Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-08-30 16:39:55

Tura Group AB: RÄTTELSE: Tura föreslår utdelning om 0,30 kr per aktie

I tidigare utskick föll av misstag MAR etiketten bort.

Styrelsen i Tura Group AB har idag beslutat föreslå extra bolagsstämma den 29:e november 2022 att dela ut 0,30 kr per aktie motsvarande ca 14,8 mkr. Kallelse kommer att publiceras senast 30 dagar före stämman.

Beslutet baseras på tidigare lämnad information i samband med det omvända förvärvet av Tura Scandinavia AB, att Bolaget, som en följd av den då pågående transaktionen, valt att inte besluta om utdelning vid sin årsstämma i år utan att förslag till eventuell utdelning under 2022 (för verksamhetsåret 2021) i stället skulle vänta till efter transaktionens genomförande.

Långsiktigt ligger Bolagets utdelningspolicy fast, om att målet ska vara att utdelningen över tid ska uppgå till mellan 25 och 50 procent av resultatet efter skatt. Samtidigt ska utdelningsnivån anpassas till bolagets strategi, investeringsmöjligheter, finansiella ställning, andra finansiella mål och risker som styrelsen anser vara relevanta.


För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Eriksson, Tura Group AB
+46 73 351 52 71

stefan.eriksson@turascandinavia.com 

Denna information är sådan information som Tura Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstånde kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2022. 

Läs mer hos Cision
Läs mer om Tura Group AB

Utskick från Spotlight Group