Hem

Press release from Companies

Publicerat: 2022-10-14 15:13:14

Vultus AB: Vultus uppdatering av finansiella och operationella mål

I samband med noteringen av Vultus AB ("Vultus" eller "Bolaget") fastställde styrelsen finansiella och operationella målsättningar för Bolagets verksamhet de kommande åren. Huvuddelen av de operationella målen för 2022 kommer att nås, men pga överbelastning i plattformen för nya kunder, tvingas omsättningsmålet om 2-3 MSEK för 2022 skjutas framåt 6-12 månader.

Enligt styrelsens bedömning är bakgrunden att Bolaget överskattat plattformens förmåga att hantera det större antalet nya användare. Det stora intresset för Vultus tjänster har avslöjat kapacitetsbrister i plattformens förmåga att hantera den större datamängden av analyserade hektar odlingsareal. Grundorsaken är identifierad och arbetet med att säkerställa att plattformen kan hantera det signifikant högre antalet användare beräknas vara färdigställt under slutet av Q4 2022. Detta har lett till att aktiviteter med nya kunder tvingats senareläggas. De befintliga kunderna berörs inte av detta plattformsproblem.

I memorandumet som kommunicerades i samband med Vultus notering på Spotlight Stock Market informerade Bolaget om att omsättningsmålet för år 2022 uppgick till 2-3 MSEK, samt att positivt kassaflöde på månadsbasis bedömdes uppnås i slutet av 2024.

Baserat på den information som Bolaget har idag är bedömningen att omsättningsmålet inte kommer att nås utan att omsättningen i stället beräknas uppgå till cirka 1 MSEK för innevarande år och att det tidigare omsättningsmålet för 2022 revideras med 6-12 månader. Dock upprepar Vultus målet att kassaflödespositivitet på månadsbasis uppnås under Q4 2024.

Per Karlsson, VD Vultus, kommenterar

"I dagsläget för Vultus detaljerade diskussioner gällande specifika lösningar med ett tiotal större aktörer på marknaden. Tester i skarp miljö som genomförts tillsammans med denna typ av kunder har varit till stor hjälp med att upptäcka plattformens förmåga att hantera antal requests och mängd processad data. Under Q4 beräknar vi kunna färdigställa en uppdatering, vilken kommer kunna tillgodose ett högre antal användare av plattformen. Av erfarenhet vet jag att denna typ av problem är vanliga i mjukvarubolag under hög tillväxt och  vi har anlitat ett externt bolag som specialiserar sig på den här typen av implementationer för att eliminera problemet"

Sammanfattning och kommentarer till operationella mål

Nedan sammanfattas och kommenteras de operationella målsättningar för 2022 som kommunicerades av Vultus i samband med Bolagets emission och notering.

Målsättning: Tredubbla antalet fältförsök med strategiska partners.

Kommentar: Målsättningen kommer uppnås och planering för att fortsatta fältförsök under 2023 visar att Bolaget även fortsättningsvis kommer hålla en hög takt. Detta betyder att Vultus kommer fortsätta öka träffsäkerheten i Bolagets analyser samt utöka med tjänster för ännu fler grödor.

Målsättning: Bredda analys-plattformens rekommendationer till att utöver kväve, även analysera behovet av fosfor och kalium, samt utöka antalet analyserade grödor.

Kommentar: Målet kommer uppnås på utsatt tid.

Målsättning: Utöka organisationen med tre anställda inom sälj och marknad.

Kommentar: Bolaget har valt att ej prioritera nyanställningar, utan i stället omprioritera befintlig personal för att inte tappa fart i arbetet med att bearbeta marknaden.

För mer information om Vultus, vänligen kontakta
Per Karlsson, VD Vultus AB
Telefon: +46 (0) 70-001 97 01
E-post: per.karlsson@vultus.se
Hemsida: www.vultus.se

Denna information är sådan information som Vultus AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 oktober 2022.

About Vultus – vultus.se

Vultus take hi-tech research and satellite data down to earth, offering farmers large fertilizer savings and better yields through precision farming. All based on facts and solid analysis, all understandable and ready to put into practice. Vultus is the farmer's eye in the sky - providing forecasts, intel and warnings in all kinds of weather, 24/7/365 – giving growers a crystal ball for an accurate heads up on their business.

Läs mer hos Cision
Läs mer om Vultus AB

Prenumeration