Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-09-10 00:38:40

Railway Metrics and Dynamics Sweden AB: Railway Metrics and Dynamics klart för listning på Spotlight Stock Market, handel inleds den 15 september 2022

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, RYSSLAND, BELARUS, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Railway Metrics and Dynamics Sweden AB (publ) ("RMD" eller "Bolaget") offentliggör idag utfallet av erbjudandet av aktier och teckningsoptioner (units) inför listningen på Spotlight Stock Market ("Erbjudandet"). Teckningsperioden avslutades den 7 september 2022. Teckningssammanställningen visar att 1 591 800 units, motsvarande cirka 53,1 procent av Erbjudandet tecknades genom teckningsåtaganden och av allmänheten i Sverige. Därmed tilldelas emissionsgaranterna cirka 46,9 procent av Erbjudandet, varigenom Erbjudandet är tecknat till 100 procent och RMD tillförs 12,0 MSEK före emissionskostnader. Genom Erbjudandet har RMD ökat antalet aktieägare markant och därmed uppfyllt spridningskravet. Handel på Spotlight Stock Market beräknas inledas torsdag den 15 september 2022.

Erbjudandet i korthet

  • Priset i Erbjudandet var 4,00 SEK per unit ("Erbjudandepriset"), motsvarande 4,00 SEK per aktie. Teckningsoptionerna av serie TO1 och TO2 erhölls vederlagsfritt. Det motsvarar ett marknadsvärde på Bolaget om cirka 70,7 miljoner SEK, inklusive de nya aktierna som emitterats i samband med Erbjudandet.
  • Erbjudandet utgjordes av totalt 3 000 000 nyemitterade aktier, 3 000 000 nyemitterade teckningsoptioner av serie TO1 och 3 000 000 nyemitterade teckningsoptioner av serie TO2 ("Units") i RMD.
  • Antalet aktier kommer att öka med 3 000 000 aktier från 14 667 190 aktier till 17 667 190 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 17,0 procent av det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter Erbjudandets fullföljande. Aktiekapitalet ökar därmed med 120 000 kronor. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjas för teckning av aktier kommer ytterligare 1 500 000 nya aktier att emitteras och Bolagets aktiekapital kommer därmed att öka med ytterligare 60 000 kronor. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO2 utnyttjas för teckning av aktier kommer ytterligare 1 500 000 nya aktier att emitteras och Bolagets aktiekapital kommer därmed att öka med ytterligare 60 000 kronor.
  • Ett antal professionella investerare, inklusive Claes Nordström genom bolaget Basildon Investment AB, Crafoord Capital Partners AB, Fredrik Rågmark, Bo Eklöf, och Petter Wingstrand, har under vissa villkor, och till samma pris som övriga investerare, tecknat Units i Erbjudandet motsvarande ett totalt värde om cirka 4,25 miljoner SEK eller cirka 35,4 procent av Erbjudandet. 
  • Bolaget hade även ingått avtal med ett antal garanter, bl.a. Pegroco Holding AB, Crafoord Capital Partners AB, Accrelium AB, Albonja AB, Basildon Investment AB och Bo Eklöf, motsvarande garantiåtaganden om sammanlagt cirka 7,75 miljoner SEK, vilket motsvarar cirka 64,6 procent av Erbjudandet. Utöver ovan nämnda teckningsåtaganden erhöll Bolaget anmälningar om teckning av ytterligare 529 300 Units från allmänheten i Sverige, motsvarande cirka 17,6 procent av Erbjudandet för en total teckning om cirka 53,1 procent. Därmed tilldelas emissionsgaranterna cirka 46,9 procent av Erbjudandet. Erbjudandet är således sammanlagt tecknat till 100 procent och RMD tillförs 12,0 MSEK före emissionskostnader.
  • Handeln i RMD:s aktie och teckningsoptioner av serie TO1 och TO2 på Spotlight Stock Market beräknas inledas torsdag den 15 september 2022. Bolagets aktie kommer att handlas under kortnamnet "RMDX" med ISIN-kod SE0011451921 och teckningsoptionerna av serie TO1 kommer att handlas under kortnamnet "RMDX TO1" med ISIN-kod SE0018219990 och teckningsoptionerna av serie TO2 kommer att handlas under kortnamnet "RMDX TO2" med ISIN-kod SE0018220006. Teckningsoptionerna kommer att levereras till tecknare först efter att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas vara under vecka 38, 2022, och kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande. Tecknaren har först möjlighet att sälja dessa teckningsoptioner när teckningsoptionerna finns tillgängliga på VP-kontot eller värdepappersdepån.
  • Likviddagen för Erbjudandet är den 13 september 2022.

Jan Lindqvist, VD för RMD, kommenterar:

"Vi är mycket glada över att ha godkänts av Spotlight Stock Market inför en listning. Att vi når spridningskravet i kombination med åtagandena från professionella investerare, trots det mycket utmanande börsklimatet, visar på att det finns en stark tro på RMD, vår affärsmodell och den tillväxtresa vi står inför, där vi genom AI-baserad och patenterad teknik ämnar vara en drivande faktor inom digitaliseringen av järnvägsindustrin och möjliggöra transport med ökad effektivitet, säkerhet, punktlighet och lönsamhet.  Jag, tillsammans med Bolagets kompetenta team och samarbetspartners, blickar nu framåt mot nästa steg i RMD:s utveckling där vi genom tillgång till kapitalmarknaden skapat ännu bättre förutsättningar för att stärka vår position och nå RMD:s vision om att bygga framtidens standard för sensorer anpassade för transport, infrastruktur och människor", säger Jan Lindqvist, VD för RMD.

Om RMD

RMD är ett svenskt teknikföretag, baserat i Stockholm, som ut­vecklar och säljer ett moln- och realtidsbaserat system med patenterad teknik, baserad på avancerade algoritmer och artificiell intelligens, för förvaltning av tillgångar (så kallad ’asset manage­ment’). Inledningsvis har Bolaget valt att fokusera på järnvägsin­dustrin, såsom lok, tågvagnar, räls och annan järnvägsinfrastruk­tur, men RMD:s system kan med fördel användas inom övriga transport- och infrastrukturmarknader, inklusive byggmarkna­den, samt humanmarknaden. För järnvägsin­dustrins aktörer gör Bolagets system det möjligt att bedriva trans­port med ökad effektivitet, säkerhet, punktlighet och lönsamhet.

Rådgivare

Swedish North Point Securities AB är finansiell rådgivare och Nordic Issuing AB är emissionsinstitut i samband med Erbjudandet. Qap Legal Advisors AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet. 

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Lindqvist, VD

Telefon: +46 (0)70-587 76 26

E-mail: jan.lindqvist@railwaymetrics.com

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i RMD i någon jurisdiktion, varken från RMD eller från någon annan.

Ett investeringsbeslut med anledning av Erbjudandet ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget. Sådan information har inte oberoende kontrollerats av Swedish North Point Securities AB. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Ryssland, Belarus, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt eller EU-tillväxtprospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett informationsmemorandum avseende Erbjudandet som beskrivs i detta pressmeddelande har upprättats och i samband med listningen på Spotlight Stock Market har detta idag offentliggjorts och publicerats bland annat på RMD:s hemsida. Informationsmemorandumet har inte upprättats i enlighet med Prospektförordningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta pressmeddelande är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2) (a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta pressmeddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlight Stock Markets regelverk för emittenter.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Railway Metrics and Dynamics Sweden AB

Prenumeration