Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-08-31 07:30:00

Tura Group AB: TURA GROUP AB

DELÅRS- OCH KVARTALSRAPPORT

för Q2 1 APRIL - 30 JUNI 2022 och

perioden 1 JANUARI – 30 JUNI 2022
 

samt
 

PROFORMAREDOVISNING

1 JANUARI – 30 JUNI 2022

OM DENNA RAPPORT – LÄSANVISNINGAR

 

Med hänsyn till gällande regler och bestämmelser har denna rapport ett innehåll och utseende som förtjänar några förtydliganden.

 

Företaget grundades som Spacett AB i maj 2021 och börsnoterades i december samma år med syftet att genomföra ett värdeskapande förvärv under 2022. Under våren 2022 inleddes processen med att förvärva Tura Scandinavia AB. Denna process slutfördes under juli 2022 och var således inte genomfört under den period som denna rapport omfattar.

 

Dokumentet innehåller därför två separata avsnitt.

 

Delårsrapport

Det första är Företagets delårsrapport som enbart omfattar verksamheten i Tura Group AB för andra kvartalet och första halvåret 2022. Delårsrapporten innehåller även ett avsnitt benämnt ”Kommentarer till händelser efter periodens slut” vilket kortfattat beskriver verksamheten i Tura Scandinavia AB under första halvåret 2022. Företagspresentationen och VD-kommentarerna avser i huvudsak Tura Scandinavia AB. Delårsrapporten har granskats av Företagets revisorer vars granskningsrapport återfinns i slutet av delårsrapporten.

 

Proformaredovisning

Därpå följer det andra avsnittet; Proformaredovisning för delårsperioden 1 januari – 30 juni 2022. Syftet med proformaredovisningen är att presentera den hypotetiska effekt som Tura Group AB:s förvärv av Tura Scandinavia AB och finansieringen av förvärvet skulle kunna haft på Tura Group AB:s:

 

(i)                  konsoliderade resultaträkning i sammandrag avseende perioden 1 januari – 30 juni 2022 som om förvärvet av Tura Scandinavia AB hade tillträtts och ingått i koncernen per den 1 januari 2022

(ii)                konsoliderade balansräkning i sammandrag per 30 juni 2022 som om förvärvet av Tura Scandinavia AB hade tillträtts och ingått i koncernen per den 30 juni 2022

 

Den innehåller också en beskrivning av förvärvet som gjorts enligt reglerna för s k omvänt förvärv och de redovisningsmässiga konsekvenserna därav. Proformaredovisningen följer den delegerade förordningen (EU) 2019/980 som i detta fall bland annat medför att några jämförelsesiffror inte kan visas. För analys av det förvärvade dotterbolaget, Tura Scandinavia AB, hänvisas läsaren därför till det ovan nämnda avsnittet ”Kommentarer till händelser efter periodens slut” i delårsrapporten. En bestyrkanderapport från oberoende revisors granskning av proformaredovisningen återfinns i slutet av Proformaredovisningen.

 

Med ”Företaget” menas i denna rapport Tura Group AB.

SAMMANFATTNING

 

Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2022*

 

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr**)
 • Rörelsens kostnader uppgick till 514 Tkr (0 Tkr**)
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -514 Tkr (0 Tkr**)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,08 kr (0 kr**)
 • Eget kapital per 30 juni 2022 uppgick till 25 875 Tkr (50 Tkr)
 • Likvida medel per 30 juni 2022 uppgick till 1 446 Tkr (0 Tkr)

 

Första halvåret 1 januari – 30 juni 2022*

 

 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 0 Tkr (0 Tkr**)
 • Rörelsens kostnader för perioden uppgick till 1 065 Tkr (0 Tkr**)
 • Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till -1 065 Tkr (0 Tkr**)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,17 kr (0 kr**)
 • Eget kapital per den 30 juni 2022 uppgick till 25 875 Tkr (50 Tkr)
 • Likvida medel per den 30 juni 2022 uppgick till 1 446 Tkr (0 Tkr)

 

 

 

*Angående jämförelsesiffror i finansiell information: Tura Group AB (tidigare Spacett AB - Företaget) förvärvade samtliga aktier i Tura Scandinavia AB den 31 juli 2022. Detta förvärv kommer att redovisas enligt principerna för omvänt förvärv av nettotillgångar under kommande kvartal, men per 30 juni 2022 redovisas fortfarande Tura Group AB som ett fristående företag.

**Ingen verksamhet förekom i Företaget under första halvåret 2021.


VIKTIGA HÄNDELSER 1 JANUARI – 30 JUNI 2022

 

Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2022

 

 • Avtal om förvärv av Tura Scandinavia AB
  Den 30 maj 2022 tecknade Företaget avtal med Voxson Carl-L Eriksson AB om att förvärva samtliga aktier i Tura Scandinavia AB för 240 Mkr genom en kombination av 42,8 miljoner nyemitterade aktier och 26 Mkr i kontanter.
   
 • Årsstämman den 30 juni 2022 beslutade om följande:
  - Att godkänna Företagets förvärv av aktierna i Tura Scandinavia AB enligt avtal daterat den 30 maj 2022.
  - Att ändra bolagsordningen i tillämpliga delar för att möjliggöra förvärvet av Tura Scandinavia AB.
  - Övriga på årsstämma, enligt gällande lag och bolagsordning, förekommande ärenden.
   
 • Extra bolagsstämma den 30 juni 2022 beslutade om följande:
  - Att som följd av det godkända förvärvet av Tura Scandinavia AB välja ny styrelse bestående av:
   o  Hans Jacobsson, ordförande
   o  Petra Carnbäck
   o  Daniel Johnsson
   o  Jonas Wimmerstedt

  - Arvoden till styrelsens ledamöter
  - Att till ny revisor utse KPMG AB med Mikael Ekberg som huvudansvarig revisor.
  - Att de tre förstnämnda besluten är villkorade av att förvärvet av Tura Scandinavia AB genomförs.
  - Att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och teckningsoptioner till högst 10 % av Företagets aktiekapital i samband med förvärv eller i syfte att införskaffa kapital till Företaget.
   

Första kvartalet 1 januari – 31 mars 2022
 

 • Inga viktiga händelser inträffade under första kvartalet i Företaget eller i Tura Scandinavia AB.

 

 

 VD HAR ORDET


Detta blir mitt första VD ord i en noterad miljö och jag är mycket stolt över att vårt familjeföretag, Tura Scandinavia AB, lyckats utvecklas till nuvarande storlek och värde som ju blir tydligt när man kan följa börsens utveckling dagligen. Jag hoppas och tror att vi skall kunna leverera en god värdeutveckling för dig som valt att investera i vårt företag.

 

Under första halvåret levererade vi en ökning i omsättning med motsvarande 5 % samtidigt som bruttomarginalen ökade med cirka 1,0 procentenheter. Ett resultat som vi med tanke på den minst sagt turbulenta situation som råder i vår omvärld, är mycket nöjda med.

 

Vi tappade något under årets två första kvartal i Finland och Danmark, medan Norge och Sverige ökade i omsättning.

 

Våra tolv produktområden skiftar som alltid i storlek och utfall. När något område går lite sämre, så är det alltid något annat som täcker upp. Samma sak princip gäller med våra kunder. Vi har en bred bas och det är ofta så att när efterfrågan viker i någon eller några av våra kundkategorier levereras svagt, så är det några andra som visar bättre utveckling.

 

Vi fortsätter på inslagen väg där ett brett sortiment, starka varumärken och snabba leveranser är viktiga beståndsdelar i vårt erbjudande. Vid sidan av det skall vi alltid sträva efter att vara den bästa och mest inspirerande partnern till våra kunder och leverantörer. Hos oss skall det alltid finnas en människa bakom affären som man som kund eller leverantör dessutom känner och kan få tag på.

 

För återstoden av året ser det bra ut. Planen inför hösten och framför allt det viktiga fjärde kvartalet är satt. Även om vi tror att kampanjveckan ”Black Week” inte blir lika intensiv som tidigare, kommer i vanlig ordning väldigt mycket varor att säljas under årets två sista månader.

 

Vi tittar som alltid på potentiella förvärv, som kan stärka vårt erbjudande. Huruvida något i närtid faller på plats, är i dagsläget svårt för oss att uttala oss om.

 

Med detta hälsar jag alla befintliga och nya ägare välkomna på en spännande resa med Tura.

 

STEFAN ERIKSSON, VD | Kungsbacka, augusti 2022

 

 

 

 

KOMMENTARER TILL RAPPORTEN

 

Finansiell utveckling, 1 april – 30 juni 2022

 

Nettoomsättning

Företaget har inte haft någon omsättning under kvartalet.

 

Kostnader

Rörelsekostnaderna under kvartalet uppgick till 514 tkr (0 tkr), fördelat på övriga externa kostnader 401 tkr (0 tkr) och personalkostnader 112 tkr (0 tkr). De utgörs av kostnader för  börsplats, VD, lokalhyra och ekonomiskt biträde.

 

Resultat

Resultatet efter finansiella poster för kvartalet blev -514 tkr (0 tkr) eller -0,08 kr (0,00 kr) per aktie.

 

Investeringar och avskrivningar

Inga investeringar har gjorts under kvartalet.

 

Finansiell utveckling, 1 januari – 30 juni 2022

 

Nettoomsättning

Företaget har inte haft någon omsättning under perioden.

 

Kostnader

Rörelsekostnaderna för perioden uppgick till 1 065 tkr (0 tkr), fördelat på övriga externa kostnader 848 tkr (0 tkr) och personalkostnader 217 tkr (0 tkr). De utgörs av kostnader för börsplats, VD, lokalhyra och ekonomiskt biträde.

 

Resultat

Resultatet efter finansiella poster blev -1 065 tkr (0 tkr) eller -0,17 kr (0,00 kr) per aktie.

 

Likviditet

Företagets likviditet var vid periodens slut 26 196 tkr (0 tkr).

 

Investeringar och avskrivningar

Inga investeringar har gjorts under perioden.

 

Eget kapital

Eget kapital i Bolaget uppgick vid periodens slut till 25 875 tkr (50 tkr). Soliditeten uppgick till 98,4% (100%)

 

Personal

Företaget har inte haft några anställda under perioden. Kostnader för VD och ekonomi har debiterats Företaget genom konsultarvoden.

 

Aktiekapital

Företagets aktiekapital uppgick per den 30 juni 2022 till 640 000 kr fördelat på 6 400 000 utestående aktier. Aktiernas kvotvärde är 100 kr. Efter förvärvet av Tura Scandinavia AB den 31 juli 2022 uppgår antalet utestående aktier till 49 230 770.

 

Aktien

Tura Group AB:s aktie är listad på Spotlight Stock Market under kortnamnet TURA. Aktien har ISIN-kod SE0017083355. Per den 30 juni 2022 hade Företaget 6 400 000 utestående aktier och per 30 augusti 2022 hade Företaget 49 230 770 utestående aktier.

 

Förväntad framtida utveckling

Företagets mål är att växa i genomsnitt 10 - 15% per år, organiskt och via förvärv. Tack vare en välinvesterad och automatiserad logistik med tillgänglig kapacitet kan bolaget växa med begränsade investeringar, vilket ökar volymer och därmed lönsamheten.

 

Företagets finansiella mål är att ha en genomsnittlig EBITDA-marginal om cirka 8%, vilket ska hållas genom ökade volymer som ger operationell skala och hävstång samt kontinuerlig produktivitetsutveckling i befintlig struktur via tex investeringar i automation och IT. Eventuella förvärv kan tillföra synergier i form av rationalisering av lager, ledning samt säljkår. Egna varumärken utgör endast en mindre del av omsättningen idag men de har i snitt högre bruttomarginaler, varför tillväxt av dessa främjar ökad bruttomarginal. Det ska dock balanseras mot kundernas behov, konkurrenskraften i de externa varumärkena som dessa medför samt att helheten i sortimentsstrategin blir konkurrenskraftig. Vidare innebär egna varumärken mer rörelsekostnader än för externa varumärken varför skillnaden på EBITDA-marginalnivå är mindre.

 

Väsentliga risker och osäkerheter i verksamheten

Tura Group AB är genom sin verksamhet exponerat för risker och osäkerhetsfaktorer. Information om riskerna återfinns i det åternoteringsmemorandum som Företaget publicerade i samband med förvärvet av Tura Scandinavia AB. Dessa överensstämmer med de risker bolaget identifierar idag.

 

Ukrainakrisen

Den pågående krisen i Ukraina har hittills inte påverkat Företagets verksamhet i väsentlig utsträckning och även om inget i nuläget tyder på att den kommer att göra det så går det inte att utesluta att den inverkan som Ukrainakrisen har på omvärlden i någon mån kan komma att påverka Företagets verksamhet i framtiden.


VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 

 • Extra bolagsstämma den 12 juli 2022 beslutade om följande:
  - Stämman beslutade om ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag. Följande justeringar beslutades i bolagsordningen:

 o Nytt företagsnamn: Tura Group AB
 o Bolagets säte ska vara Kungsbacka

 

 • Åternoteringsmemorandum publiceras 15 juli 2022 och Företagets aktie återförs till ordinarie lista
 • Förvärvet av Tura Scandinavia AB verkställs den 21 juli 2022
  - Sedan Spotlight Stock Market godkänt verksamheten i Tura Scandinavia AB samt ny ledning och styrelse för åternotering verkställdes förvärvet av Tura Scandinavia AB enligt avtalet daterat den 30 maj 2022 genom erläggande av kontant likvid om 26 Mkr samt genom inledande av processen att utge 42 830 770 aktier till Voxson Carl-L Eriksson AB.

  - Företagets styrelse utsåg Stefan Eriksson till ny VD.
   
 • Ökat antal aktier och aktiekapital 25 juli 2022
  - Bolagsverket registrerade ökning av antalet aktier med 42 830 770 från 6 400 000 till 49 230 770 aktier.
   
 • Namn- och sätesändring registrerades hos Bolagsverket den 27 juli 2022
  - Bolagsverket registrerade namnändringen till Tura Group AB.

 

 • Förvärvet av Tura Scandinavia AB fullbordades 31 juli 2022
  - I redovisningen tillämpades reglerna om omvänt förvärv av nettotillgångar där det rörelsedrivande bolaget Tura Scandinavia AB ses som en redovisningsmässig förvärvare av nettotillgångarna (inte rörelsen) i Företaget. Eftersom Företaget ej ansågs vara rörelsedrivande medförde denna redovisning en ej kassapåverkande s k listningskostnad om 21 474 Tkr vilken kommer att belasta koncernens rörelseresultat under tredje kvartalet.

 

 • Företaget handlades med sitt nya namn Tura Group – kortnamn ”TURA” från och med den 2 augusti 2022.

 

 • Styrelsen beslutade den 30 augusti 2022 föreslå utdelning med 0,30 kr per aktie.
  - Den 30 augusti 2022 beslutade styrelsen att föreslå en extra bolagsstämma den 29 november 2022 utdelning med 0,30 kr per aktie eller cirka 14,8 mkr.

KOMMENTARER TILL HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 

Förvärvet av Tura Scandinavia AB

 

Den 31 juli 2022 slutfördes förvärvet av Tura Scandinavia AB genom en kontant likvid jämte en apportemission till säljaren, Voxson Carl-L Eriksson AB. Därmed blev Företaget juridiskt sett moderföretag i en koncern med Tura Scandinavia AB som dotterföretag. Redovisningsmässigt sett hanteras dock förvärvet enligt reglerna för s k omvänt förvärv vilket närmare beskrivs i avsnittet Proformaredovisning.

 

I syfte att ge läsaren en bild av hur verksamheten i Tura Scandinavia AB har utvecklat sig lämnas här några kommentarer till Turas resultat under det första halvåret 2022. Eftersom Företaget inte har haft annan än förvärvsrelaterad verksamhet under perioden är det huvudsakligen verksamheten i Tura Scandinavia AB som avses i kommentarerna från Företagets VD på sidan 8 vilket även gäller företagspresentationen på sidan 7.

 

Finansiell utveckling 1 januari – 30 juni 2022, Tura Scandinavia AB

 

Nettoomsättning och bruttomarginal

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 398,5 Mkr (379,2 Mkr), vilket är en ökning med 5,1% jämfört med 2021. Ökningen beror bland annat på att ett nytt produktområde, grafiska produkter tillkom under hösten 2021. Bruttomarginalen för perioden uppgick till 19,9% (18,7%). Ökningen är hänförlig till valutaeffekter men också till marginalmässigt gynnsam sammansättning av försäljningen.

 

Kostnader

Rörelsekostnaderna för perioden uppgick till 53,9 Mkr (53,1 Mkr), fördelat på övriga externa kostnader 19,7 Mkr (18,6 Mkr), personalkostnader 32,2 Mkr (31,7 Mkr) och avskrivningar 2,0 2,0 Mkr (2,8 Mkr). De externa kostnaderna har ökat till följd av IT-kostnader i samband med uppgradering av utrustningen i logistikcentret i Nässjö, ökade marknadsrelaterade insatser och en ökning av hyran för logistiklokalen i Nässjö.

 

Resultat

Resultatet efter finansiella poster för perioden blev 24,5 Mkr (18,2 Mkr).

 

Likviditet

Tura Scandinavia AB:s likviditet var vid periodens slut 25,9 Mkr (31,8 Mkr).


Investeringar och avskrivningar

Under kvartalet gjordes investeringar uppgående till 4,2 Mkr (0,4 Mkr) huvudsakligen hänförliga till uppgradering av utrustning i logistikcentret i Nässjö.

 

Eget kapital

Eget kapital i Tura Scandinavia AB uppgick vid periodens slut till 241 994 tkr (181 215 tkr).

Personal

Det genomsnittliga antalet anställda under perioden uppgick till 88 (89)
 

 

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Eriksson, Tura Group AB
+46 73 351 52 71

stefan.eriksson@turascandinavia.com

Läs mer hos Cision
Läs mer om Tura Group AB

Prenumeration