Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-09-01 19:34:25

BrainCool AB: BrainCool AB (publ): BrainCool korrigerar kolumn med jämförelsedata i delårsrapporten 2022.04.01-2022.06.30

BrainCool beklagar att det smugit sig in felaktiga siffror avseende koncernens jämförelsedata för perioden 2021.01.01- 2021.06.30. Korrekt data nedan.

Koncernens resultaträkning 2021.01.01-
2021.06.30
Rörelseintäkter
Nettoomsättning 3 843 472
Aktiverat arbete för egen räkning 1 162 019
Övriga rörelseintäkter 9 215 156
Summa rörelseintäkter 14 220 647
Rörelsekostnader
Handelsvaror -2 030 828
Övriga externa kostnader -11 998 338
Personalkostnader -11 697 402
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar -2 088 552
Övriga rörelsekostnader -211 057
Summa rörelsekostnader -28 026 177
Rörelseresultat -13 805 530
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -1 599 701
Summa finansiella poster -1 599 701
Resultat efter finansiella poster -15 405 231
Resultat före skatt -15 405 231
Skatter
Skatt på årets resultat 0
Periodens resultat -15 405 231
Antal aktier vid periodens slut före utspädning 64 566 593
Antal aktier vid periodens slut efter utspädning 65 610 704
Medelantal aktier under perioden 61 636 396
Resultat per aktie före utspädning -0,25
Resultat per aktie efter utspädning -0,25

r mer information

Martin Waleij - VD                                                                 
+46 - 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Läs mer hos Cision
Läs mer om BrainCool AB

Prenumeration