den 5 maj 2022. Genom inlösen av teckningsoptioner av serie TO 1 kan Vultus tillföras ytterligare högst cirka 11,65 MSEK ett år efter noteringen.
 • Den 22 april meddelar Vultus att Bolaget ingått ett samarbetsavtal med TKS Agri AS ("TKS Agri"), en av Europas ledande tillverkare av foderutrustning. Vultus ska tillsammans med TKS Agri utveckla och kommersialisera en fjärranalystjänst som sammankopplar precisionsutfodring och övervakning av de viktigaste näringsvärden i grödor. Tjänsten möjliggör kunskapsbaserade beslut för rådgivare och lantbrukare och kommer att göra det möjligt att minska lantbrukarnas kostnader för insatsvaror. Tjänsten förväntas kunna lanseras och generera intäkter under första kvartalet 2023.
 • Den 10 maj tillkännager Vultus att Bolagets noteringsemission fulltecknats. Handel med Vultus aktie och teckningsoption av serie TO 1 inleds på Spotlight Stock Market den 20 maj 2022. I samband med planerad första dag för handel har Vultus utsett Sedermera Corporate Finance AB till likviditetsgarant för Bolagets aktie. Som en del av Vultus finansieringsplan kommer Bolaget emittera teckningsoptioner av serie TO 2 vederlagsfritt med avstämningsdag den 20 juli 2022 till samtliga som är aktieägare i Bolaget vid denna avstämningsdag.
 • Den 20 maj meddelar Vultus första dag för handel på Spotlight.
 • Den 17 juni håller Vultus årsstämma, Henrik Nilsson väljs in som ny styrelseledamot i Bolaget.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 15 juli kallar Vultus till extra bolagsstämma onsdagen den 3 augusti 2022.
 • Den 3 augusti håller Vultus extra bolagsstämma där det beslutas att justera beslutet från stämman den 4 april 2022 så att det krävs sju aktier på avstämningsdagen för att erhålla en teckningsoption av serie TO 2.
 • Den 25 augusti meddelar Vultus att Bolaget har ingått ett partneravtal med Brasilianska Toyama do Brasil där Vultus analystjänster för grödor och markförhållanden kommer att erbjudas Toyamas kunder.

För mer information om Vultus, vänligen kontakta
Per Karlsson, VD Vultus AB
Telefon: +46 (0) 70-001 97 01
E-post: per.karlsson@vultus.se
Hemsida: www.vultus.se

Vultus AB är ett agtech-bolag grundat i Lund 2016. Bolaget erbjuder analyser av grödor och markförhållanden för odlare på en global marknad. Vultus plattform uppdateras kontinuerligt genom satellitbilder och fältdata i syfte att leverera beslutsunderlag för åtgärder inom jord- och skogsbruk. Beslutsunderlagen gör det lättare att optimera insatser och fatta mer effektiva och hållbara beslut.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Vultus AB

Prenumeration