Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-08-29 11:47:55

Provide IT Sweden AB: Kallelse till årsstämma i Provide IT Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Provide IT Sweden AB (publ), 556891-7701 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma 28 september 2022 kl. 09.30, Vestagatan 6 i Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 09.00

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman skall:
-a) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 20 september 2022, och
-b) senast 19 september 2022 anmält sitt deltagande och eventuellt ombud till Bolaget, antingen skriftligen till Bolaget, Vestagatan 6, 416 64 Göteborg, eller via e-post till 
bawan@provideit.se. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt i eget namn införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken till den 20 september 2022.
Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), e-postadress eller telefonnummer dagtid, samt antal aktier, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.
Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 6.668.571 st. Bolaget innehar inga egna aktier.


Ombud m.m.
Om aktieägare skall företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.


Handlingar
Bolaget håller kopia på redovisningshandlingar tillgängliga från och med 7 september 2022 på bolagets hemsida.


Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande på stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Framläggande och godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen.
7. Beslut om
a.      fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
b.     dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
c.      ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
9. Val av styrelse samt revisor.
10. Beslut om utdelning.
11. Stämmans avslutande.


Kommentar till punkt 7b:
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare föreslår styrelsen att utdelning lämnas för räkenskapsåret 21/22 i enlighet med styrelsens förslag.

Kommentar till punkt 8:
Styrelsen föreslår att styrelsearvodena kvarstår oförändrade.

Kommentar till punkt 9:
Styrelsen föreslår att nuvarande styrelseledamöter kvarstår i bolaget. Styrelsen föreslår att Sören Maxén, Gothia Revision i Göteborg AB, omväljs som revisor.

Kommentar till punkt 10:
Styrelsens förslag till beslut om utdelning.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om vinstutdelning med ett belopp om 2 226 645 kronor fördelat lika på det totala antalet aktier i bolaget, vilket motsvarar en utdelning om 0,33 kronor per aktie i bolaget fördelat på bolagets 6.668.571 st aktier. Utdelningen ska betalas ut snarast efter avstämningsdagen och inte senare än 5 oktober 2022. Avstämningsdagen är den 30 september 2022.
Utdelningsbeloppet motsvarar vinsten från föregående räkenskapsår avrundat nedåt och utdelningen sker i enlighet med bolagets utdelningspolicy som föreskriver att minst årsvinsterna ska utdelas till aktieägarna som utgångspunkt, såvida inte bolagets verksamhet kräver annat.

 
Övrig information
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Provide IT Sweden AB

Utskick från Spotlight Group