Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-09-23 10:48:12

Arcede Pharma AB: ARCEDE PHARMA AB: DELÅRSRAPPORT 1, FÖRKORTAT RÄKENSKAPSÅR 2022

SAMMMANFATTNING AV KVARTALSRAPPORT 1 (2022-05-01 till 2022-07-31)

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 881 KSEK.
 • Resultatet per aktie uppgick till - 0.32 SEK.
 • Soliditeten1 uppgick per 2022-07-31 till 96.19%.

1 Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Den 9:e maj offentliggjorde Respiratorius förslaget till årsstämman om en utdelning av dotterbolaget Arcede Pharma AB (Arcede).
  Styrelsen för Respiratorius AB (publ) offentliggjorde under första kvartalet 2022 sin avsikt att dela ut och särnotera Respiratorius projekt relaterade till kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), astma samt en metod att diagnosticera hjärt- och kärlsjukdomar genom en utdelning av aktier i ett dotterbolag som noteras på Spotlight Stock Market.
  Årsstämman den 9 juni 2022 beslutade om utdelning av samtliga aktier i bolaget Arcede Pharma till Respiratorius aktieägare och en notering av Arcede Pharma på Spotlight Stock Market, varvid en utdelning av aktierna i Arcede Pharma enligt de så kallade Lex Asea-reglerna1, skulle ske.
 • Handeln i Arcede Pharma AB inleddes den 29:e juni på Spotlight Stock Market.
 • Sydafrikanska patentverket (Patents, Trade Marks, Designs and Copyright Office) meddelade i mitten av sommaren att man beviljat patentansökan för RESP9000-serien (NOVEL BRONCHODILATING HETERO-LINKED AMIDES), vilken innefattar läkemedelskandidaten RCD405.

1 Lex Asea innebär i korthet att ett moderbolag under vissa förutsättningar kan dela ut bolagets aktier i ett dotterbolag till sina aktieägare utan att någon omedelbar beskattning aktualiseras av utdelningen för aktieägare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige (istället fördelas aktieägarens anskaffningsutgift för aktierna i moderbolaget ut på aktierna i moderbolaget och de er­hållna aktierna i dotterbolaget).

VD HAR ORDET

Den första perioden i det brutna räkenskapsåret, 1 maj 2022 till 30 juli 2022, har varit intensiv, då uppdelningen från Respiratorius skulle genomföras och färdigställas, vilket resulterade i en hel del administrativt arbete.

Fokus har naturligtvis varit att driva RCD405-projektet framåt och en hel del nya farmakologidata har genererats som ytterligare ökar vår förståelse av substansens verkningsmekanism. Samtidigt pågår de påbörjade toxikologistudierna i två olika djurslag (råtta och hund) med kontinuerlig rapportering av data. Alla delstudier samt den avslutande 4-veckors-studien i råtta är avslutade men alla resultat är ännu inte rapporterade, framförallt återstår de slutliga analyserna och utvärderingarna. Kliniska data visar emellertid inga oväntade eller oönskade effekter. Delstudierna i hund pågår och måste avslutas innan den slutliga 4-veckors-studien kan påbörjas. Inför detta krävs en hel del planering och koordinering mellan alla parter som är involverade, i allt från framställning (syntetisering) av den aktiva substansen (API), malning av API till ett inhalerbart pulver, samt inställning och optimering av tekniken som används för inhalation i djurstudierna. Resultaten från toxikologistudierna är avgörande för när vi kan påbörja de tilltänkta första studierna i människa, samt även hur dessa kan utformas. Då studierna är långdragna och kräver noggranna utvärderingar kommer det att krävas en del tålamod den närmaste tiden innan alla resultat är på plats, framförallt eftersom flera av analyserna görs efter avslutad studie.

Ytterligare formuleringsstudier har utförts och den kontrakterade delen är nu avslutad. Försöken har visat att vår substans, RCD405, har goda karaktäristika för att enkelt kunna inhaleras med hjälp av kommersiellt tillgängliga och lättanvända engångsinhalatorer från Iconovo. Detta bådar gott inför de kommande kliniska studierna då förmodligen endast enklare justeringar och förbättringar behöver göras vad gäller den slutliga inhalerade produkten.

Godkännandet från det sydafrikanska patentverket för RESP9000-serien (NOVEL BRONCHODILATING HETERO-LINKED AMIDES) är en positiv nyhet som ytterligare stärker det globala patentskyddet. Sedan tidigare har patent för RCD405 och substansserien RESP9000 beviljats i flera europeiska länder.

En spännande och innehållsrik höst ligger framför oss och jag ser med tillförsikt fram emot att leda Arcede Pharma i denna fas av utvecklingen och tackar alla aktieägare för ert förtroende.

Mia Lundblad, VD
Arcede Pharma AB 
mia.lundblad@arcedepharma.com
+46 723 12 27 44

Arcede Pharmas huvudsakliga projekt har som mål att utveckla en ny typ av inhalationsbehandling mot främst kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) men även svår astma, med syftet att förbättra patienternas livskvalitet samt öka deras livslängd. Framför allt KOL är en sjukdom som har en stor negativ inverkan på patienterna och orsakar enormt lidande. Den globala dödligheten till följd av dessa sjukdomar är hög och ökar dessutom kontinuerligt. För mer information om Arcede Pharma, besök www.arcedepharma.com.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Arcede Pharma AB

Prenumeration